សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19
Shareholder Information
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

តើមន្ត្រីចុះបញ្ជីជាអ្វី?

ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកនៅ Regus ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅលើបញ្ជីចុះឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ បញ្ជីចុះឈ្មោះគឺជាបញ្ជីនៃឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ Regus ទាំងអស់និងចំនួនភាគហ៊ុននីមួយៗ។ បញ្ជីចុះឈ្មោះត្រូវបានរក្សាទុកជំនួសក្រុមហ៊ុនដោយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន Capita ('ហៅថាមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន')។ មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់ Regus ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីចុះឈ្មោះនៅពេលកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬការកាន់ហ៊ុនរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ ហើយក៏បញ្ជូនទៅមូលប្បទានប័ត្រភាគលាភនិងបណ្ណភាគហ៊ុនរបស់អ្នក។

តាមច្បាប់ បញ្ជីចុះឈ្មោះគឺជាឯកសារសាធារណៈ ដែលមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានត្រូវដាក់ឱ្យមានសម្រាប់ធ្វើអធិការកិច្ចនៅពេលមានសំណើណាមួយ។ សំណើត្រូវមានឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់បុគ្គលស្វែងរកការចូលមើល សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីអ្វីដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រើ ថាតើវាត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត បើដូច្នេះមែន តើវាផ្តល់ទៅអ្នកណានិងសម្រាប់គោលបំណងអ្វី។ Regus នឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានពិស្តារអំពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនណាមួយទៅតតិយជនឡើយ ដែលលើសពីកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់របស់យើង។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងបណ្ណភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ?

បណ្ណភាគហ៊ុនគឺជាភស្តុតាងនៃកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលត្រូវរក្សាទុកនៅទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកនឹងត្រូវការបណ្ណភាគហ៊ុននៅពេលដែលអ្នកចង់លក់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកខ្លះឬទាំងស្រុងនាពេលអនាគត។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថាអ្នកគួរក្សាវាទុកជាកំណត់ត្រាដោយឡែកនៃលេខបណ្ណនិងចំនួនភាគហ៊ុននៃគ្រប់បណ្ណក្នុងករណីបាត់ឬខូច។ បណ្ណភាគហ៊ុនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរផ្ទះ?

ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរលំនៅស្ថាន អ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើងអំពីអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅគេហទំព័ររបស់ Capita Share (www.capitashareportal.com) អ្នកអាចប្រាប់យើងនូវអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ផ្ទាំងឈ្មោះរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវ៖

  • ឈ្មោះពេញរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន និងអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ន
  • លេខកូដអ្នកវិនិយោគម្ចាស់ភាគហ៊ុន

អ្នកនឹងឃើញឯកសារទាំងនេះលើបណ្ណភាគហ៊ុន បណ្ណភាគលាភបច្ចុប្បន្ន ឬឯកសារឆ្លងឆ្លើយផ្សេងទៀតរបស់យើង។

ជាជម្រើស អ្នកអាចបំពេញការប្តូរអាសយដ្ឋានដែលអាចរកបាននៅគេហទំព័រ www.capitaregistrars.com (សូមចំណាំ៖ តំណរនេះនឹងបើកទំព័ររុករកថ្មី។) នៅក្រោម 'ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងនិយោជិត' បន្ទាប់មក 'បណ្ណព័ត៌មាននិងទម្រង់បែបបទនានា'។ នៅពេលអ្នកបានបំពេញនិងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នេះហើយ សូមបញ្ជូនវាមក Capita តាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ទៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់ Capita មានអាសយដ្ឋាននៅ Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ?

ប្រសិនបើអ្នកប្តូរឈ្មោះរបស់អ្នក សូមសរសេរទៅកាន់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើងនូវព័ត៌មានពិស្តារថ្មីអំពីឈ្មោះថ្មីនិងឈ្មោះចាស់។ អ្នកគួរភ្ជាប់បណ្ណថតចំលងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ឬការប្តូរឈ្មោះរបស់ក្នុងបណ្ណកម្មសិទ្ធិជាមួយនឹងបណ្ណភាគហ៊ុនរបស់អ្នកនិងមូលប្បទានប័ត្រភាគលាភមិនទាន់ទូទាត់ណាមួយដែលមានឈ្មោះចាស់របស់អ្នក។ មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននឹងចេញបណ្ណថ្មីឱ្យអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបានប្តូរអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកដែរ ចូរមើល 'តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំប្តូរលំនៅស្ថាន?'។

តើខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍យ៉ាងដូចម្តេចអំពីមរណៈភាពនៃអ្នកកាន់បណ្ណចុះបញ្ជី?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងអចលទ្រព្យមួយ អ្នកអាចត្រូវផ្ទេរភាគហ៊ុនទៅឈ្មោះអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ឬលក់ការកាន់កាប់បណ្ណ។

ជំហ៊ានដំបូងគឺសរសេរទៅកាន់មន្ត្រីអត្រនុកូលដ្ឋាននៅ៖

មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន Capita មានអាសយដ្ឋាននៅ Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

គេនឹងគូសសញ្ញាសម្គាល់បណ្តោះអាសន្ននៅលើបញ្ជីចុះឈ្មោះដើម្បីធានាថានៅពេលណាសមស្រប គេនឹងមិនចេញការបង់ភាគលាភបន្ថែមសម្រាប់ឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ហ៊ុនទេ។ គេក៏នឹងផ្ញើឱ្យអ្នកនូវទម្រង់ដែលអ្នកត្រូវបំពេញ។ សូមទាក់ទងមកមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមទូរស័ព្ទដូច្នេះគេអាចណែនាំអ្នកឱ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធី។

ខ្ញុំបានបាត់មូលប្បទានប័ត្រភាគលាភរបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំអាចប្តូរថ្មីបានដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នកបាត់មូលប្បទានប័ត្រភាគលាភមុនពេលអ្នកអាចទូទាត់វាចូលគណនីធនាគាររបស់អ្នក សូមទាក់ទងមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ បន្ទាប់មក Capita នឹងអាចចេញមូលប្បទានប័ត្រថ្មីជំនួសឱ្យអ្នក។ សូមចំណាំថាវាអាចត្រូវចំណាយលើថ្លៃរដ្ឋបាលខ្លះផងដែរ។

មូលប្បទានប័ត្រភាគលាភរបស់ខ្ញុំផុតថ្ងៃកំណត់។

ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើមូលប្បទានប័ត្រផុតកាលកំណត់ទៅមន្ត្រីុអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើង គេនឹងចេញវាជាថ្មី។ អ្នកអាចត្រូវបង់ថ្លៃរដ្ឋបាល។

តើខ្ញុំអាចទទួលភាគលាភតាមរយៈការបង់ចូលទៅគណនីយធនាគាររបស់ខ្ញុំបានឬទេ?

វាអាចសមស្របជាមួយធនាគារជាច្រើនឬគណនីកសាងសង្គមនៅចក្រភពអង់គ្លេស។ នៅពេលខ្លះវាសំដៅទៅលើ 'ការណែនាំការទូទាត់' ឬ 'អាណត្តិភាគលាភ'។ ការគ្រប់គ្រងភាគលាភរបស់អ្នកគឺងាយស្រួល ដែលភាគលាភនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគណនីរបស់អ្នកនៅកាលបរិច្ឆេទទូទាត់និងព័ត៌មានពន្ធដាអំពីភាគលាភនឹងត្រូវផ្ញើទៅឱ្យអ្នកនៅអាសយដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជី។

ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ Capita Shareportal, អ្នកអាចផ្តល់ការណែនាំតាមអនឡាញ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើការណែនាំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬភាគហ៊ុនរបស់អ្នកដោយឈ្មោះចូលគ្នា ឬការកាន់កាប់សាជីវកម្ម គឺគ្រាន់តែបោះពុម្ពចេញនូវទម្រង់ការណែនាំភាគលាភពីតំណរភ្ជាប់ "ទម្រង់" រួចបំពេញវានិងផ្ញើវាតាមប៉ុស្តិ៍ទៅកានមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើង។

ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចុះអាណត្តិរបស់អ្នកឱ្យទាន់ពេលសម្រាប់ភាគលាភបន្ទាប់។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការផ្តល់សិទ្ធិទទួលភាគលាភជាទូទៅត្រូវគិតនៅមួយឬពីរខែមុនពេលការទូទាត់ភាគលាភជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើសំណើរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលក្រោយរយៈពេលនេះ អ្នកនឹងទទួលភាគលាភរបស់អ្នកដោយវិធីសាស្ត្រទូទាត់មានស្រាប់ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងធានាថាការណែនាំរបស់អ្នកត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ការទូទាត់បន្តបន្ទាប់។

ម្ចាស់ភាគហ៊ុននានាដែលមានលំនៅស្ថានក្រៅចក្រភពអង់គ្លេសគួរទៅកាន់ www.capitashareportal.com ក្រោម "ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងនិយោជិត", ការទូទាត់អន្តរជាតិដើម្បីទាញយកនូវទម្រង់អាណត្តិសមស្របសម្រាប់ប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ។

តើខ្ញុំអាចយកភាគលាភរបស់ខ្ញុំជាភាគហ៊ុនជាជាងសាច់ប្រាក់បានឬទេ?

