Naš odgovor na COVID-19

Odredbe i uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi korišćenja

Korišćenjem ili pregledanjem ovog veb-sajta („Sajt“) ili bilo kog drugog veb-sajta („Veb-sajtovi grupe“) IWG PLC grupe („Grupa“), potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove Odredbe i uslove i sve primenjive zakone i propise, kao i da pristajete da se obavežete njima. Ako ne pristajete da se obavežete ovim Odredbama i uslovima, onda ne treba da koristite ovaj Sajt. U svakom trenutku možemo da promenimo ove Odredbe i uslove a da vas o tome ne obavestimo, pa vam savetujemo da s vremena na vreme posetite ovu stranicu kako biste pregledali ove Odredbe i uslove. Ako budete koristili ovaj Sajt nakon što objavimo bilo kakve izmene, to znači da prihvatate te promene, nezavisno od toga da li ste ih zaista pregledali.
Upoznajte se sa našim Pravilima privatnosti i Pravilima o korišćenju kolačića, koja se primenjuju i na vaše posete ovom Sajtu.
Ekskluzivni (neposredni ili posredni) vlasnik svih materijala, uključujući slike, detalje, podatke, ilustracije, crteže, ikonice, fotografije, video klipove, tekstove, softver, grafičke prikaze, skripte, logotipe i ostale materijale koji su deo ovog Sajta (zajedničkim imenom „Sadržaj“) je Grupa, odnosno njeni dobavljači sadržaja. Sadržaj je zaštićen autorskim pravima, robnim markama, servisnim oznakama, vizuelnim identitetom i ostalim pravima intelektualne svojine i vlasništva koja poseduje Grupa. Sva prava koja nisu izričito navedena u Odredbama i uslovima rezervisana su za Grupu.

Sve oznake, logotipi i dizajni Grupe koji se pojavljuju na bilo kom Veb-sajtu Grupe su ekskluzivne robne marke i servisne oznake Grupe (bilo neposredno ili posredno). Vama se ne daju niti ustupaju bilo kakve licence ili prava na te oznake, logotipe i dizajne, niti druga vlasnička prava Grupe. ​

Sve ostale robne marke i servisne oznake koje nisu u vlasništvu Grupe, a pojavljuju na bilo kom Veb-sajtu Grupe, svojina su svojih odgovarajućih vlasnika.
Ovaj Sajt i njegov Sadržaj mogu se koristiti isključivo za vaše lične potrebe, ali ne u komercijalne svrhe. Svako drugo korišćenje Sajta ili Sadržaja je strogo zabranjeno, uključujući, bez ograničenja, menjanje, uklanjanje, brisanje, prenošenje, objavljivanje, distribuiranje, proksi keširanje, otpremanje, postavljanje, ponovno distribuiranje, ponovno licenciranje, prodavanje, dupliranje, ponovno objavljivanje ili bilo kakav drugi vid diseminiranja bez izričitog pisanog odobrenja Grupe ili vlasnika. Ne smete da koristite nijednu tehniku frejmovanja kojom biste obuhvatili bilo koju robnu marku ili logotip Grupe, niti bilo kakve metaoznake ili drugi skriveni tekst bez naše prethodne pisane saglasnosti. Ne smete da postavljate veze koji upućuju na Sajt bez naše prethodne pisane saglasnosti. Izričito se zabranjuje korišćenje „paukova“, robota i sličnih alata za prikupljanje i izvlačenje podataka. ​ 

