Trendy

IFRS 16: pět věcí, které musíte vědět

Když v lednu roku 2019 vstoupí v platnost standard IFRS 16, dojde ke změně vztahu mezi podniky a jejich pronajímaným majetkem, včetně kancelářských prostor a jiných nemovitostí. Oceněná finanční novinářka Melanie Wright vysvětluje, co konkrétně tyto změny znamenají a proč je pro podniky důležité se na ně důkladně připravit.

 

Mnoho firem si k podpoře svého podnikání pronajímá širokou škálu položek, jako jsou kancelářské prostory nebo vozidla. Nejnovější standard ze skupiny Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), IFRS 16, který má vstoupit v platnost v lednu 2019, mění způsob, jakým podniky musí tento pronajímaný majetek zaúčtovávat, oceňovat, prezentovat a zveřejňovat.

1. Připravte se na zaúčtovávání pronajímaného majetku do vaší účetní rozvahy

Při zaúčtovávání pronájmů musí nájemci v současné době rozlišovat mezi finančním leasingem, který se vykazuje v účetní rozvaze, a operativním leasingem, který se v ní neuvádí. Podle Rady pro mezinárodní účetní standardy je však kvůli tomuto rozdělení obtížné získat přesný obraz o leasingových aktivech a pasivech jednotlivých společností. Tento problém by měl vyřešit standard IFRS 16. Poté, co vstoupí v platnost, budou muset být téměř všechny nájemní smlouvy vykazovány v účetní rozvaze jako aktiva a pasiva.

2. Buďte opatrní při posuzování svých smluv

Vzhledem k tomu, že je definice pronájmu v pravidlech IFRS 16 širší než v současných pravidlech IAS 17, budou muset podniky znovu posoudit možné nájemní prvky ve svých smlouvách a ověřit, zda se na ně vztahují nové pokyny. Pravidla IFRS 16 stanovují, že smlouva zahrnuje pronájem, pokud „převádí právo kontrolovat užívání určeného aktiva po určitou dobu výměnou za úplatu“ (IFRS 16: 9). Při určování, zda smlouva zahrnuje pronájem, budou muset podniky zjistit, zda existuje určené aktivum, a zda mají právo získat veškeré ekonomické přínosy plynoucí z jeho užívání.

Pokud tedy například vaše společnost pronajímá část skladovacího zařízení k uložení zboží, ale velikost tohoto prostoru se mění v závislosti na dostupnosti, pak pravděpodobně nebude klasifikován jako pronájem podle standardu IFRS 16, protože není možné určit žádné konkrétní aktivum. Pokud však vaše společnost pronajme určitou jednotku ve skladu na určitou dobu, aktivum už je možné určit, a proto bude vaše smlouva zahrnovat pronájem.

 

3. Přehodnoťte svá stávající rozhodnutí o pronájmu

Vzhledem k tomu, že standard IFRS 16 ovlivní ukazatele výkonnosti a finanční ukazatele, jako je obrat aktiv, poměr mezi dluhem a vlastním kapitálem, aktuální poměr, krytí úroků a čistý příjem, je důležité, aby se podniky na tyto změny připravily. Mnoho nájemců zaznamená zvýšení peněžních toků, protože ve finančních aktivitách bude možné vykázat pouze tu část leasingových plateb, která odráží úroky z leasingových závazků.

Jakmile vstoupí v platnost nová pravidla, podniky, které do svých finančních ujednání nezahrnovaly „zmrazené“ doložky obecně přijatých účetních zásad (GAAP), mohou zaznamenat porušování úvěrových smluv v důsledku možného zvýšení úrovně jejich zaznamenaného zadlužení. Podniky s transakcemi na kapitálovém trhu budou pravděpodobně muset ještě před zavedením standardu IFRS 16 nebo bezprostředně po něm pečlivě zvážit dopad na poměr mezi jejich dluhem a vlastním kapitálem a případně některá svá rozhodnutí o pronájmu přehodnotit.

4. Usilujte o flexibilnější podmínky pronájmu

Standard IFRS 16 umožňuje dvě výjimky. Jedná se o: pronájmy s dobou trvání na 12 měsíců nebo méně bez možnosti nákupu a pronájmy, u nichž má podkladové aktivum v době, kdy je nové, nízkou hodnotu. Takže pokud si například podnik pronajme na pár měsíců pracovní prostory, nemusí je v účetní rozvaze uvádět. Proto podniky, které v současné době využívají dlouhodobější pronájmy, mohou zvážit hledání flexibilnějších podmínek, které by jim pomohly změnit jejich vliv na účetní rozvahu.

5. Promyslete si znovu typ a délku pronájmu nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že po zavedení pravidel IFRS 16 budou mít společnosti povinnost zaúčtovávat pronájmy nemovitostí, včetně kancelářských prostor, do své účetní rozvahy, mohou se rozhodnout, že začnou raději využívat kratší pronájmy nebo kancelářské prostory externích poskytovatelů. Podle výše uvedených výjimek by totiž takovéto pronájmy nemusely ve svých účetních rozvahách uvádět, což by jim pomohlo snížit administrativní zátěž.

 


Melanie Wrightová je oceněná finanční zpravodajka působící ve Velké Británii a bývalá zástupkyně šéfredaktora peněžní sekce listu The Daily Telegraph. Svými články přispívá do řady britských novin, včetně The Sunday Times, Daily Telegraph a The Observer.