Naša reakcia na COVID-19

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Používaním alebo prehliadaním tejto internetovej stránky (ďalej len „Stránka“) alebo iných internetových stránok (ďalej len „internetové stránky Skupiny“) skupiny IWG PLC (ďalej len „Skupina“) potvrdzujete, že ste si prečítali všeobecné podmienky a ustanovenia a príslušné právne predpisy a nariadenia, že ste im porozumeli a že s nimi súhlasíte. Ak so Všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nemôžete používať túto Stránku. Všeobecné podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia, takže vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali túto internetovú stránku a vždy si prečítali aktuálne Všeobecné podmienky. Používaním tejto stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien potvrdzujete svoj súhlas s týmito zmenami, bez ohľadu na to, či ste si ich skutočne prečítali.
Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie, ktoré sa na vás tiež vzťahujú pri používaní tejto Stránky.
Všetky materiály vrátane obrázkov, podrobností, dát, ilustrácií, dizajnových prvkov, ikon, fotografií, videoklipov, textu, softvéru, grafických objektov, skriptov, log a iných materiálov, ktoré sú súčasťou tejto Stránky (spoločne ďalej ako „Obsah“), sú výhradným vlastníctvom (priamym alebo nepriamym) Skupiny a/alebo jej poskytovateľov obsahu. Obsah je chránený autorskými právami, obchodnými známkami, ochrannými známkami pre služby, obchodnou úpravou a ďalšími právami duševného či majetkového vlastníctva Skupiny. Skupina si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne špecifikované vo Všeobecných podmienkach.

Všetky značky, logá a dizajnové prvky Skupiny, ktoré sa nachádzajú na ktorejkoľvek internetovej stránke Skupiny, sú výhradnými obchodnými známkami a ochrannými známkami pre služby vo vlastníctve (priamom alebo nepriamom) Skupiny. V žiadnom prípade na vás nie sú prevedené ani vám nie sú udelené žiadne licencie ani práva týkajúce sa ktorejkoľvek takej značky, loga alebo dizajnového prvku či iné vlastnícke práva Skupiny. ​

Všetky ostatné obchodné známky a ochranné známky pre služby nachádzajúce sa na ktorejkoľvek internetovej stránke Skupiny, ktoré nie sú vlastníctvom Skupiny, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Táto stránka a jej Obsah sa môžu používať výhradne na vaše osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie tejto stránky alebo jej obsahu je prísne zakázané vrátane, bez obmedzení, úprav, odstraňovania, vymazávania, prenosu, publikovania, distribuovania, využívania vyrovnávacej pamäte proxy serverom, nahrávania, zverejňovania, redistribúcie, opätovného poskytovania licencie, predaja, kopírovania, opätovnej publikácie alebo akéhokoľvek iného šírenia bez výslovného písomného súhlasu Skupiny alebo vlastníka. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať žiadne techniky na ohraničenie ochranných známok alebo log Skupiny ani používať akékoľvek meta značky alebo iný skrytý text. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete vytvárať prepojenia smerujúce na stránku. Používanie prehľadávačov (crawlers), robotov a iných podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov je výslovne zakázané.​ 