Za svoje lične potrebe možete da pregledate i odštampate primerak Sadržaja prikazanog na Sajtu, kao i da preuzmete primerak bilo kog Sadržaja predviđenog za preuzimanje, ali ni na koji način ne smete da menjate Sadržaj, uključujući, bez ograničenja, uklanjanje ili izmenu bilo kog obaveštenja o autorskom pravu ili drugom tipu vlasništva. Prava i interes iz Sadržaja ne prenose se na vas kopiranjem ili preuzimanjem materijala. Informacije date na ovom Sajtu su besplatne, imaju isključivo informativnu svrhu i ne stvaraju bilo kakav vid poslovnog ili profesionalnog uslužnog odnosa između vas i Grupe.
Slažete se da koristite Sajt samo u zakonskim okvirima. Zabranjuje vam se da postavljate ili prenosite na Sajt ili preko Sajta bilo kakav nelegalan, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opscen, primitivan materijal ili materijal kojim se širi mržnja, a koji bi mogao da dovede do krivične odgovornosti u skladu sa zakonom. Možemo da obelodanimo bilo koji sadržaj ili elektronsku komunikaciju bilo koje vrste (uključujući vaš profil, adresu e-pošte ili druge podatke) (1) da bismo ispunili zakonsku obavezu, propis ili zahtev države; (2) ako je obelodanjivanje nužno ili potrebno za funkcionisanje Sajta; ili (3) da bismo zaštitili prava ili imovinu Grupe, njenih zavisnih društava i vas samih.
Grupa ulaže razumne napore u dostavljanje tačnih i ažurnih informacija, ali ne garantujemo da je ijedna informacija sadržana na ovom Sajtu tačna, potpuna, pouzdana, ažurna ili bez greške niti da na Sajtu neće biti virusa. Nismo odgovorni ni za kakve greške ili propuste na ovom Sajtu. Iako možemo da modifikujemo Sadržaj, unapredimo Sajt ili ispravimo sve eventualne greške ili propuste u bilo kom momentu i bez obaveštenja, nismo u obavezi da to i učinimo. Nastojaćemo da blagovremeno ažuriramo informacije, ali nismo odgovorni ni za kakve eventualne netačnosti. Svako korišćenje informacija datih na ovom Sajtu je u potpunosti na vaš sopstveni rizik i Grupa nije odgovorna ni za kakav eventualni gubitak podataka, izgubljenu dobit niti za bilo kakvu drugu eventualnu štetu ili gubitak nastao zbog vašeg korišćenja ovog Sajta.
Veze na ovom Sajtu mogu da upućuju na usluge ili sajtove koje ne kontroliše ili koje ne vodi Grupa. Takve veze dajemo radi vaše pogodnosti i informisanosti. Veze ne predstavljaju odobravanje datog sajta ili usluge. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za druge sajtove ili usluge. Svako eventualno korišćenje bilo kog sajta ili usluge na koji ste upućeni sa ovog Sajta je u potpunosti na vaš sopstveni rizik.
Ovaj Sajt i njegov sadržaj obezbeđuje Grupa „takav kakav jeste“ i „prema raspoloživosti“, bez bilo kakvih izjava ili garancija, kako izričitih tako i podrazumevanih. Grupa se izričito odriče svih izričitih i podrazumevanih garancija, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije u pogledu podesnosti za prodaju, podesnosti za odgovarajuću svrhu, prava svojine i nepostojanja povrede prava intelektualne svojine. Grupa ni u kom slučaju neće biti odgovorna drugim stranama ni za kakvu direktnu, indirektnu, kaznenu, slučajnu, kompenzacionu, specijalnu, posledičnu ili drugu štetu, kao ni za gubitak podataka, prihoda ili dobiti, gubitak ili oštećenje imovine, prekid poslovanja, odnosno gubitak programa ili podataka, do kojih je došlo zbog ovog ili bilo kog Sajta ili usluga povezanih preko ovog Sajta ili u vezi sa njima, niti za bilo kakvo kopiranje, prikazivanje ili korišćenje, bez obzira na pravnu teoriju na kojoj se zasniva potraživanje, čak i ako je grupa obaveštena o mogućnosti nastanka takve štete, uključujući, bez ograničenja, svu eventualnu štetu nastalu zbog bilo kakve greške, propusta, virusa, odlaganja, odnosno prekida rada ili usluge, bez obzira na razlog. Grupa ne odgovara za gubitak ili štetu koji su na bilo koji način povezani sa veb-sajtovima trećih strana, odnosno njihovim sadržajima kojima se pristupa preko veza na ovom Sajtu, kao i sa vašim korišćenjem ovog Sajta ili bilo koje opreme ili softvera u vezi sa ovim Sajtom.

