គោលការណ៍ឯកជនភាពតាមអ៊ីនធឺណិត

គោលការណ៍ឯកជនភាពតាមអ៊ីនធឺណិត

ការណែនាំ

 • យើងប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលយើងដំណើរការ ឬគ្រប់គ្រង។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការអនុវត្តគោលការណ៍របស់យើងទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់យើងជាមួយអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត តាមទូរសព្ទ និងនៅពេលដែលអ្នកចូលទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង ដែលយើងបានដំឡើង CCTV ។
 • សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយចូលមើលទំព័រនេះឱ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចធ្វើឡើង។ (យើងអាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះបានគ្រប់ពេល ដោយបង្ហោះចំណុចដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ចំណុចដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មទាំងអស់នឹងចូលជាធរមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានបង្ហោះ លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់អ្វីផ្សេងពីនោះ។)

គេហទំព័រដែលស្ថិតក្រោមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ និងដូម៉េនទាំងអស់របស់យើង រួមទាំងគេហទំព័រក្នុងតំបន់ ឬគេហទំព័រសម្រាប់ប្រទេសជាក់លាក់ទាំងអស់ (ជារួមគឺ "គេហទំព័រ")។ គេហទំព័រនេះអាចនឹងផ្ដល់តំណដល់គេហទំព័រភាគីទីបី សម្រាប់ភាពងាយស្រួល និងជាពត៌មានសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រើតំណទាំងនោះ អ្នកនឹងចាកចេញពីគេហទំព័រនេះ។ យើងមិនគ្រប់គ្រងគេហទំព័រទាំងនោះ ឬការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ពួកគេដែលអាចនឹងខុសពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើងនោះទេ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមិនគ្របដណ្ដប់លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យទៅភាគីទីបីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេ។ យើងមិនត្រួតពិនិត្យ ឬគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយគេហទំព័រ ឬការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីណាមួយនោះទេ ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្ត ឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័ររបស់ពួកគេទេ។

ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់

 • ក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" ឬ "ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" សំដៅលើព័ត៌មានអំពីបុគ្គលដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន ដែលទទួលបានការការពារក្រោមច្បាប់ក្នុងដែនយុត្តាធិការនៃកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។ ក្នុងដែនយុត្តាធិការមួយចំនួន “ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" ឬ "ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" នឹងមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនោះទេ។
 • គេហទំព័រប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈវិធីខុសៗគ្នាជាច្រើន និងសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រណាមួយ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗពីយើង ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និង/ឬប្រើសេវាកម្មតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង នោះអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្ដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឈ្មោះចូលគណនីពិសេស និងពាក្យសម្ងាត់)។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដោយគោរពតាមផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មស្របច្បាប់ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើង និង/ឬដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអ្នកអំពីសេវាកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ដែលអ្នកបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍។
 • គេហទំព័រនឹងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវព័ត៌មានបច្ចេកទេសអំពីការចូលមើលរបស់អ្នក (ដូចជា ប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិត ប្រភេទប្រព័ន្ធ អាសយដ្ឋានប្រូតូកូលអ៊ីនធឺណិត (IP) ទំព័រដែលចូលទៅកាន់/ចាកចេញ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលាដែលបានកត់ត្រាទុក)។ យើងសរុបទិន្នន័យនេះសម្រាប់ការធ្វើរបាយការណ៍អំពីគេហទំព័រ ដើម្បីវិភាគនិន្នាការ វិភាគបញ្ហាដោយប្រើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ដើម្បីតាមដានការវិវឌ្ឍ និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្តឱ្យបានទូលំទូលាយ។ សូមមើល "ខូគី និងកាសម្គាល់ឌីជីថលផ្សេងទៀត" ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
 • អ្នកក៏មានជម្រើសក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រផងដែរ (ដូចជា ប្រភេទអាជីវកម្ម ទំហំអាជីវកម្ម ទីតាំង។ល។)។ យើងប្រើព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រនេះ ដើម្បីយល់ពីតម្រូវការ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក និងដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ដែលកាន់តែស្របនឹងអ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដោយក្រុមការងារ ដើម្បីដំណើរការការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ (ដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តទីផ្សាររបស់អ្នក) និងដើម្បីឱ្យយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នកបាន។
 • ប្រសិនបើយើងនិយាយជាមួយអ្នកតាមទូរសព្ទ អ្នកប្រហែលជាផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើង អំឡុងពេលហៅទូរសព្ទនោះ។ ការហៅទូរសព្ទបែបនេះអាចនឹងត្រូវបានថតទុកសម្រាប់គោលបំណងនៃការពិនិត្យគុណភាព និងការបណ្ដុះបណ្ដាល។ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលចាប់ផ្ដើមហៅទូរសព្ទ ប្រសិនបើមានការថតសំឡេង ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកក្នុងការបញ្ចប់ការហៅទូរសព្ទ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការថតសំឡេងនេះ។
 • ប្រសិនបើអ្នកចូលទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង ដែលយើងបានដំឡើង CCTV យើងអាចនឹងថតវីដេអូរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធ CCTV របស់យើង។

