ចាប់ផ្តើមជាមួយ Regus

ក្រុមអ្នកជំនាញចាំជួយឱ្យអ្នកចាប់ផ្ដើម

ជជែកជាមួយក្រុមអ្នកប្រឹក្សាដ៏ជំនាញរបស់យើង ដែលនៅចាំជួយពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាអំពីជម្រើស និងការកក់ដំណើរទស្សនកិច្ចតាមការជ្រើសរើសដោយគ្មានការខ្វល់ខ្វាយ។

+44

តាមរយៈការដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបនេះទេ មានន័យថាអ្នកយល់ព្រមតាម គោលការណ៍ឯកជនភាព.

កក់បន្ទប់ប្រជុំ តុធ្វើការ និងការិយាល័យ

អាចកក់កន្លែងធ្វើការរបស់យើងបានជាម៉ោង ឬថ្ងៃ។

កក់បន្ទប់ប្រជុំកក់បន្ទប់ប្រជុំ iconកក់ការិយាល័យជួលជាម៉ោងកក់ការិយាល័យជួលជាម៉ោង iconកក់តុធ្វើការដែលអ្នកមកមុនអាចប្រើបានមុនកក់តុធ្វើការដែលអ្នកមកមុនអាចប្រើបានមុន icon

អតិថិជនបច្ចុប្បន្ន និងត្រូវការជំនួយ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង ការកក់ ការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក ឬមានសំណួរផ្សេងទៀត សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារផ្នែកជំនួយអតិថិជនរបស់យើង។ ពួកគេនឹងរីករាយក្នុងការជួយ។

ហៅទូរសព្ទទៅក្រុមការងារផ្នែកលក់របស់យើង

ជជែកជាមួយក្រុមអ្នកប្រឹក្សាដ៏ជំនាញរបស់យើង ដែលនៅចាំជួយពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាអំពីជម្រើស និងការកក់ដំណើរទស្សនកិច្ចតាមការជ្រើសរើសដោយគ្មានការខ្វល់ខ្វាយ។

+44 20 3839 9912