Određeni zakoni ne dozvoljavaju ograničenje podrazumevanih garancija ili izuzimanje ili ograničenje za određenu štetu. Ako ovi zakoni važe u vašem slučaju, može se desiti da neka ili sva gore navedena odricanja odgovornosti, izuzimanja ili ograničenja ne važe, ali će odgovornost biti ograničena u maksimalnoj meri koju dopušta zakon.
Slažete se da obeštetite i otklonite svaku opasnost po Grupu od potraživanja, sudskog procesa, zahteva, gubitka ili štete (uključujući naknadu i troškove advokata) treće strane nastalu usled vašeg kršenja ovih Odredaba i uslova, vašeg korišćenja Sajta ili vašeg kršenja bilo kog prava treće strane, ili u vezi sa tim.
Grupa zadržava pravo da traži sve pravne lekove dostupne prema zakonu i u skladu sa obimom kršenja ovih Odredaba i uslova, uključujući, bez ograničenja, pravo blokiranja pristupa sa određene IP adrese.
Sve povratne informacije, ideje i druge sugestije koje ste dostavili preko ovog Sajta tretiraće se kao da nisu poverljive i da nisu ni u čijem vlasništvu i mogu se obelodaniti ili ih Grupa može koristiti u bilo koju svrhu, bez ikakve obaveze da vam za to pruži kompenzaciju. Svi lični podaci koje ste dostavili Grupi biće tretirani u skladu sa našim Pravilima privatnosti.
Ovaj Sajt i Sadržaj se prikazuju isključivo u svrhu promocije dostupnih usluga Grupe. Grupa kontroliše i vodi ovaj Sajt iz svojih kancelarija u Švajcarskoj. Odgovorni ste za poštovanje zakona u jurisdikciji iz koje pristupate ovom Sajtu i prihvatate da nećete pristupati informacijama na ovom Sajtu niti ih koristiti u suprotnosti sa tim zakonima. Ove Odredbe i uslovi i vaše korišćenje ovog Sajta uređeni su materijalnim pravom Švajcarske, izuzev švajcarskih pravila o sukobu zakona i međunarodnih sporazuma, posebno Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. Nemogućnost ostvarivanja bilo kog prava u skladu sa ovim Odredbama i uslovima s naše strane ne predstavlja odustajanje od bilo koje odredbe ili uslova iz ovih Odredaba i uslova.

U skladu sa sledećom odredbom, svako potraživanje ili neslaganje vezano za ove Odredbe i uslove ili za ovaj Sajt rešavaće se arbitražom. Odluka arbitra je obavezujuća za strane u sporu. U punoj meri u kojoj to dozvoljava merodavno pravo, nijedna arbitraža se neće spajati sa arbitražom koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je obavezana ovim Odredbama i uslovima, bilo da je reč o kolektivnom arbitražnom postupku ili o nekom drugom.

 

Samo za Sjedinjene Američke Države: Svako potraživanje ili neslaganje vezano za ove Odredbe i uslove ili za ovaj Sajt (uz izuzetak donošenja privremene mere koju zahteva Grupa) na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, rešavaće se arbitražom u skladu sa pravilima Američkog udruženja za arbitražu koja su u tom trenutku na snazi. Mesto arbitraže će biti Dalas, Teksas. Odluka arbitra je obavezujuća za strane u sporu. U punoj meri u kojoj to dozvoljava merodavno pravo, nijedna arbitraža se neće spajati sa arbitražom koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je obavezana ovim Odredbama i uslovima, bilo da je reč o kolektivnom arbitražnom postupku ili o nekom drugom.

U slučaju odluke da je bilo koja odredba ovih Odredaba i uslova nevažeća ili nesprovodiva, takva odluka neće uticati na ostatak ovih Odredaba i uslova. Bez obzira na bilo koju eventualnu uredbu ili zakon koji predviđa drugačije, svako potraživanje ili razlog za tužbu koji su nastali ili su u vezi sa korišćenjem ovog Sajta ili u skladu sa ovim Odredbama i uslovima moraju se podneti u roku od jedne (1) godine nakon što takvo potraživanje ili razlog za tužbu nastanu, inače će biti zauvek zabranjeni. Podnaslovi odeljaka u ovim Odredbama i uslovima postoje samo zbog veće preglednosti.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu ovog Sajta, pošaljite nam e-poruku na  webmaster@regus.com
Ovaj Sajt je veb-sajt kompanije Pathway IP II GmbH (članice Grupe) i sadržaj ovog Sajta određuje isključivo kompanija Pathway IP II GmbH. Kompanija Pathway IP II GmbH je registrovana u Švajcarskoj pod brojem kompanije CHE-269.357.217, a njeno registrovano sedište je na adresi Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švajcarska.

februar 2020.