សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19
2010
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
27/08/2010 Regus plc Interim Results Announcement 2010 Presentation Print
21/03/2011 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2010 Presentation Print
2009
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
25/08/2009 Regus plc Interim Results Announcement 2009 Presentation Print
22/03/2010 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2009 Presentation Print
2008
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
29/08/2008 2008 Regus plc Interim Results Announcement 2008 Presentation Print
20/03/2009 Regus plc Annual Results Announcement Year Ended 31 December 2008 Presentation Print