Môžete si prezerať a tlačiť kópiu Obsahu zobrazeného na Stránke a stiahnuť si kópiu ľubovoľného Obsahu určeného na sťahovanie len na svoje osobné použitie, ale Obsah nesmiete žiadnym spôsobom upravovať vrátane, bez obmedzení, odstraňovania alebo upravovania akýchkoľvek upozornení o autorských právach alebo iných vlastníckych právach. Skopírovaním ani stiahnutím materiálu na vás neprechádzajú práva, nárok ani podiel na Obsah. Informácie uvedené na tejto Stránke sú poskytované bezplatné a slúžia len na informačné účely a nevytvárajú obchodný ani profesionálny servisný vzťah medzi vami a Skupinou.
Súhlasíte s používaním tým, že Stránku budete používať výlučne na účely v súlade so zákonom. Je zakázané zverejňovať alebo prenášať na Stránku alebo prostredníctvom nej akékoľvek nezákonné, škodlivé, výhražné, hanlivé, urážlivé, vulgárne, obscénne, znevažujúce či nenávistné materiály alebo akékoľvek iné materiály, ktoré by mohli viesť k občianskej alebo trestnej zodpovednosti podľa zákona. Môžeme zverejniť akýkoľvek obsah alebo elektronickú komunikáciu (vrátane vášho profilu, e-mailovej adresy alebo iných informácií) (1) s cieľom postupovať v súlade so zákonom či vládnym nariadením alebo vládnou požiadavkou; (2) ak je zverejnenie potrebné alebo vhodné na prevádzku Stránky, alebo (3) na ochranu práv alebo majetku Skupiny, jej pridružených spoločností a vás samotných.
Skupina vynakladá primerané úsilie na zverejnenie presných a aktuálnych informácií, no nemôžeme zaručiť, že všetky informácie uvedené na tejto Stránke sú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné ani že sa na Stránke nemôžu vyskytnúť vírusy. Takisto odmietame zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo chýbajúce informácie na tejto Stránke. Kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia môžeme upravovať Obsah, vylepšovať Stránku a opravovať prípadné chyby alebo dopĺňať chýbajúce informácie, ale nemáme povinnosť tak robiť. Budeme sa snažiť primerane často aktualizovať informácie, ale odmietame zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti. Akékoľvek informácie uvedené na tejto Stránke používate len na svoju vlastnú zodpovednosť a Skupina nebude niesť žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát, zisku alebo za iné vzniknuté škody v dôsledku používania tejto Stránky.
Prepojenia na tejto Stránke môžu viesť k službám alebo stránkam, ktoré nie sú prevádzkované Skupinou. Tieto prepojenia poskytujeme len na zvýšenie vášho komfortu a na informačné účely. Prepojenia nie sú propagáciou konkrétnej stránky alebo služby. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za iné stránky alebo služby. Akékoľvek používanie internetových stránok alebo služieb, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom prepojenia z tejto Stránky, je výhradne na vašu vlastnú zodpovednosť.
Túto stránku a jej obsah poskytuje skupina „tak, ako je“, a „tak, ako je k dispozícii“, a to bez akéhokoľvek výslovného alebo implicitného vyhlásenia alebo garancie. Skupina sa výslovne zrieka všetkých výslovných a implicitných záruk vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníctva a neporušenia. V žiadnom prípade nebude Skupina zodpovedná voči žiadnej strane za žiadne priame, nepriame, represívne, náhodné, kompenzačné, špeciálne, následné alebo iné škody akéhokoľvek druhu, za stratu údajov, príjmu alebo zisku, za straty alebo škody na majetku, za prerušenie podnikania alebo za stratu programov alebo údajov, ktoré vyplývajú z tejto stránky, akejkoľvek inej stránky alebo služieb prepojených prostredníctvom tejto stránky alebo s nimi súvisia, alebo ich kopírovaním, zobrazením alebo použitím, bez ohľadu na právnu teóriu, na ktorej je založený nárok, dokonca aj ak bola Skupina informovaná o možnosti takýchto škôd, vrátane, bez obmedzení, akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú v dôsledku chyby, opomenutia, vírusu, oneskorenia alebo prerušenia prevádzky alebo služby bez ohľadu na dôvod. Skupina nebude zodpovedná za straty ani škody vzniknuté v spojení s alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s internetovými stránkami tretích strán alebo ich obsahom, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom odkazov na tejto stránke, s vaším používaním tejto stránky alebo používaním softvéru v súvislosti s touto stránkou.

