លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ឬរុករកនៅលើគេហទំព័រនេះ (“គេហទំព័រនេះ”) ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត (“គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនមេ”) របស់ក្រុមហ៊ុនមេ International Workplace Group plc (“ក្រុមហ៊ុនមេ”) មានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអាន យល់ និងយល់ព្រមអនុវត្តតាមប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទបញ្ញាតិ្តជាធរមានទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ នោះមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រនេះឡើយ។ យើងអាចផ្លាស់ប្តូរប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយទៅអ្នកឡើយ ដូច្នេះយើងស្នើឱ្យអ្នកចូលមកកាន់គេហរទំព័រនេះជាទៀងទាត់ ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្ទាប់ពីយើងប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរនានា មានន័យថាអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ មិនថាអ្នកបាន ឬមិនបានពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះឡើយ។
សូមពិនិត្យមើល គោលការណ៍ឯកជនភាព និង គោលការណ៍ខូគី របស់យើង ដែលអនុវត្តចំពោះការចូលមើលរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រនេះផងដែរ។
រាល់សម្ភារទាំងអស់រួមទាំង រូបភាព ព័ត៌មានលម្អិត ទិន្នន័យ គំនូសតាង ការរចនា រូបតំណាង រូបថត ឃ្លីបវីដេអូ អត្ថបទ កម្មវិធី ក្រាហ្វិក អក្សរ និមិត្តសញ្ញា និងសម្ភារផ្សេងទៀត ដែលជាផ្នែកនៃគេហទំព័រនេះ (ជារួមហៅថា “ខ្លឹមសារ”) ជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខ (ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល) របស់ក្រុមហ៊ុន និង/ឬក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ខ្លឹមសាររបស់វា។ ខ្លឹមសារនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា សេវាកម្មសញ្ញា ពាណិជ្ជរចនា និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម។ រាល់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលមិនបានផ្តល់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌត្រូវរក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ក្រុម។
សញ្ញា និមិត្តសញ្ញា និងការរចនាទាំងឡាយរបស់ក្រុម ដែលបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រក្រុមគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញា និងសញ្ញាសេវាកម្ម (ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល) របស់ក្រុម។ មិនមានអាជ្ញាបណ្ណ ឬសិទ្ធិនៅក្នុងសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា និងការរចនាទាំងនោះ និងសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមត្រូវបានផ្ដល់ ឬប្រគល់ឱ្យឡើយ។ ​
ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសញ្ញាសេវាកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រក្រុម ដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះរៀងៗខ្លួន។
ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ និងខ្លឹមសាររបស់វាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមិនមែនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ រាល់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតដោយគ្មានដែនកំណត់រួមទាំង ការកែប្រែ ការដកចេញ ការលុប ការបញ្ជូន ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការចែកចាយ, proxy cashing, ការអាប់ឡូតទិន្នន័យ, ការប្រកាស ការចែកចាយឡើងវិញ ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណជាថ្មី ការលក់ ការចម្លង ការបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញ ឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរច្បាស់លាស់របស់ក្រុម ឬម្ចាស់ឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើបច្ចេកទេសស៊ុមណាមួយ សម្រាប់ប្រើជាមួយម៉ាកយីហោ ឬពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយរបស់ក្រុម ឬប្រើស្លាកមេតាណាមួយ ឬអត្ថបទបង្កប់ផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើងនោះទេ។ អ្នកមិនអាចតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន ពីយើងបានទេ។ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីងពាង មនុស្សយន្ត និងឧបករណ៍ប្រមូលផ្ដុំ និងទាញយកទិន្នន័យត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត។
អ្នកអាចមើល និងបោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃខ្លឹមសារ ដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ និងទាញយកច្បាប់ចម្លងនៃខ្លឹមសារទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការទាញយក សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវកែប្រែខ្លឹមសារនោះជាដាច់ខាតដោយគ្មានការកំណត់រួមទាំង ការដកចេញ ឬកែប្រែកំណត់សម្គាល់អំពីការរក្សាសិទ្ធិ ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតផងដែរ។ សិទ្ធិ កម្មសិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងខ្លឹមសារមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅអ្នកតាមរយៈការចម្លង ឬទាញយកសម្ភារៈនេះទេ។ ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់នៅលើគេហទំព័រនេះគឺឥតគិតថ្លៃ និងសម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយវាមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងសេវាកម្មអាជីព ឬអាជីវកម្មរវាងអ្នក និងក្រុមនោះទេ។
