សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

"Regus គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់’ដំណោះស្រាយទីកន្លែងការងារមានភាពបត់បែនធំបំផុតក្នុងពិភពលោក ដែលមានអតិថិជនជាសហគ្រិតមានជោគជ័យលើមុខជំនួញ បុគ្គលនានា និងក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមទុនរាប់លានដុល្លារ។ តាមរយៈទម្រង់នៃការិយាល័យយ៉ាងច្រើន ក៏ដូចជាការរីកចម្រើនចល័តរបស់យើង ការិយាល័យនិម្មិត និងការិយាល័យworkplace recovery យើងភ្ជាប់មនុស្សនិងអាជីវកម្មទៅកាន់ការងារដែលគេចង់ទៅតាមពេល និងរបៀបដែលគេចង់ធ្វើព្រមទាំងជម្រើសនៃតម្លៃជាច្រើន។ Regus បានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងប្រុយសែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ក្នុងឆ្នាំ 1989 មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលុចសំបួរនិងបានចុះបញ្ជីផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងឡុងដ៍។"

2018
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
27/06/2019 Regus plc consolidated report and accounts 2018 Print
2017
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
27/04/2018 Regus plc consolidated report and accounts 2017 Print
2016
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
19/04/2017 Regus plc consolidated report and accounts 2016 Print
2015
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
01/03/2016 Regus plc consolidated report and accounts 2015 Print
01/03/2016 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2015 Print
2014
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
03/03/2015 Regus plc consolidated report and accounts 2014 Print
03/03/2015 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2014 Print
2013
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
04/03/2014 Regus plc consolidated report and accounts 2013 Print
04/03/2014 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2013 Print
2012
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
05/03/2013 Regus plc consolidated report and accounts 2012 Print
05/03/2013 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2012 Print
2011
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
20/03/2012 Regus plc consolidated report and accounts 2011 Print
20/03/2012 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2011 Print