Odredbe i uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi korišćenja

Korišćenjem ili pretraživanjem ovog veb sajta (“Sajt”) ili bilo kog drugog veb sajta („Veb sajtovi grupe“) International Workplace Group plc grupe („Grupa“), potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Odredbama i uslovima i svim važećim zakonima i propisima. Ako se ne slažete sa ovim Odredbama i uslovima, onda ne treba da koristite ovaj Sajt. Povremeno i bez obaveštenja možemo menjati ove Odredbe i uslove, pa Vam savetujemo da s vremena na vreme posetite ovu stranicu kako biste stekli uvid u eventualne izmene Odredaba i uslova. Korišćenjem ovog Sajta nakon što objavimo bilo kakve izmene, potvrđujete da ste saglasni da prihvatite te izmene, nezavisno od toga da li ste ih zaista pregledali.
Upoznajte se sa našim Pravilima privatnosti i Pravilima o korišćenju kolačića, koja se primenjuju i na vaše posete ovom Sajtu.
Ekskluzivni (neposredni ili posredni) vlasnik svih materijala, uključujući slike, detalje, podatke, ilustracije, crteže, ikonice, fotografije, video klipove, tekstove, softver, grafičke prikaze, skripte, logotipe i ostale materijale koji su deo ovog Sajta (zajedničkim imenom „Sadržaj“) je Grupa, odnosno njeni dobavljači sadržaja. Sadržaj je zaštićen autorskim pravima, robnim markama, servisnim oznakama, vizuelnim identitetom i ostalim pravima na intelektualnu svojinu i vlasništvo koja poseduje Grupa. Sva prava koja nisu izričito data u Odredbama i uslovima zadržana su za Grupu.
Sve oznake, logotipi i dizajni Grupe koji se pojavljuju na bilo kom veb-sajtu Grupe su ekskluzivne robne marke i servisne oznake Grupe (bilo neposredno ili posredno). Vama se ne daju niti ustupaju bilo kakve licence ili prava na te oznake, logotipe i dizajne, niti druga vlasnička prava Grupe. ​
Sve ostale robne marke i servisne oznake koje se pojavljuju na bilo kom Veb sajtu Grupe i koje nisu u vlasništvu Grupe vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.
Ovaj Sajt i njegov Sadržaj mogu se koristiti isključivo za Vaše lične potrebe, ali ne u komercijalne svrhe. Svako drugo korišćenje Sajta ili Sadržaja je strogo zabranjeno, uključujući, bez ograničenja, izmene, uklanjanje, brisanje, prenos, objavljivanje, distribuciju, proksi keširanje, učitavanje, postavljanje, ponovnu distribuciju, ponovno licenciranje, prodaju, dupliranje, ponovno objavljivanje ili bilo kakav drugi vid diseminacije bez izričitog pisanog odobrenja Grupe ili vlasnika. Ne smete da koristite nijednu tehniku frejmovanja kojom biste obuhvatili bilo koju robnu marku ili logotip Grupe niti da koristite bilo kakve metaoznake ili drugi „skriveni tekst“ bez naše prethodne pisane saglasnosti. Ne smete da postavljate linkove koji upućuju na Sajt bez naše prethodne pisane saglasnosti. Korišćenje „paukova“, robota i sličnih alata za prikupljanje i izvlačenje podataka je izričito zabranjeno.
Možete pregledati i štampati primerak Sadržaja prikazanog na Sajtu i preuzeti primerak bilo kog Sadržaja namenjenog preuzimanju za svoje lične potrebe, ali ni na koji način ne smete menjati Sadržaj, uključujući, bez ograničenja, uklanjanje ili modifikaciju bilo kog obaveštenja o autorskim pravima ili drugom tipu vlasništva. Prava i interes iz Sadržaja se ne prenose na Vas kopiranjem ili preuzimanjem materijala. Informacije date na ovom Sajtu su besplatne i služe samo u informativne svrhe i ne stvaraju bilo kakav vid poslovnog ili profesionalnog uslužnog odnosa između Vas i Grupe.