អ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះសម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់ពីការប្រកាស ឬការបញ្ជូន ឬតាមរយៈគេហទំព័រដែលខុសច្បាប់ណាមួយ គ្រោះថ្នាក់ គំរាមកំហែង ការរំលោភបំពាន ការយាយី ការប្រមាថ ពាក្យជេរ ពាក្យថោកទាប អាសគ្រាម សម្ភារៈដែលគួរអោយស្អប់ខ្ពើម ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្ដាលអោយមានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌក្រោមច្បាប់។ យើងអាចបញ្ចេញខ្លឹមសារ ឬការទំនាក់ទំនងតាមរយៈអេឡិចត្រូនិចទាំងឡាយគ្រប់ប្រភេទ (រួមទាំងកម្រងព័ត៌មាន អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នក) (1) ដើម្បីតម្រូវតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល។ (2) ប្រសិនបើការបញ្ចេញព័ត៌មាននោះចាំបាច់ ឬសមស្របសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ។ (3) ដើម្បីការពារសិទ្ធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុម បុត្រសម្ពន្ធរបស់វា និងរូបអ្នកផ្ទាល់។
ក្រុមខិតខំប្រឹងប្រែងតាមលទ្ធភាពសមស្របក្នុងផ្តល់ព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងមានសុពលភាព ប៉ុន្តែយើងមិនធានាថា ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ អាចទុកចិត្តបាន មានសុពលភាព ឬគ្មានកំហុស ឬគេហទំព័រនេះគ្មានមេរោគនោះទេ។ យើងក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយក្នុងនៅក្នុងគេហទំព័រនេះផងដែរ។ ទោះបីជាយើងអាចកែប្រែខ្លឹមសារ ធ្វើកែលម្អគេហទំព័រ ឬកែកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយបានគ្រប់ពេល ដោយមិនជូនដំណឹងដល់អ្នកដ៏ដោយ ក៏យើងមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើដូច្នេះនោះទេ។ យើងនឹងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអោយទាន់ពេលវេលា ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយឡើយ។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់នៅលើគេហទំព័រគឺស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង ហើយក្រុមនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ទិន្នន័យ ការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការខូចខាតទាំងឡាយផ្សេងទៀត ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះឡើយ។
តំណនៅលើគេហទំព័រនេះអាចនាំទៅកាន់សេវាកម្ម ឬគេហទំព័រដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង ឬដំណើរការដោយក្រុម។ យើងផ្តល់តំណភ្ជាប់ទាំងនេះ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងពត៌មានសម្រាប់របស់អ្នក។ តំណភ្ជាប់មិនមែនជាការអនុម័តនៃគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មនេះទេ។ យើងសន្មតថាគ្មានទំនួលខុសត្រូវ ឬការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតឡើយ។ រាល់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មទាំងឡាយដែលភ្ជាប់ដោយគេហទំព័រនេះគឺស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។
គេហទំព័រនេះ និងខ្លឹមសាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្ដល់ដោយក្រុម “ក្នុងលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន” និង “ដូចនៅពេលផ្តល់ជូន” មិនមានការតំណាង ឬការធានាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ មិនថាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ ឬដោយប្រយោលនោះទេ។ ក្រុមអះអាងមិនទទួលខុសត្រូវយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការធានាដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ និងដោយប្រយោលរួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានានៃការធ្វើជំនួញ ភាពស័ក្តិសមសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ កម្មសិទ្ធិ និងការមិនរំលោភបំពានឡើយ។ មិនមានករណីណាមួយដែលក្រុមនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីណាមួយដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ដាក់ទោសទណ្ឌ ចៃដន្យ សំណង ជាពិសេស ផលវិបត្តិ ឬការខូចខាតគ្រប់ប្រភេទផ្សេងទៀត ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ប្រាក់ចំណូល ឬប្រាក់ចំណេញ ការបាត់បង់ ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ការរំខានដល់ជំនួញ ឬការបាត់បង់កម្មវិធី ឬទិន្នន័យ បញ្ហាកើតឡើងតាមរយៈការភ្ជាប់គេហទំព័រនេះ គេហទំព័រ ឬសេវាទាំងឡាយដែលបានភ្ជាប់តាមរយៈគេហទំព័រនេះ ឬការចម្លងទាំងឡាយ ការបង្ហាញ ឬការប្រើប្រាស់វត្ថុនោះ ដោយមិនគិតពីទ្រឹស្តីច្បាប់ដែលមាននៅលើពាក្យបណ្តឹងជាមូលដ្ឋាន បើទោះបីជាក្រុមបានផ្តល់ដំបូន្មានអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនោះ រួមទាំងការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីកំហុស ការលុបចោល មេរោគ ការពន្យារពេល ឬការរំខានទាំងឡាយដោយគ្មានការកំណត់នៅក្នុងប្រតិបត្ដិ ឬសេវាកម្មដោយហេតុផលណាក៏ដោយ។ ក្រុមនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលកើតឡើង ឬវិធីទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបី ឬខ្លឹមសាររបស់ពួកគេដែលចូលប្រើបានតាមរយៈតំណនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃគេហទំព័រនេះ ឬឧបករណ៍ទាំងឡាយរបស់កម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគេហទំព័រនេះឡើយ។
ច្បាប់ជាក់លាក់មួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកម្រិតលើការធានាប្រយោល ឬការដកចេញ ឬកម្រិតលើការខូចខាតជាក់លាក់ទេ។ ប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នក ការអះអាងមិនទទួលខុសត្រូវ ការដកចេញ ឬការកម្រិតខាងលើមួយចំនួន ឬទាំងអស់អាចនឹងមិនអនុវត្តទេ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវគួរតែត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
