Our response to COVID-19

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Używanie i przeglądanie tej witryny (zwanej dalej „Witryną”) lub innych witryn (zwanych dalej „Witrynami grupy”) należących do grupy IWG PLC (zwanej dalej „Grupą”) oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać. W razie odrzucenia niniejszych Warunków zabrania się korzystania z Witryny. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w związku z czym zaleca się okresowe odwiedzanie tej strony i zapoznanie z jej treścią. Korzystając z tej Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian, użytkownik akceptuje te zmiany, niezależnie od tego, czy faktycznie się z nimi zapoznał.

Luty 2020 r.