អ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល

 • តាមរយៈគេហទំព័រ អ្នកអាចបញ្ជាទិញផលិតផល ឬសេវាកម្ម ស្នើសុំព័ត៌មាន ឬជាវព័ត៌មានផ្នែកទីផ្សារ ឬជំនួយបាន។ ដើម្បីទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មពីយើង យើងនឹងស្នើសុំពត៌មានជាក់លាក់ពីអ្នក ដែលនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការតាមកិច្ចសន្យា។ អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជាឈ្មោះ អ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន) ព្រមទាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជាលេខកាតឥណទាន អាសយដ្ឋានចេញវិក្កយបត្រ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ជាដើម)។ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រមូលបានពីអ្នកត្រូវបានប្រើដើម្បីចេញវិក្កយបត្រជូនអ្នក សម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញ។ ដើម្បីទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មពីយើង យើងនឹងស្នើសុំពត៌មានជាក់លាក់ពីអ្នក ដែលនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការតាមកិច្ចសន្យា។ អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជាឈ្មោះ អ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក) ព្រមទាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជាលេខកាតឥណទាន អាសយដ្ឋានចេញវិក្កយបត្រ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ជាដើម)។ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រមូលបានពីអ្នកត្រូវបានប្រើដើម្បីចេញវិក្កយបត្រជូនអ្នក សម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញ។
 • ប្រសិនបើយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីកាតឥណទានពីអ្នក យើងប្រើព័ត៌មាននេះសម្រាប់ការដំណើរការទូទាត់ និងការការពារពីការក្លែងបន្លំតែប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានអំពីកាតឥណទាន និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានភាពរសើបបែបនេះផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានប្រើដោយក្រុមការងារ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយផ្សេងទៀតដោយមិនមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកនោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតក្នុងការបន្តរក្សាព័ត៌មានអំពីកាតឥណទានសម្រាប់ការទិញនាពេលអនាគតទេ នោះយើងនឹងមិនរក្សាព័ត៌មានអំពីកាតឥណទានរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីដំណើរការការទូទាត់នោះទេ។
 • តាមច្បាប់ជាធរមាន យើងប្រហែលជាតម្រូវឱ្យចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីទីបី។ ឧទាហរណ៍ យើងប្រហែលជាតម្រូវឱ្យបញ្ចេញព័ត៌មានតាមការបញ្ជារបស់តុលាការ ការកោះហៅ ឬដីកា។ លើសពីនេះទៀត ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត យើងអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតនៃការអនុវត្តច្បាប់ ឬនៅពេលការបញ្ចេញព័ត៌មានមានភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធរបស់យើង អាជីវកម្មរបស់យើង ឬសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ។
 • យើងក៏អាចនឹងប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមផ្សេងទៀត ដូចជាបន្ទប់ប្រជុំ ការិយាល័យនិម្មិត កន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្ន ការិយាល័យ ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា និងសមាជិកភាពដែលជារបស់យើង បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលបានសេចក្ដីប្រកាសអំពីការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះដូចដែលកំពុងមាន អ្នកអាចជូនដំណឹងមកយើង ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តរបស់អ្នក (មើល ‘ការផ្ដាច់ចេញ និងជម្រើសរបស់អ្នក’ នៅខាងក្រោម)។

ការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

 • នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ យើងនឹងផ្ញើអ៊ីមែលស្វាគមន៍អ្នក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ យើងក៏នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អ្នក ផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ និងគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក។ យើង​អាច​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នក​តាម​អ៊ីមែល ទូរស័ព្ទ សារ SMS និង​កម្មវិធី​ផ្ញើសារ​ភ្លាមៗ​ផ្សេងទៀត​ក៏ដូចជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម (ឧទាហរណ៍ Facebook Messenger)។ យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគោរពតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។
 • ដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តទីផ្សារដែលអ្នកផ្ដល់ឱ្យយើង យើងក៏នឹងផ្ញើជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលថ្មីៗ សេវាកម្ម ការសន្សំពិសេស ការផ្ដល់ជូនពិសេស និងព័ត៌មានទូទៅផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលបានព័ត៌មាននេះទេ អ្នកអាចផ្ដាច់ចេញពីការទទួលអ៊ីមែលនាពេលអនាគតបាន (មើល ‘ការផ្ដាច់ចេញ និងជម្រើសរបស់អ្នក’ នៅខាងក្រោម)។
 • ប្រសិនបើអ្នកស្នើជាវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់យើង យើងនឹងប្រើឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ដើម្បីផ្ញើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានទៅកាន់អ្នក។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះចូលដើម្បីជាវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានទាំងនេះពីយើងនៅលើទំព័រចុះឈ្មោះ។ អ្នកអាចឈប់ជាវបានគ្រប់ពេល (មើល ‘ការផ្ដាច់ចេញ និងជម្រើសរបស់អ្នក’ នៅខាងក្រោម)។ នៅពេលចាំបាច់ យើងនឹងផ្ញើការជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មដល់អ្នក ដែលមិនមែនជាលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលយកពួកវាទេ អ្នកអាចបិទដំណើរការគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត។
 • សូមចំណាំថា យើងមិនផ្ដល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទៅឱ្យដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី យើងអាចនឹងផ្ញើការផ្ដល់ជូនដល់អ្នកក្នុងនាមជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង– សូមមើល "ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់" នៅខាងលើ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។ អ្នកអាចផ្ដាច់ចេញពីការផ្ដល់ជូនតាមអ៊ីមែលពីយើង ដូចដែលបានពណ៌នាខាងក្រោម។

ការចែករំលែកព័ត៌មាន និងផ្ទេរឆ្លងប្រទេស

 • យើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាភាគីទីបី និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីចែកចាយផលិតផលសម្រេច សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយអតិថិជនដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ។ យើងប្រហែលជាត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ដល់នូវផលិតផល សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយអតិថិជនដែលបានស្នើសុំដល់អ្នក។ លើសពីនេះទៀត យើងប្រហែលជាត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមរបស់យើង ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទិន្នន័យ ទំហំផ្ទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អតិថិជនសាមញ្ញ ការរាយការណ៍ ផ្ដល់ផលិតផលសម្រេច សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយអតិថិជន និងការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងផ្សេងទៀត (ដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរខាងក្រៅ EEA និងប្រទេសកាណាដាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀត)។
 • យើងនឹងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈវិធីទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះ ដោយអនុលោមតាមបញ្ញត្តិស្ដីពីការការពារទិន្នន័យ។

ខូគី និងការសម្គាល់ឌីជីថលផ្សេងទៀត

យើងប្រមូលព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូគី និងការសម្គាល់ឌីជីថលផ្សេងទៀត។ ខូគី និងការសម្គាល់ឌីជីថល គឺជាឯកសារកុំព្យូទ័រតូចដែលអាចត្រូវបានផ្ទុកក្នុងថាសរឹងរបស់កុំព្យូទ័រអ្នក ឬត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង ដែលអាចឱ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក និងតាមដានការចូលមើលរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលអ្នកកក់ការិយាល័យ យើងនឹងប្រើខូគីនៅក្នុងដំណើរការចេញ ដើម្បីតាមដានការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក ខណៈអ្នកឆ្លងកាត់ជំហាននីមួយៗក្នុងដំណើរការនៃការកក់នេះ។ យើងអាចនឹងប្រើសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ដើម្បីប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន តាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូគី និងការសម្គាល់ឌីជីថលផ្សេងទៀតក្នុងនាមជាខ្លួនយើង។ អ្នកអាចនឹងបិទខូគីនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដោយប្ដូរការកំណត់នៅក្នុងចំណូលចិត្ត ឬម៉ឺនុយជម្រើសនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបិទខូគី អ្នកប្រហែលជាមិនអាចបិទការចូលប្រើចំណុចជាក់លាក់នៃគេហទំព័របានទេ។

ឯកជនភាពរបស់កុមារ

យើងប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារតម្រូវការគោលការណ៍របស់កុមារ ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឱ្យមាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាព និងផលប្រយោជន៍របស់កូនៗពួកគេនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំទេ ហើយយើងក៏មិនកំណត់គោលដៅគេហទំព័ររបស់យើងលើកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំដែរ។

ជម្រើស និងការផ្ដាច់ចេញរបស់អ្នក

យើងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសនៃការទទួលប្រភេទព័ត៌មានផ្សេងៗ ដែលបំពេញបន្ថែមដល់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។ អ្នកអាចជាវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផលិតផល និងសេវាកម្មជាក់លាក់មួយចំនួន និងការទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារយ៉ាងទូលំទូលាយពីគ្រប់ក្រុមអាជីវកម្ម។ ទំនាក់ទំនងបែបនេះអាចនឹងរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានផលិតផលថ្មី ការផ្ដល់ជូនពិសេស ឬការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារ។ ប្រសិនបើអ្នកលែងចង់ទទួលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និង/ឬទំនាក់ទំនងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង អ្នកអាចនឹងផ្ដាច់ចេញពីការទទួលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានទាំងនេះ ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននីមួយៗ ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ រួមទាំងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ crm.suppressions@iwgplc.com

