Our response to COVID-19

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Bằng việc sử dụng hoặc duyệt trang web này ("Trang web") hay bất kỳ trang web nào khác ("Trang web của Tập đoàn") của tập đoàn IWG PLC ("Tập đoàn"), bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và Điều kiện này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu không đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và Điều kiện này thì bạn không được sử dụng Trang web này. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và Điều kiện này. Bằng việc sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù bạn đã xem xét thực tế những thay đổi đó hay chưa.

Tháng 2 năm 2020