Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Používaním alebo prehliadaním tejto internetovej stránky (ďalej len „stránka“) alebo iných internetových stránok (ďalej len „internetové stránky Skupiny“) skupiny IWG PLC (ďalej len „Skupina“) potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a že súhlasíte so všeobecnými podmienkami a ustanoveniami a príslušnými predpismi a nariadeniami. Ak so Všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nemôžete používať túto Stránku. Všeobecné podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia, takže vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali túto internetovú stránku a vždy si prečítali aktuálne Všeobecné podmienky. Používaním tejto stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien potvrdzujete svoj súhlas s týmito zmenami, bez ohľadu na to, či ste si ich skutočne prečítali.
Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie, ktoré sa na vás tiež vzťahujú pri používaní tejto Stránky.
Všetky materiály vrátane obrázkov, podrobností, dát, ilustrácií, dizajnu, ikon, fotografií, videoklipov, textu, softvéru, grafických objektov, skriptov, obchodných značiek a iných materiálov, ktoré sú súčasťou tejto stránky (spoločne ďalej ako „obsah“), sú výhradným vlastníctvom (priamym alebo nepriamym) Skupiny a/alebo jej poskytovateľov obsahu. Obsah je chránený autorskými právami, obchodnými známkami, ochrannými známkami pre služby, obchodnou úpravou a ďalšími právami duševného či majetkového vlastníctva Skupiny. Akékoľvek práva výslovne nešpecifikované vo Všeobecných podmienkach si Skupina vyhradzuje.
Všetky značky, logá a dizajnové prvky Skupiny, ktoré sa nachádzajú na ktorejkoľvek internetovej stránke Skupiny, sú výhradnými obchodnými známkami a ochrannými známkami pre služby vo vlastníctve (priamom alebo nepriamom) Skupiny. V žiadnom prípade na vás nie sú prevedené ani vám nie sú udelené žiadne licencie ani práva týkajúce sa ktorejkoľvek takej značky, loga alebo dizajnového prvku či iné vlastnícke práva Skupiny. ​
Všetky ostatné obchodné značky nachádzajúcej sa na ktorejkoľvek Webovej stránke Skupiny, ktoré nie sú vlastníctvom Skupiny, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Táto Stránka a jej Obsah môžu byť používané výhradne na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie Stránky alebo Obsahu na iné účely je prísne zakázané, bez obmedzení, vrátane úprav, odstránenia, zmazania, prenosu, publikovania, distribuovania, využívania cache pamäte proxy serverom, nahrávania, zverejňovania, redistribúcie, relicencovania, predaja, kopírovania, opätovnej publikácie alebo akéhokoľvek iného šírenia obsahu bez výslovného písomného súhlasu Skupiny alebo príslušného majiteľa. Nie je povolené používať žiadne techniky na ohraničenie obchodných známok alebo log Skupiny, používať meta značky alebo iný skrytý text bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nesmiete vytvárať prepojenia smerujúce na Stránku bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Používanie prehľadávačov (crawlers), botov a iných podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu dát je výslovne zakázané.
Je povolené zobrazovať a tlačiť Obsah na Stránke a takisto stiahnuť kópiu akéhokoľvek Obsahu, ktorý je určený na sťahovanie, výlučne pre svoje vlastné použitie, no nie je povolené Obsah akýmkoľvek spôsobom meniť, vrátane, bez obmedzení, odstránenia alebo úpravy oznámení týkajúcich sa autorských alebo vlastníckych práv. Práva, nárok a záujmy obsiahnuté v Obsahu sa neprenášajú na vás kopírovaním ani sťahovaním materiálu. Informácie uvedené na tejto Stránke sú poskytované bezplatné a slúžia len na informačné účely. Nie sú predpokladom na vznik obchodného alebo pracovného vzťahu medzi vami a Skupinou.
