អភិបាលកិច្ច ក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ

Regus ប្ដេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្ដង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃសុចរិតភាព ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពមានវិជ្ជាជីវៈនៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ខ្លួន។

យើងមានភាពច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលយើងជឿជាក់លើ ក្រមសីលធម៌ និងស្ដង់ដារអាជីវកម្មរបស់យើង និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អំពីអភិបាលកិច្ច

statement-of-commitmentpdf icon

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អំពីការប្ដេជ្ញាចិត្ត (ភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)

modern-slavery-act-anti-slavery-statementpdf icon

មីនា 2021

ទាសភាពសម័យថ្មី (ភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)