Our response to COVID-19

Terma dan Syarat penggunaan

Terma dan Syarat penggunaan

Dengan menggunakan atau melayari laman web ini ("Laman") atau mana-mana laman web lain ("Laman Web Kumpulan") kumpulan IWG PLC ("Kumpulan"), anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang berikut dan semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, anda tidak boleh menggunakan Laman ini. Kami berhak untuk mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang notis kepada anda, maka kami mencadangkan agar anda melayari laman ini secara berkala untuk menyemak Terma dan Syarat ini. Dengan menggunakan Laman ini selepas kami menyiarkan sebarang perubahan, anda bersetuju untuk menerima perubahan tersebut, sama ada anda telah menyemaknya atau pun tidak.

Februari 2020