សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19
2016
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
09/08/2016 Regus plc Interim Results Announcement 2016 Presentation (available 7am) Print
01/03/2016 Regus plc Annual results Announcement Year Ended 31 December 2015 Presentation Print
2015
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
06/10/2015 Regus Capital Markets Day 2015 Presentation Print
25/08/2015 Regus plc Interim Results Announcement 2015 Presentation Print
03/03/2015 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2014 Presentation Print
2014
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
26/08/2014 Regus plc Interim Results Announcement 2014 Presentation Print
04/03/2014 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2013 Presentation Print
2013
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
27/08/2013 Regus plc Interim Results Announcement 2013 Presentation Print
05/03/2013 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2012 Presentation Print
2012
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
28/08/2012 Regus plc Interim Results Announcement 2012 Presentation Print
20/03/2012 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2011 Presentation Print
2011
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
30/08/2011 Regus plc Interim Results Announcement 2011 Presentation Print
29/11/2011 Regus Investor Day Presentation Print