នៅពេលនេះមិនមានជម្រើសឱ្យធ្វើដូច្នេះទេ។

តើពាក្យ 'ភាគលាភអតីត' និង 'កាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រា' មានន័យដូចម្តេច?

មុនពេលការប្រកាសភាគលាភនីមួយៗនិងដោយប្រឹក្សាជាមួយទីផ្សារមូលបត្រទីក្រុងឡុងដ៏ យើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលភាគហ៊ុនរបស់យើងនឹងត្រូវលក់ដោយមិនផ្តល់សិទ្ធិទទួលភាគលាភ។ នេះត្រូវបានហៅថា 'ភាគលាភអតីត'។ មុនពេលកាលបរិច្ឆេទនេះ ពួកគេត្រូវបានហៅថាជា 'ភាគលាភសរុប'។

ប្រសិនបើអ្នកទិញភាគហ៊ុនមុនពេលកាលបរិច្ឆេទភាគលាភអតីតកាល ដូច្នេះអ្នកមានសិទ្ធិទទួលភាគលាភបច្ចុប្បន្នដែលបានប្រកាស។ ប្រសិនបើអ្នកទិញនៅកាលបរិច្ឆេទឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទនោះ ក្នុងអំឡុងពេលភាគលាភអតីត ភាគលាភលនោះអាចទូទាត់ទៅអ្នកកាន់ពីមុន។

ភាគលាភដែលត្រូវបានទូទាត់ទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្អែកតាមចំនួននៃភាគហ៊ុនដែលមានក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុននៅកាលបរិច្ចេទកំណត់ ('កាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រា')។ បច្ចុប្បន្នកាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រាមានរយៈពេលពីរថ្ងៃក្រោយកាលបរិច្ឆេទភាគលាភអតីត។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលភាគលាភដែលបានលក់ចេញថ្មីៗនិងមិនប្រាកដថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលឬអត់នោះ ចូលទាក់ទងភ្នាក់ងារដែលអនុវត្តជំនួសអ្នកក្នុងការលក់នេះ។ អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃការលក់ ភាគលាភអាចត្រូវផ្តល់ទៅឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មី។

តើខ្ញុំអាចផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទៅមិត្តឬសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្តល់ឱ្យឬលក់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកទៅអ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ អ្នកអាចផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់អ្នកដោយប្រើ 'ទម្រង់ផ្ទេរភាគហ៊ុន'។ ទម្រង់នេះអាចត្រូវបានទាញយកពីគេហទំព័រមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើងនៅ www.capitashareportal.com (សូមចំណាំ៖ តំណរនេះនឹងបើកទំព័ររុករកថ្មី។) ក្រោម ‘បណ្ណព័ត៌មាននិងទម្រង់បែបបទនានា’. នៅពេលអ្នកបានបំពេញនិងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នេះរួចហើយ សូមបញ្ជូនទម្រង់នេះទៅកាន់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន Capita តាមប្រៃសណីយ៍។

បណ្ណភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានបាត់/លួច តើខ្ញុំអាចប្តូរថ្មីបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកបានបាត់បណ្ណភាគហ៊ុនរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបំពេញការចុះបញ្ជីរបស់យើងឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន។ វាអាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយទូរស័ព្ទឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ បន្ទាប់មក Capita នឹងអាចណែនាំដំណើរនៃការទទួលបណ្ណស្ទួនគ្នា។ អាស្រ័យលើតម្លៃនៃភាគហ៊ុនដែលតំណាងដោយបណ្ណភាគហ៊ុន ថ្លៃឈ្នួលអាចត្រូវបានទូទាត់។

ប្រសិនបើបណ្ណភាគហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវបានលួច អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមកប៉ូលីសនិងទទួលលេខយោងបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌ។ នៅពេលវាត្រូវបានទទួល សូមសរសេរទៅកាន់ Capita ដោយជួនដំណឹងអំពីលេខយោងបណ្តឹងឧក្រឹដ្ឋ។ បន្ទាប់មក Capita នឹងណែនាំអ្នកឱ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធី។