Правила и условия на ползване

Правила и условия на ползване

Чрез използването или преглеждането на този уеб сайт ("Сайтът) или на който и да е от останалите уеб сайтове ("Уеб сайтове на Групата") на групата International Workplace Group plc ("Групата") Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Правила и условия, както и с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези Правила и условия, не трябва да ползвате този Сайт. Имаме право да променяме тези Правила и условия във всеки момент и без каквото и да е задължение да Ви предоставяме известие за това, така че Ви насърчаваме периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате тези Правила и условия. Чрез използването на този Сайт, след като публикуваме каквито и да било промени, Вие приемате и се съгласявате с тези промени – независимо дали реално сте ги прегледали, или не.
Прегледайте нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитки, които са приложими и за Вашето посещаване на този Сайт.
Всички материали, включително изображения, подробности, данни, илюстрации, дизайни, икони, фотографии, видеоклипове, текстове, софтуер, графики, скриптове, лога и други материали, които са част от този Сайт (събирателно "Съдържание"), са изключителна собственост (независимо дали се притежават директно, или индиректно) на Групата и/или на нейните доставчици на съдържание. Съдържанието се защитава с авторски права, търговски марки за стоки или услуги, търговско оформление и други права на интелектуална или друга собственост, притежавани от Групата. Всякакви права, които не са предоставени изрично в Правилата и условията, се запазват за Групата.
Всякакви знаци, лога и дизайни на Групата, появяващи се в който и да било от Уеб сайтовете на Групата, са търговски марки за стоки или услуги, които са изключителна собственост (независимо дали се притежават директно, или индиректно) на Групата. Никакъв лиценз за или право върху които и да било подобни знаци, лога и дизайни и други права на собственост на Групата не се предоставят или присъждат на Вас. ​
Всички други търговски марки за стоки или услуги, появяващи се на който и да било от Уеб сайтовете на Групата, които не са собственост на Групата, принадлежат на съответните им собственици.
Този Сайт и Съдържанието му могат да бъдат използвани единствено за Ваше лично ползване и без търговска цел. Всякаква друга употреба на Сайта или Съдържанието е строго забранена, включително, но не само, промяна, премахване, изтриване, предаване, публикуване, разпространяване, прокси кеширане, качване, повторно разпространение, вторично лицензиране, продажба, дублиране, препубликуване или каквото и да е друго разпространение без изричното писмено разрешение от Групата или собственика. Нямате право да използвате никакви рамкиращи техники, за да ограждате каквито и да било търговски марки или лога на Групата, както и да използвате мета тагове или друг скрит текст без нашето предварително писмено съгласие. Нямате право да се свързвате със Сайта без нашето предварително писмено съгласие. Използването на спайдъри, роботи и други подобни инструменти за събиране и извличане на данни е изрично забранено.
Можете да преглеждате и разпечатвате копия от Съдържанието, показано на Сайта, както и да изтегляте копие от което и да е Съдържание, предназначено за изтегляне, само за Ваше лично ползване, но не можете да променяте Съдържанието по никакъв начин, включително, но не само, да премахвате или променяте каквито и да е известия относно авторски или други права на собственост. Правата, собствеността и ползите от Съдържанието не се прехвърлят към Вас при копирането или изтеглянето на материала. Информацията, предоставена на този Сайт, е безплатна и има единствено информационна цел, като не създава взаимоотношение за бизнес или професионални услуги между Вас и Групата.
Вие приемате да използвате Сайта само за законосъобразни цели. Забранява Ви се публикуването или изпращането към или чрез Сайта на всякакви незаконосъобразни, вредоносни, заплашителни, оскърбителни, клеветнически, причиняващи тормоз, вулгарни, неприлични, осквернителни материали, както и на каквито и да е други материали, които биха могли да доведат до понасяне на гражданска или наказателна отговорност по закон. Имаме право да разкрием всяко съдържание или електронно съобщение от всякакъв вид (включително Вашия профил, имейл адрес и друга информация), (1) за да спазим изискванията на закон, подзаконов нормативен акт или искане на държавен орган; (2) ако разкриването е необходимо или подходящо за работата на Сайта; или (3) за да защитим правата или имуществото на Групата и нейните свързани лица, както и Вас.
Групата полага разумни усилия да предоставя точна и актуална информация, но ние не гарантираме, че информацията, съдържаща се в този Сайт, е точна, пълна, надеждна, актуална или без грешки, както и не гарантираме, че Сайтът не съдържа вируси. Ние също така не носим отговорност за каквито и да било грешки или пропуски в този Сайт. Въпреки че имаме право да променяме Съдържанието, да правим подобрения в Сайта или да поправяме каквито и да било грешки или пропуски във всеки момент и без задължение да Ви предоставяме известие за това, ние не сме задължени да го правим. Ние полагаме усилия да актуализираме информацията своевременно, но не носим отговорност за евентуални неточности. Всякакъв вид използване на информацията, предоставена от този Сайт, е изцяло на Ваш риск и Групата не носи отговорност за каквито и да е загуби на данни, пропуснати ползи или други щети или загуби, произтичащи от Вашето използване на този Сайт.
Връзките в този Сайт е възможно да водят до услуги или сайтове, които не се контролират или управляват от Групата. Предоставяме тези връзки за Ваше удобство и информация. Връзките не представляват препоръка за дадения сайт или услуга. Ние не поемаме отговорност или задължения по отношение на други сайтове или услуги. Всякакъв вид използване на сайтове или услуги, свързани към този Сайт, е изцяло на Ваш собствен риск.
ТОЗИ САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ГРУПАТА НА БАЗА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРИНЦИПИТЕ "КАКТО СА" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ" БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. ГРУПАТА ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИТУЛ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА Е ПРАВА. ГРУПАТА ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, КОМПЕНСАТОРНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА; ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДАННИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ДРУГИ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИЯ САЙТ, НИТО ЗА КОПИРАНЕТО, ИЗОБРАЗЯВАНЕТО ИЛИ ПОЛЗВАНЕТО ИМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ БАЗИРА ПРЕТЕНЦИЯТА, ДОРИ АКО ГРУПАТА Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГРЕШКА, ПРОПУСК, ВИРУС, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА ИЛИ УСЛУГАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА. ГРУПАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДО КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪП ЧРЕЗ ВРЪЗКИ В ТОЗИ САЙТ, ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАКВОТО И ДА Е ОБОРУДВАНЕ ИЛИ СОФТУЕР ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ САЙТ.
Някои закони не допускат ограничения на подразбиращите се гаранции или изключването/ограничаването на определени вреди. Ако тези закони се отнасят за Вас, някои или всички горепосочени откази, изключвания или ограничавания, свързани с отговорността, може да не са приложими, но отговорността се ограничава до пълната степен, позволена от закона.
Вие се съгласявате да предпазвате и освобождавате от отговорност Групата при каквито и да е претенции, действия, искания, загуби или вреди на трети лица (включително такси и разходи за юридически услуги), произтичащи от или свързани с нарушение на тези Правила и условия от Ваша страна, Вашето използване на Сайта или нарушаване на каквито и да е права на трето лице, извършено от Вас.
Групата си запазва правото да използва всички средства за правна защита, налични по закон и по справедливост, при нарушаване на настоящите Правила и условия, включително, но не само, правото на блокиране на достъпа от конкретен IP адрес.
Всички отзиви, идеи и други предложения, подадени от Вас чрез този Сайт, се считат за неповерителна и несобствена информация, която може да бъде разкрита или използвана от Групата за всякакви цели без каквото и да е задължение за изплащане на възнаграждение/обезщетение. Всички лични данни, предоставяни на Групата, се обработват в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Този Сайт и Съдържанието се визуализират само за целите на популяризирането на наличните услуги на Групата. Този Сайт се контролира и управлява от Групата чрез нейните офиси в Швейцария. Вие носите отговорност за спазването на законите на юрисдикцията, от която осъществявате достъп до този Сайт, като се съгласявате да не осъществявате достъп до и да не използвате информацията от Сайта за нарушаване на тези закони. Настоящите Правила и условия и използването на този Сайт от Ваша страна се регулират от материалното право на Швейцария, като се изключва прилагането на швейцарските стълкновителни норми и международните договори, в частност Виенската конвенция за международна покупко-продажба на стоки от 11 април 1980 г. Неупражняването на някакви права съгласно настоящите Правила и условия не представлява отказ от каквито и да е клаузи на тези Правила и условия.
При съблюдаване на следващата клауза всяка претенция или противоречие във връзка с тези Правила и условия или относно този Сайт ще се урежда чрез арбитраж. Решението на арбитражния съд е задължително за страните. В пълната степен, позволена от приложимото законодателство, никакъв арбитраж не може да се съединява с арбитраж, засягащ друга страна, която се подчинява на настоящите Правила и условия, независимо дали чрез колективно арбитражно производство, или по друг начин.
Само за Съединените щати: Всяка претенция или противоречие във връзка с настоящите Правила и условия или относно този Сайт (с изключение на обезпечителна мярка, търсена от Групата) в рамките на Съединените щати се урежда чрез арбитраж в съответствие с актуалните към съответния момент правила на Американската арбитражна асоциация. Мястото на провеждане на арбитража е Далас, Тексас. Решението на арбитражния съд е задължително за страните. В пълната степен, позволена от приложимото законодателство, никакъв арбитраж не може да се съединява с арбитраж, засягащ друга страна, която се подчинява на настоящите Правила и условия, независимо дали чрез колективно арбитражно производство, или по друг начин.
Ако някоя от клаузите на настоящите Правила и условия се определи за недействителна или неприложима, това няма да се отрази на останалите клаузи на настоящите Правила и условия. Независимо от наличието на какъвто и да е закон, който постановява обратното, всички претенции или съдебни дела, произтичащи от или свързани с използването на този Сайт или съгласно настоящите Правила и условия, трябва да се предявяват в рамките на 1 (една) година след възникване на основанието за претенцията или иска, иначе се погасяват по давност. Заглавията на разделите в настоящите Правила и условия са само за удобство.
Ако имате въпроси, свързани с този Сайт, можете да ни изпратите имейл на webmaster@regus.com
Този Сайт е уеб сайтът на Pathway IP II GmbH (член на Групата) и съдържанието на този Сайт се определя единствено от Pathway IP II GmbH. Дружеството Pathway IP II GmbH е регистрирано в Швейцария с фирмен номер CHE-269.357.217 със седалище и адрес на управление Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Швейцария.

Февруари 2020 г.