ការចូលប្រើ និងសុក្រឹតភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក ព្រមទាំងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នក

ក្នុងដែនយុត្តាធិការជាក់លាក់ ជាពិសេសនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុង EEA នៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម៖ សិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ សិទ្ធិក្នុងការលុបចោល សិទ្ធិក្នុងការដាក់កំហិតដំណើរការ សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលខ្លួនបានផ្ដល់ និងសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ។ សិទ្ធិទាំងនេះអាចមានដែនកំណត់ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើការបំពេញតាមសំណើរបស់អ្នកបណ្តាលឱ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ឬបំពានសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកដទៃ ឬប្រសិនបើអ្នកស្នើយើងឱ្យលុបព័ត៌មានដែលយើងទាមទារតាមច្បាប់ ដើម្បីរក្សាទុក ឬមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុក។ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះ សូមទាក់ទងទៅ gdpr@iwgplc.com។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យការការពារទិន្នន័យ នៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ ធ្វើការ ឬកន្លែងដែលអ្នកជឿថាការបំពានអាចនឹងកើតឡើង។

ការរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព

យើងមិនធានា ឬផ្ដល់ការធានាលើសុវត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ឬធានាថាព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រនឹងមិនត្រូវបានបញ្ឈប់ ខណៈពេលផ្ទេរនៅលើអ៊ីនធឺណេតនោះទេ។ យើងធ្វើតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានដាក់បញ្ជូនទៅពួកយើង ទាំងអំឡុងពេលបញ្ជូន និងនៅពេលដែលយើងទទួលបានវា។ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានរសើប (ដូចជាព័ត៌មានអំពីកាតឥណទាន) នៅលើទម្រង់ចុះឈ្មោះ ឬការបញ្ជាទិញ យើងនឹងអ៊ីនគ្រីបព័ត៌មាននោះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រទាប់រន្ធដែលមានសុវត្ថិភាព។ ចំណុចដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងផ្នែកទីផ្សារ ឬដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក យើងដំណើរការទិន្នន័យរហូតទាល់តែអ្នកស្នើឱ្យយើងបញ្ឈប់ និងក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីនេះមក (ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងអនុវត្តតាមសំណើរបស់អ្នក)។ យើងក៏រក្សាទុកកំណត់ត្រាដែលអ្នកបានស្នើមិនឱ្យយើងផ្ញើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដោយផ្ទាល់ទៅអ្នក ឬដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយគ្មានដែនកំណត់ ដើម្បីអាចឱ្យយើងគោរពតាមសំណើរបស់អ្នកនាពេលអនាគត។ ចំណុចដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការកុងត្រា ឬផ្ដល់សេវាកម្ម ឬសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង យើងរក្សាទុកព័ត៌មានរយៈពេល 6 ឆ្នាំ (លើកលែងតែព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងរក្សាទុករយៈពេល 10 ឆ្នាំ) ចាប់ពីការធ្វើអន្តរកម្មចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយយើង។ យើងរក្សាទុកសំឡេងថតការហៅទូរសព្ទ និងការថត CCTV ក្នុងរយៈពេលខ្លី ដូចដែលបានកំណត់ស្របតាមនីតិវិធីអនុវត្តច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់យើង ដែលត្រូវបានអនុវត្តម្ដងម្កាល។

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ក្នុងករណីដែលយើងត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដូចជា ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការទិញអាជីវកម្មដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ឬការលក់ផ្នែកទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកនៃទ្រព្យរបស់យើង នោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទ្រព្យដែលត្រូវផ្ទេរ។

ប្រការ និងលក្ខខណ្ឌ

ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង ការចូល និងវិវាទទាំងឡាយរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ និងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងរួមមានជាអាទិ ការអះអាងមិនទទួលខុសត្រូវនៃការធានា និងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ និងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលលើវិវាទទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់របស់យើងចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ gdpr@iwgplc.com

សិទ្ធិឯកជនភាពនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក

 • សេចក្ដីជូនដំណឹងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ ផ្នែកនេះនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ ផ្នែកនេះគ្រប់គ្រងលើអ្នកប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតែប៉ុណ្ណោះ។
 • យើងពណ៌នាអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលដប់ពីរ (12) ខែ មុនកាលបរិច្ឆេទនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះចូលជាធរមាននៅក្នុងផ្នែកនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងដែលមានចំណងជើង “ប្រភេទនៃព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់” ខាងលើ។ អ្នកអាចស្វែងរកគោលការណ៍ទាំងស្រុងនៅទីនេះ