អ្នកយល់ព្រមតាមសំណងសម្រាប់ការខូចខាត និងមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមចំពោះការអះអាង សកម្មភាព ការទាមទារ ការបាត់បង់ ឬខូចខាតរបស់ភាគីទីបីណាមួយ (រួមទាំងថ្លៃសេវា និងចំណាយលើមេធាវីផងដែរ) ដែលបណ្ដាលមកពីការបំពានប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក ឬការបំពានរបស់អ្នកចំពោះសិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគីទីបី។
ក្រុមរក្សាសិទ្ធិក្នុងស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ដែលមានផ្អែកតាមច្បាប់ និងសមភាពចំពោះការបំពានប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសិទ្ធិក្នុងការទប់ស្កាត់ការចូលប្រើពីអាសយដ្ឋាន IP ជាក់លាក់។
មតិកែលម្អ គំនិត និងការផ្ដល់យោបល់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបានដាក់បញ្ជូនដោយអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមិនមែនជាព័ត៌មានសម្ងាត់ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានោះទេ ហើយវាអាចត្រូវបានបញ្ចេញ ឬប្រើប្រាស់ដោយក្រុមក្នុងគោលការណ៍ផ្សេងៗ ដោយមិនមានកាតព្វកិច្ចទូទាត់សងអ្នកឡើយ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ទៅក្រុមនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
គេហទំព័រនេះ និងខ្លឹមសារត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មដែលមានផ្ដល់ជូនដោយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនពីការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅប្រទេសស៊្វីស។ អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តតាមច្បាប់នៃយុត្តាធិការពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងចូលប្រើគេហទំព័រនេះ ហើយអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនចូលប្រើ ឬប្រើពត៌មាននៅលើគេហទំព័រដោយការរំលោភលើច្បាប់បែបនេះឡើយ។ ប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ក្រមប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសស៊្វីស ក្រោមការលើកលែងលើភាពខុសគ្នារវាងច្បាប់របស់ប្រទេសស្វ៊ីស និងច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលសំដៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីការលក់ទំនិញអន្តរជាតិដែលចុះថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 1980។ ការបរាជ័យរបស់យើងក្នុងអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនបណ្ដាលឱ្យមានការបោះបង់ប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៅក្នុងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឡើយ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រាខាងក្រោម រាល់ការទាមទារ ឬវាទប្បដិវាទដែលទាក់ទងនឹងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តកម្ម។ សេចក្ដីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលនឹងអនុវត្តទៅលើភាគីនានា។ ផ្អែកតាមវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ មិនមានមជ្ឈត្តកម្មណាមួយនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងមជ្ឈត្តកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឡើយ មិនថាតាមរយៈដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មថ្នាក់ ឬខុសពីនេះនោះទេ។
សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ៖ រាល់ការទាមទារ ឬវាទប្បដិវាទដែលទាក់ទងនឹងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ (លើកលែងតែដីការបង្គាប់បញ្ជាដែលស្នើឡើងដោយក្រុម) នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តកម្មអនុលោមតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៅអំឡុងពេលនោះនៃសមាគមមជ្ឈត្តកម្មអាមេរិក។ ទីតាំងនៃសេចក្ដីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលនឹងស្ថិតនៅទីក្រុងដាឡាស រដ្ឋតិចសាស់។ សេចក្ដីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលនឹងអនុវត្តទៅលើភាគីនានា។ ផ្អែកតាមវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ មិនមានមជ្ឈត្តកម្មណាមួយនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងមជ្ឈត្តកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឡើយ មិនថាតាមរយៈដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មថ្នាក់ ឬខុសពីនេះនោះទេ។
ប្រសិនបើមានការកំណត់ថាការផ្ដល់ប្រការ និងលក្ខខណ្ឌណាមួយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ការកំណត់នោះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។ ដោយមិនគិតពីលក្ខន្តិកៈ ឬច្បាប់ណាមួយចំពោះភាពផ្ទុយគ្នា ពាក្យបណ្តឹងឬមូលហេតុណាមួយនៃសកម្មភាពដែលកើតចេញឬទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬស្ថិតក្រោមប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវតែត្រូវបានដាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ (1) បន្ទាប់ពីពាក្យបណ្តឹងបែបនេះឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពកើតឡើងឬត្រូវបានរារាំងជារៀងរហូត។ ចំណងជើងផ្នែកនៅក្នុងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌគឺសម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រសិនបើមានសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ webmaster@regus.com
គេហទំព័រនេះគឺជាគេហទំព័រនៃ Pathway IP II GmbH (សមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន) ហើយខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះត្រូវបានកំណត់ទាំងស្រុងដោយ Pathway IP II GmbH។ Pathway IP II GmbH ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសស្វ៊ីស ដោយមានលេខក្រុមហ៊ុន CHE-269.357.217 ហើយការិយាល័យដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ខ្លួនគឺនៅ Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, នៅប្រទេសស្វ៊ីស។

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020