Súhlasíte s používaním tým, že Stránku budete používať výlučne na účely v súlade so zákonom. Je zakázané zverejňovať alebo prenášať na Stránku alebo prostredníctvom nej akékoľvek nezákonné, škodlivé, výhražné, hanlivé, urážlivé, vulgárne, obscénne, znevažujúce či nenávistné materiály alebo akékoľvek iné materiály, ktoré by mohli viesť k občianskej alebo trestnej zodpovednosti podľa zákona. Môžeme zverejniť akýkoľvek obsah alebo elektronickú komunikáciu (vrátane vášho profilu, e-mailovej adresy alebo iných informácií) (1) s cieľom postupovať v súlade so zákonom či vládnym nariadením alebo vládnou požiadavkou; (2) ak je zverejnenie potrebné alebo vhodné na prevádzku Stránky, alebo (3) na ochranu práv alebo majetku Skupiny, jej pridružených spoločností a vás samotných.
Skupina vynakladá primerané úsilie na zverejnenie presných a aktuálnych informácií, no nemôžeme zaručiť, že všetky informácie uvedené na tejto Stránke sú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné, ani že sa na stránke nemôžu vyskytnúť vírusy. Takisto odmietame zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo chýbajúce informácie na tejto Stránke. Kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia môžeme upravovať Obsah, vylepšovať Stránku a opravovať prípadné chyby alebo dopĺňať chýbajúce informácie, ale nemáme povinnosť tak robiť. Budeme sa snažiť primerane často aktualizovať informácie, ale odmietame zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti. Akékoľvek informácie uvedené na tejto Stránke používate len na svoju vlastnú zodpovednosť a Skupina nebude niesť žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát, zisku alebo za iné vzniknuté škody v dôsledku používania tejto Stránky.
Prepojenia na tejto Stránke môžu viesť k službám alebo stránkam, ktoré nie sú prevádzkované Skupinou. Tieto prepojenia poskytujeme len pre zvýšenie vášho komfortu a na informačné účely. Prepojenia nie sú propagáciou konkrétnej stránky alebo služby. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za iné stránky alebo služby. Akékoľvek používanie internetových stránok alebo služieb, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom prepojenia z tejto Stránky, je výhradne na vašu vlastnú zodpovednosť.
Túto stránku a jej obsah poskytuje Skupina v stave „ako je“ a „ako je dostupná“ bez akýchkoľvek záruk, priamych alebo nepriamych. Skupina sa výslovne vzdáva všetkých záruk, výslovných aj predpokladaných, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na príslušný účel, oprávnenosti a nenarušenia práv tretích strán. Skupina v žiadnom prípade nezodpovedá voči akejkoľvek strane za žiadne priame, nepriame, represívne, náhodné, náhradné, nadrámcové, následné ani iné škody akéhokoľvek druhu, za stratu údajov, príjmo alebo zisku, za straty či škody na nehnuteľnosti, škody vyplývajúce z prerušenia obchodnej činnosti, ani za stratu programov či dát, v dôsledku používania alebo v súvislosti s používaním tejto stránky alebo služieb ponúkaných prostredníctvom tejto stránky, kopírovania, zobrazovania alebo používania informácií, bez ohľadu na právnu podstatu, na ktorej je nárok založený, ani v prípade, ak bola Skupina informovaná o možnosti vzniku takýchto škôd, vrátane a bez obmedzení akýchkoľvek škôd vzniknutých na základe chýb, chýbajúcich informácií, vírusov, omeškaní alebo prerušenia prevádzky alebo služby, bez ohľadu na dôvod. Skupina nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody vzniknuté alebo súvisiace s webovými stránkami tretích strán alebo ich obsahom, ku ktorým viedli prepojenia na tejto stránke, za vaše používanie tejto stránky alebo akéhokoľvek softvérového vybavenia v súvislosti s touto stránkou.
Niektoré právne nariadenia neumožňujú obmedzenie predpokladanej záruky alebo vylúčenie či obmedzenie istých škôd. Ak sa na vás vzťahujú tieto právne nariadenia, niektoré alebo všetky vyššie uvedené odmietnutia, výnimky alebo obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať, ale zodpovednosť bude obmedzená v plnom rozsahu povolenom zákonom.