Slažete se da koristite Sajt samo u zakonskim okvirima. Zabranjuje vam se da postavljate ili prenosite na Sajt ili preko Sajta bilo kakav nelegalan, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opscen, primitivan materijal ili materijal kojim se širi mržnja, a koji bi mogao da dovede do krivične odgovornosti u skladu sa zakonom. Možemo da obelodanimo bilo koji sadržaj ili elektronsku komunikaciju bilo koje vrste (uključujući vaš profil, adresu e-pošte ili druge podatke) (1) da bismo ispunili zakonsku obavezu, propis ili zahtev države; (2) ako je obelodanjivanje nužno ili potrebno za funkcionisanje Sajta; ili (3) da bismo zaštitili prava ili imovinu Grupe, njenih zavisnih društava i vas samih.
Grupa ulaže razumne napore u dostavljanje tačnih i ažurnih informacija, ali ne garantujemo da je ijedna informacija sadržana na ovom Sajtu tačna, potpuna, pouzdana, ažurna ili bez greške niti da na Sajtu neće biti virusa. Nismo odgovorni ni za bilo kakve greške ili propuste na ovom Sajtu. Iako možemo modifikovati Sadržaj, unaprediti Sajt ili ispraviti sve eventualne greške ili propuste u bilo kom momentu i bez obaveštenja, nismo u obavezi da to i učinimo. Trudićemo se da blagovremeno ažuriramo informacije, ali nismo odgovorni ni za kakve eventualne netačnosti. Svako korišćenje informacija datih na ovom Sajtu je u potpunosti na Vaš sopstveni rizik i Grupa nije odgovorna ni za kakav eventualni gubitak podataka, izgubljenu dobit niti za bilo kakvu drugu eventualnu štetu ili gubitak nastao zbog Vašeg korišćenja ovog Sajta.
Linkovi na ovom Sajtu mogu upućivati na usluge ili sajtove koje ne kontroliše ili koje ne vodi Grupa. Takve linkove dajemo informativno i kako bismo Vam olakšali. Linkovi ne predstavljaju odobravanje datog sajta ili usluge. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za druge sajtove ili usluge. Svako eventualno korišćenje bilo kog sajta ili usluge na koji ste upućeni sa ovog Sajta je u potpunosti na Vaš sopstveni rizik.
Ovaj sajt i njegov sadržaj obezbeđuje Grupa „takav kakav jeste“ i „prema raspoloživosti“, bez bilo kakvih izjava ili garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili podrazumevanih. Grupa izričito odbacuje svaku izričitu i podrazumevanu garanciju, uključujući, bez ograničenja, podrazumevanu garanciju podesnosti za prodaju, podesnosti za odgovarajuću svrhu, prava svojine i nepostojanja povrede prava intelektualne svojine. Ni u kom slučaju Grupa neće biti odgovorna ni prema jednoj strani za bilo kakvu direktnu, indirektnu, kaznenu, slučajnu, kompenzacionu, specijalnu, posledičnu ili drugu štetu bilo koje vrste, gubitak podataka, prihoda ili dobiti, gubitak ili oštećenja imovine, prekid poslovanja ili gubitak programa ili podataka, do kojih je došlo zbog ovog ili bilo kog Sajta ili usluga povezanih preko ovog Sajta ili u vezi sa njima, niti za bilo kakvo kopiranje, prikazivanje ili korišćenje, bez obzira na pravnu teoriju na kojoj je potraživanje zasnovano, i ako je Grupa obaveštena o mogućnosti nastanka takve štete, uključujući, bez ograničenja, svu eventualnu štetu nastalu zbog bilo kakve greške, propusta, virusa, odlaganja ili prekida rada ili usluge bez obzira na razlog. Grupa ne odgovara za gubitak ili štetu nastalu zbog veb-sajtova treće strane ili njihovog sadržaja kojima se pristupilo preko veza na ovom sajtu, vašim korišćenjem ovog Sajta ili vašim korišćenjem bilo koje opreme ili softvera u vezi sa ovim sajtom, ili u vezi sa tim.
Određeni zakoni ne dozvoljavaju ograničenje podrazumevanih garancija ili izuzimanje ili ograničenje za određenu štetu. Ako ovi zakoni važe u Vašem slučaju, može se desiti da neka ili sva gore navedena odricanja odgovornosti, izuzimanja ili ograničenja ne važe, ali će odgovornost biti ograničena u maksimalnoj meri koju dopušta zakon.