Niektoré právne nariadenia neumožňujú obmedzenie predpokladanej záruky alebo vylúčenie či obmedzenie istých škôd. Ak sa na vás vzťahujú tieto právne nariadenia, niektoré alebo všetky vyššie uvedené odmietnutia, výnimky alebo obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať, ale zodpovednosť bude obmedzená v plnom rozsahu povolenom zákonom.
Súhlasíte, že v dôsledku vášho porušenia týchto Všeobecných podmienok, podmienok používania Stránky alebo akéhokoľvek iného porušenia práv tretích strán budete niesť zodpovednosť za odškodenie týchto tretích strán a ochránite Skupinu pred nárokmi, súdnymi spormi, požiadavkami a zodpovednosťou za vzniknuté alebo súvisiace straty alebo škody týchto tretích strán (vrátane súdnych poplatkov).
Skupina si vyhradzuje právo vyžadovať akúkoľvek nápravu v súlade s platnou legislatívou za porušenie týchto Všeobecných podmienok, vrátane, nie však výlučne, práva zablokovať prístup z príslušnej IP adresy.
Akákoľvek spätná väzba, nápady a iné návrhy, ktoré predložíte prostredníctvom tejto Stránky, nebudú považované za dôverné ani chránené a môžu byť sprístupnené alebo použité Skupinou na akékoľvek účely, bez nároku na kompenzáciu. So všetkými poskytnutými osobnými údajmi bude Skupina nakladať v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.
Táto Stránka a jej Obsah sú zverejnené výhradne na účely propagácie služieb Skupiny. Stránku kontroluje a prevádzkuje Skupina z kancelárií vo Švajčiarsku. Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie zákonov jurisdikcie, z ktorej ste k Stránke pristupovali, a zaväzujete sa, že nebudete pristupovať k informáciám na tejto Stránke ani ich používať v rozpore s príslušnými zákonmi. Tieto Všeobecné podmienky a vaše používanie tejto Stránky sa budú riadiť švajčiarskym hmotným právom, s vylúčením švajčiarskych kolíznych noriem a medzinárodných zmlúv, najmä Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980. Ak nebudeme vymáhať uplatnenie našich práv v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, neznamená to zrieknutie sa pravidiel a podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

V súlade s nasledujúcim ustanovením budú akékoľvek nároky alebo pochybnosti týkajúce sa týchto Všeobecných podmienok alebo v súvislosti s touto Stránkou urovnané v rozhodcovskom konaní. Rozhodnutie rozhodcu bude pre zainteresované strany záväzné. V plnom rozsahu povolenom miestnymi zákonmi nebude žiadne konanie priradené k rozhodcovskému konaniu, ktorého predmetom je akákoľvek tretia strana, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky.

 

Len pre USA: Akékoľvek nároky alebo pochybnosti v súvislosti s uplatňovaním týchto Všeobecných podmienok alebo súvisiacich s používaním tejto Stránky (s výnimkou súdneho príkazu v súlade s návrhom Skupiny) v rámci USA budú urovnané v rozhodcovskom konaní v súlade s platnými pravidlami Americkej arbitrážnej asociácie v čase sporu. Rozhodcovské konanie sa uskutoční v meste Dallas, v štáte Texas. Rozhodnutie rozhodcu bude pre zainteresované strany záväzné. V plnom rozsahu povolenom miestnymi zákonmi nebude žiadne konanie priradené k rozhodcovskému konaniu, ktorého predmetom je akákoľvek tretia strana, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky.

Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok neplatné alebo nevymožiteľné, nebude to mať žiadny vplyv na ostatné Všeobecné podmienky. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné predpisy alebo zákony, každý nárok alebo predmet žaloby týkajúci sa alebo vyplývajúci z vášho používania tejto Stránky alebo týkajúci sa týchto Všeobecných podmienok musí byť podaný do jedného (1) roka od vzniku takéhoto nároku alebo predmetu žaloby, v opačnom prípade sa bude považovať za premlčaný. Názvy jednotlivých odsekov týchto Všeobecných podmienok sú len orientačné.
V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s touto Stránkou nám pošlite e-mail na  adresu webmaster@regus.com.
Táto stránka je internetovou stránkou spoločnosti Pathway IP II GmbH (člen Skupiny) a jej obsah určuje výlučne spoločnosť Pathway IP II GmbH. Spoločnosť Pathway IP II GmbH je registrovaná vo Švajčiarsku pod číslom CHE-269.357.217 a jej sídlo sa nachádza na adrese Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švajčiarsko.

Február 2020