Vores respons på COVID-19

Vilkår og betingelser for brug

Vilkår og betingelser for brug

Ved at benytte eller gennemse dette websted (webstedet) eller et af IWG PLC-koncernens (koncernen) andre websteder (Group-websteder) tilkendegiver du, at du har læst, forstået og accepterer disse betingelser og vilkår og al gældende lovgivning og reglement. Såfremt du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge webstedet. Vi kan til enhver tid ændre vilkårene og betingelserne uden varsel, og vi foreslår derfor, at du med jævne mellemrum går ind på siden for at læse dem. Ved at bruge dette websted, efter vi har offentliggjort eventuelle ændringer, tilkendegiver du, at du accepterer disse ændringer, uanset om du rent faktisk har kigget dem igennem.
Læs vores privatlivspolitik og cookie-politik, som desuden er gældende for dit besøg på dette websted.
Al materiale, herunder billeder, oplysninger, data, illustrationer, design, ikoner, fotografier, videoklip, tekst, software, grafik, scripts, logoer og andet materiale, der er en del af dette websted (under ét kaldet "indholdet") ejes alene af (enten direkte eller indirekte) koncernens og/eller leverandørerne af webstedets indhold. Indholdet er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, handelsbetegnelser og andre immaterielle rettigheder eller ejerskabsrettigheder, der ejes af Group. Rettigheder, der ikke udtrykkeligt fremgår af betingelserne og vilkårene, er forbeholdt Group.Alle Groups varemærker, logoer og designs, der vises på nogen af Group-webstederne, er eksklusive varemærker og servicemærker, som (enten direkte eller indirekte) tilhører Group. Der gives ingen licens eller ret til nogen af Groups varemærker, logoer, designs og andre ejendomsrettigheder til dig. ​

Øvrige vare- og servicemærker, der forekommer på Group-webstederne, og som ikke ejes af Group, tilhører de respektive ejere.
Webstedet og dets indhold må kun benyttes med henblik på privat, ikke-erhvervsmæssig brug. Anden brug af webstedet eller dets indhold er ikke tilladt, herunder, uden begrænsning, ændring, fjernelse, sletning, udsendelse, udgivelse, distribution, proxy caching, upload, opslag, redistribution, genudstedelse af licens, salg, duplikering, genudgivelse eller anden udbredelse uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Group eller ejeren. Du må hverken anvende indramningsteknikker til at afgrænse Groups varemærker eller logoer eller anvende meta tags eller anden skjult tekst uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke linke til webstedet uden vores forudgående skriftlige samtykke. Brug af web crawler, robotter og lignende datasamlings- og udtræksværktøjer er strengt forbudt. ​ 

Du kan se og printe en kopi af webstedets viste indhold eller downloade en kopi af ethvert indhold beregnet til download, så længe det kun er til personlig brug. Du må dog ikke ændre indholdet på nogen måde, inklusive, uden begrænsning, fjerne eller ændre nogen ophavsret eller ejerskabsmeddelelse. Rettighederne, ejendomsretten og interessen i indholdet overføres ikke til dig ved at kopiere eller downloade materialet. Informationen givet på dette websted er gratis og kun til oplysning, og den udgør ikke et forretningsforhold eller professionelt forhold mellem dig og Group.
Du må kun anvende webstedet til lovlige formål. Det er ikke tilladt at opsætte eller sende materiale, der er ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, blasfemisk eller hadefuldt til eller via webstedet, eller andet materiale, der kan føre til civilt eller strafferetligt erstatningsansvar i henhold til loven. Oplysninger om indhold eller elektronisk kommunikation (herunder din profil, e-mailadresse og andre oplysninger ) vil evt. blive videregivet: (1) med henblik på at opfylde lovbestemmelser, overholde regler eller efterleve statslige henstillinger, (2) såfremt oplysningerne er nødvendige eller relevante med henblik på drift af webstedet eller (3) med henblik på beskyttelse af rettigheder eller ejendom tilhørende Group, dens datterselskaber og dig.
Gruppen bestræber sig på at tilvejebringe korrekte og opdaterede oplysninger, men vi garanterer ikke, at alle oplysninger på dette websted er korrekte, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri, eller at webstedet ikke kan blive ramt af virus. Ydermere er vi heller ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser på dette websted. Selvom vi muligvis ændrer på indholdet, foretager forbedringer på webstedet eller retter fejl eller udeladelser når som helst og uden varsel, er vi ikke forpligtet hertil. Vi bestræber os på at opdatere oplysningerne så hurtigt som muligt, men vi er ikke ansvarlige for unøjagtigheder. Brug af oplysninger fra webstedet foregår på eget ansvar, og Group er ikke ansvarlig for tab af data, tab af fortjeneste eller på anden måde ansvarlig for erstatning eller tab som følge af brug af webstedet.
Links på dette websted kan henvise til tjenester eller websteder, der ikke kontrolleres eller drives af Group. Vi stiller disse links til rådighed som en hjælp og orientering til dig. De er ikke ment som en godkendelse af webstedet eller tjenesten. Vi påtager os ikke ansvaret for andre websteder eller tjenester. Brug af andre websteder eller tjenester, der er givet links til på dette websted, er helt på eget ansvar.
Dette websted og dets indhold leveres af Group "som forefindes" og "som det stilles til rådighed" uden nogen løfter eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Group frasiger sig udtrykkeligt alle udtrykkelige og underforståede garantier, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et særligt formål, ejendomsret og ikke-patentkrænkende. Group er på ingen måde ansvarlig over for nogen part for nogen direkte, indirekte, afstraffende, tilfældig, kompenserende, særlig eller følgende skade eller nogen som helst anden type skade, tab af data, indkomst, profit, tab af eller skade på ejendom, virksomhedsafbrydelse, eller tab af programmer eller data, som opstår fra eller i forbindelse med dette websted, noget websted eller nogen service linked til gennem dette websted, eller nogen kopiering, visning eller brug deraf, uagtet den retsteori, hvorpå kravet er baseret, selv hvis Group er blevet rådført om muligheden for en sådan skade, inklusive, uden begrænsning, nogen skade, der er resultat af nogen fejl, undladelse, virus, forsinkelse eller afbrydelse i drift eller service uanset årsag. Group er ikke være ansvarlig for tab eller skader, som opstår fra eller på nogen måde er relateret til nogen tredjeparts websted eller dets indhold, som tilgås gennem links på dette websted, din brug af dette websted eller din brug af noget softwareudstyr i forbindelse med dette websted.

I henhold til visse delstatslove er indskrænkninger af stiltiende garantier eller undtagelse fra eller indskrænkning af visse typer erstatningsansvar ikke tilladt. Hvis disse love gælder for dig, finder en eller flere af ovenstående ansvarsfraskrivelser, undtagelser eller indskrænkninger muligvis ikke anvendelse, men ansvaret begrænses til det videst mulige omfang, som loven tillader.
Du er forpligtet til at holde Group skadesløs mod krav, søgsmål, fordringer, tab eller skader fra en tredjepart (herunder advokatsalærer og omkostninger), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af disse vilkår og betingelser, din brug af webstedet eller din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder.
Group forbeholder sig retten til at tage alle retlige og rimelige, tilgængelige midler i brug i forbindelse med overtrædelse af disse betingelser og vilkår, herunder, men ikke begrænset til, blokering af adgangen til webstedet fra en bestemt IP-adresse.
Feedback, ideer og øvrige forslag, der indsendes af dig via webstedet, behandles ikke som fortrolige og navnebeskyttede oplysninger og kan videregives eller anvendes af Group til et hvilket som helst formål, uden forpligtelse til at yde kompensation til dig. Alle de til Group opgivne personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.
Webstedet og dets indhold præsenteres udelukkende med henblik på at gøre reklame for Groups tilgængelige tjenester. Webstedet styres og drives af gruppen fra selskabets kontorer i Schweiz. Du er ansvarlig for at overholde love inden for den jurisdiktion, hvorfra du skaffer dig adgang til webstedet, og du indvilliger i ikke at skaffe dig adgang til eller bruge oplysningerne på webstedet i strid med loven. Disse vilkår og betingelser samt din brug af dette websted er underkastet Schweiz' materielle ret under undtagelsen af de schweiziske lovvalgsregler og internationale konventioner, særligt Wienerkonventionen om aftaler om internationalt varekøb af 11. april 1980. Vores undladelse af at gøre en rettighed i henhold til disse vilkår og betingelser gældende betyder ikke, at vilkår og betingelser i nærværende dokument frafaldes.

Ethvert krav eller kontrovers relateret til disse betingelser og vilkår eller relateret til dette websted er omfattet af følgende betingelse og afgøres ved voldgift. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne. Så vidt muligt gældende lov tillader det, lægges en voldgiftsbehandling ikke sammen med en voldgiftsbehandling, der vedrører andre parter, der er underlagt disse vilkår og betingelser, hverken via kollektive voldgiftssager eller på anden vis.

 

Kun i USA: Krav eller tvister, der er relateret til disse vilkår og betingelser eller til webstedet (med undtagelse af ansvarsfritagelse ved påbud anmodet af Group) inden for USA, afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de på daværende tidspunkt aktuelle regler for den amerikanske voldgiftsforening. Voldgiftsbehandlingen foregår i Dallas, Texas, USA. Voldgiftsmandens afgørelse er bindende for parterne. Så vidt muligt gældende lov tillader det, lægges en voldgiftsbehandling ikke sammen med en voldgiftsbehandling, der vedrører andre parter, der er underlagt disse vilkår og betingelser, hverken via kollektive voldgiftssager eller på anden vis.

Hvis det fastslås, at klausuler i disse vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil det på ingen måde påvirke resten af disse vilkår og betingelsers indhold. Uden hensyn til modstridende lovgivning skal proceskrav eller søgsmål, der måtte opstå som følge af eller relateret til brugen af dette websted i henhold til disse betingelser og vilkår, fremsættes eller anlægges inden for et (1) år, efter proceskravet eller søgsmålet måtte være opstået. I modsat fald anses det som endegyldigt forældet. Paragrafbetegnelserne i disse vilkår og betingelser er udelukkende ment som en hjælp.
Skulle du have spørgsmål til webstedet, er du velkommen til at kontakte os på  webmaster@regus.com
Dette websted er et websted tilhørende Pathway IP II GmbH (et koncernselskab), og webstedets indhold er udelukkende bestemt af Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH er registreret i Schweiz med virksomhedsnummer CHE-269.357.217, og dets registrerede kontor ligger på Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Schweiz.

Februar 2020