Slažete se da obeštetite i otklonite svaku opasnost po Grupu od potraživanja, sudskog procesa, zahteva, gubitka ili štete (uključujući naknadu i troškove advokata) treće strane nastalu ili u vezi sa Vašim kršenjem ovih Odredaba i uslova, Vašeg korišćenja Sajta ili Vašeg kršenja bilo kog prava treće strane.
Grupa zadržava pravo da traži sve pravne lekove dostupne prema zakonu i u skladu sa obimom kršenja ovih Odredaba i uslova, uključujući, bez ograničenja, pravo blokiranja pristupa sa određene IP adrese.
Sve povratne informacije, ideje i druge sugestije koje ste dostavili preko ovog Sajta tretiraće se kao da nisu poverljive i da nisu ni u čijem vlasništvu i mogu se obelodaniti ili ih Grupa može koristiti u bilo koju svrhu, bez ikakve obaveze da Vam za to pruži kompenzaciju. Svi lični podaci koje ste dostavili Grupi biće tretirani u skladu sa našim Pravilima privatnosti.
Ovaj Sajt i Sadržaj se prikazuju isključivo u svrhu promocije dostupnih usluga Grupe. Grupa kontroliše i vodi ovaj Sajt iz svojih kancelarija u Švajcarskoj. Odgovorni ste za poštovanje zakona u jurisdikciji iz koje pristupate ovom Sajtu i prihvatate da nećete pristupati informacijama na ovom Sajtu niti ih koristiti u suprotnosti sa tim zakonima. Ove Odredbe i uslovi i Vaše korišćenje ovog Sajta uređeni su materijalnim zakonima Švajcarske, izuzev švajcarskih pravila o sukobu zakona i međunarodnih sporazuma, posebno Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. Nemogućnost ostvarivanja bilo kog prava u skladu sa ovim Odredbama i uslovima s naše strane ne predstavlja odustajanje od bilo koje odredbe ili uslova iz ovih Odredaba i uslova.
U skladu sa sledećom odredbom, svako potraživanje ili neslaganje koji nastanu u vezi sa ovim Odredbama i uslovima ili u vezi sa ovim Sajtom rešavaće se arbitražom. Odluka arbitra je obavezujuća za strane u sporu. U punoj meri u kojoj to dozvoljava merodavno pravo, nijedna arbitraža se neće spajati sa arbitražom koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je obavezana ovim Odredbama i uslovima, bilo da je reč o kolektivnom arbitražnom postupku ili o nekom drugom.
Samo za Sjedinjene Američke Države: Svako potraživanje ili neslaganje koji nastanu u vezi sa ovim Odredbama i uslovima ili u vezi sa ovim Sajtom (uz izuzetak donošenja privremene mere koju zahteva Grupa) na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, rešavaće se arbitražom u skladu sa pravilima Američkog udruženja za arbitražu koja su u tom trenutku na snazi. Mesto arbitraže će biti Dalas, Teksas. Odluka arbitra je obavezujuća za strane u sporu. U punoj meri u kojoj to dozvoljava merodavno pravo, nijedna arbitraža se neće spajati sa arbitražom koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je obavezana ovim Odredbama i uslovima, bilo da je reč o kolektivnom arbitražnom postupku ili o nekom drugom.
U slučaju odluke da je bilo koja odredba ovih Odredaba i uslova nevažeća ili nesprovodiva, takva odluka neće uticati na ostatak ovih Odredaba i uslova. Bez obzira na bilo koju eventualnu uredbu ili zakon koji predviđa drugačije, svako potraživanje ili razlog za tužbu koji su nastali ili su u vezi sa korišćenjem ovog Sajta ili u skladu sa ovim Odredbama i uslovima moraju se podneti u roku od jedne (1) godine nakon što takvo potraživanje ili razlog za tužbu nastanu, inače će biti zauvek zabranjeni. Podnaslovi odeljaka u ovim Odredbama i uslovima postoje samo zbog veće preglednosti.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu ovog Sajta, pošaljite nam e-poruku na webmaster@regus.com
Ovaj Sajt je veb sajt kompanije Pathway IP II GmbH (članice Grupe Group) i sadržaj ovog Sajta određuje isključivo kompanija Pathway IP II GmbH. Kompanija Pathway IP II GmbH je registrovana u Švajcarskoj pod brojem kompanije CHE-269.357.217, a njeno registrovano sedište je na adresi Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švajcarska.

februar 2020.