សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

"Regus គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់’ដំណោះស្រាយទីកន្លែងការងារមានភាពបត់បែនធំបំផុតក្នុងពិភពលោក ដែលមានអតិថិជនជាសហគ្រិតមានជោគជ័យលើមុខជំនួញ បុគ្គលនានា និងក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមទុនរាប់លានដុល្លារ។ តាមរយៈទម្រង់នៃការិយាល័យយ៉ាងច្រើន ក៏ដូចជាការរីកចម្រើនចល័តរបស់យើង ការិយាល័យនិម្មិត និងការិយាល័យworkplace recovery យើងភ្ជាប់មនុស្សនិងអាជីវកម្មទៅកាន់ការងារដែលគេចង់ទៅតាមពេល និងរបៀបដែលគេចង់ធ្វើព្រមទាំងជម្រើសនៃតម្លៃជាច្រើន។ Regus បានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងប្រុយសែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ក្នុងឆ្នាំ 1989 មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលុចសំបួរនិងបានចុះបញ្ជីផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងឡុងដ៍។"

2010
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
21/03/2011 Regus plc consolidated report and accounts 2010 Print
21/03/2011 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2010 Print
2009
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
22/03/2010 Regus plc consolidated report and accounts 2009 Print
22/03/2010 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2009 Print
2008
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
20/03/2009 Regus plc consolidated report and accounts 2008 Print
20/03/2009 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2008 Print
2007
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
23/03/2008 Regus Group plc report and accounts 2007 Print
03/09/2007 Regus Group plc interim report 2007 Print
2006
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
23/03/2007 Regus Group plc report and accounts 2006 Print
11/09/2006 Regus Group plc interim report 2006 Print
2005
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
20/03/2006 Regus Group plc report and accounts 2005 Print
12/09/2005 Regus Group plc interim report 2005 Print
2004
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
11/03/2005 Regus Group plc report and accounts 2004 Print
13/09/2004 Regus Group plc interim report 2004 Print
2003
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
29/03/2004 Regus Group plc report and accounts 2003 Print
15/09/2003 Regus Group plc interim report 2003 Print
2002
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
04/06/2003 Regus plc report and accounts 2002 Print
2001
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
08/03/2002 Regus plc report and accounts 2001 Print
2000
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះឯកសារ PDF
26/02/2001 Regus plc report and accounts 2000 Print