Súhlasíte, že v dôsledku vášho porušenia týchto Všeobecných podmienok, podmienok používania Stránky alebo akéhokoľvek iného porušenia práv tretích strán budete niesť zodpovednosť za odškodenie týchto tretích strán a ochránite Skupinu pred nárokmi, súdnymi spormi, požiadavkami a zodpovednosťou za vzniknuté alebo súvisiace straty alebo škody týchto tretích strán (vrátane súdnych poplatkov).
Skupina si vyhradzuje právo vyžadovať akúkoľvek nápravu v súlade s platnou legislatívou za porušenie týchto Všeobecných podmienok, vrátane, nie však výlučne, práva zablokovať prístup z príslušnej IP adresy.
Akákoľvek spätná väzba, nápady a iné návrhy, ktoré predložíte prostredníctvom tejto Stránky, nebudú považované za dôverné ani chránené a môžu byť sprístupnené alebo použité Skupinou na akékoľvek účely, bez nároku na kompenzáciu. So všetkými poskytnutými osobnými údajmi bude Skupina nakladať v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.
Táto Stránka a jej Obsah sú zverejnené výhradne na účely propagácie služieb Skupiny. Stránku kontroluje a prevádzkuje Skupina z kancelárií vo Švajčiarsku. Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie zákonov jurisdikcie, z ktorej ste k Stránke pristupovali a zaväzujete sa, že nebudete pristupovať ani používať informácie na tejto Stránke v rozpore s príslušnými zákonmi. Tieto všeobecné podmienky a vaše používanie tejto stránky sa budú riadiť švajčiarskym hmotným právom, s vylúčením švajčiarskych kolíznych noriem a medzinárodných zmlúv, najmä Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980. Ak nebudeme vymáhať uplatnenie našich práv v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, neznamená to zrieknutie sa pravidiel a podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.
V súlade s nasledujúcim ustanovením budú akékoľvek nároky alebo pochybnosti týkajúce sa týchto Všeobecných podmienok alebo v súvislosti s touto Stránkou urovnané v rozhodcovskom konaní. Rozhodnutie rozhodcu bude pre zainteresované strany záväzné. V plnom rozsahu povolenom miestnymi zákonmi nebude žiadne konanie priradené k rozhodcovskému konaniu, ktorého predmetom je akákoľvek tretia strana, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky.
Len pre USA: Akékoľvek nároky alebo pochybnosti v súvislosti s uplatňovaním týchto Všeobecných podmienok alebo súvisiacich s používaním tejto Stránky (s výnimkou súdneho príkazu v súlade s návrhom Skupiny) v rámci USA, budú urovnané v rozhodcovskom konaní v súlade s platnými pravidlami Americkej arbitrážnej asociácie v čase sporu. Rozhodcovské konanie sa uskutoční v meste Dallas, v štáte Texas. Rozhodnutie rozhodcu bude pre zainteresované strany záväzné. V plnom rozsahu povolenom miestnymi zákonmi nebude žiadne konanie priradené k rozhodcovskému konaniu, ktorého predmetom je akákoľvek tretia strana, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky.
Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok neplatné alebo nevymožiteľné, nebudete to mať žiadny vplyv na ostatné Všeobecné podmienky. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné predpisy alebo zákony, každý nárok alebo predmet žaloby týkajúci sa alebo vyplývajúci z vášho používania tejto Stránky alebo týkajúci sa týchto Všeobecných podmienok musí byť podaný do jedného (1) roka od vzniku takéhoto nároku alebo predmetu žaloby, v opačnom prípade sa bude považovať za premlčaný. Názvy jednotlivých odsekov týchto Všeobecných podmienok sú len orientačné.
V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s touto internetovou stránkou nám pošlite e-mail na adresu webmaster@regus.com.
Táto stránka je internetovou stránkou spoločnosti Pathway IP II GmbH (člen Skupiny) a jej obsah určuje výlučne spoločnosť Pathway IP II GmbH. Spoločnosť Pathway IP II GmbH je registrovaná vo Švajčiarsku pod číslom CHE-269.357.217 a jej sídlo sa nachádza v Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švajčiarsko.

Február 2020