ჩვენი პასუხი COVID-19-ს

მოხმარების წესები და პირობები

მოხმარების წესები და პირობები

IWG PLC ჯგუფის („ჯგუფი“) მოცემული ვებსაიტის („საიტი“) ან სხვა ვებსაიტების („ჯგუფის ვებსაიტები“) გამოყენებით ან დათვალიერებით თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიაზრეთ და ეთანხმებით, რომ დაექვემდებარებით ამ წესებსა და პირობებს და ყველა მოქმედ კანონსა და რეგულაციას. თუ არ ხართ თანახმა, რომ დაექვემდებაროთ ამ წესებს და პირობებს, მაშინ არ უნდა გამოიყენოთ ეს საიტი. ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ ეს წესები და პირობები ნებისმიერ დროს ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე. ამრიგად, ჩვენ გირჩევთ, რომ პერიოდულად ეწვიოთ ამ გვერდს და გადახედოთ ამ წესებს და პირობებს. ჩვენ მიერ გამოქვეყნებული ცვლილებების შემდეგ ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ცვლილებებს მიუხედავად იმისა, გადახედეთ თუ არა მათ.
გთხოვთ გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ქუქი-ფაილების პოლიტიკას, რომელიც ასევე ეხება თქვენ მიერ ამ საიტის მონახულებას.
ყველა მასალა, მათ შორის გამოსახულებები, დეტალები, მონაცემები, ილუსტრაციები, დიზაინი, სიმბოლოები, ფოტოები, ვიდეო კლიპები, ტექსტი, პროგრამული უზრუნველყოფა, გრაფიკული გამოსახულებები, წარწერები, ლოგოები და სხვა მასალები, რომლებიც შეადგენს ამ საიტის ნაწილს (ერთობლივად „შინაარსი“), ექსკლუზიურად ეკუთვნის (პირდაპირ თუ არაპირდაპირ) ჯგუფს და/ან მისი შინაარსის პროვაიდერებს. შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით, სერვისის ნიშნებით, საფირმო დიზაინით და სხვა ინტელექტუალური თუ საკუთრების უფლებებით, რომელთა მფლობელია ჯგუფი. ნებისმიერი უფლება, რომელიც მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული წესებში და პირობებში, ეკუთვნის ჯგუფს.

ნებისმიერი ჯგუფის ნიშნები, ლოგოები და დიზაინი, რომელიც გამოყენებულია ჯგუფის ვებსაიტებზე, არის ჯგუფის (პირდაპირ, თუ არაპირდაპირ) ექსკლუზიური სავაჭრო და სერვისის ნიშნები. ჯგუფის ხსენებული ნიშნების, ლოგოების და დიზაინის სალიცენზიო ან კუთვნილებითი უფლება არ მოგენიჭებათ. ​

ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი და სერვის ნიშანი, რომელიც მოცემულია ჯგუფის რომელიმე ვებსაიტზე და არ განეკუთვნება ჯგუფს, წარმოადგენს მათ შესაბამის მფლობელთა საკუთრებას.
ეს საიტი და მისი შიგთავსი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი პირადი და არაკომერციული მიზნებისთვის. ამ საიტის ან მისი შიგთავსის სხვა მიზნით გამოყენება მკაცრად არის აკრძალული, მათ შორის, გამონაკლისის გარეშე, მისი მოდიფიკაცია, მოხსნა, წაშლა, გადაცემა, გამოქვეყნება, გავრცელება, შუალედური პროქსი ქეშირება, ატვირთვა, განთავსება, რედისტრიბუცია, განმეორებით ლიცენზირება, გაყიდვა, დუბლირება, ხელახალი გამოქვეყნება ან სხვაგვარი გავრცელება, ჯგუფის ან მისი მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია კადრების სინქრონიზაციის ტექნიკის გამოყენება ჯგუფის სავაჭრო ნიშნების ან ლოგოების განსათავსებლად, ან მეტა ტეგებისა თუ სხვა დაფარული ტექსტის გამოყენება ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია ჩვენს საიტთან ბმულით დაკავშირება, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. მკაცრად არის აკრძალული სპაიდერების, რობოტებისა და მონაცემთა შეგროვებისა და ექსტრაქციის მსგავსი ინსტრუმენტების გამოყენება.​ 

ამ საიტზე გამოსახული შიგთავსი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და დაბეჭდოთ და ჩამოტვირთოთ ნებისმიერი შიგთავსის ასლი, რომლებიც განკუთვნილია ჩამოსატვირთად მხოლოდ თქვენი პირადი გამოყენებისთვის, მაგრამ საავტორო უფლების ან მესაკუთრეობის ცნობების შიგთავსის შეცვლის უფლება არავითარ შემთხვევაში გაქვთ, მათ შორის შეზღუდვის, ამოღების ან შეცვლის. ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია უფასოა და განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის და არ ქმნის ბიზნესს ან პროფესიონალური სერვისების ურთიერთობას თქვენსა და ჯგუფს შორის.
თქვენ თანახმა ხართ, რომ ამ საიტს გამოიყენებთ მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის. თქვენ აკრძალული გაქვთ ამ საიტზე უკანონო, ზიანის მომტანი, მუქარის გამომხატველი, შეურაცხმყოფელი, დევნის, ღირსების შემლახველი, ვულგარული, უხეში, სიძულვილის ამსახველი ან სხვა ისეთი მასლის გამოქვეყნება, ან ამ საიტის საშუალებით მიღება და გადაცემა, რომელიც აღძრავდა სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ ნებისმიერი კონტენტი და ნებისმიერი სახის ელექტრონული კომუნიკაცია (მათ შორის თქვენი პროფილი, ელფოსტის მისამართი და სხვა ინფორმაცია) (1) კანონის, რეგულაცების თუ მთავრობის მოთხოვნის შესაბამისად; (2) იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციის გაცემა აუცილებელია ან მიზანშეწონილია საიტის ფუნქციონირებისთვის; ან (3) ჯგუფის, მისი ფილიალებისა და თქვენი უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად.
ჯგუფი მიმართავს სათანადო ძალისხმევას, რომ უზრუნველყოს სწორი და განახლებული ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ამ საიტზე მოცემული ნებისმიერი ინფორმაცია არის ზუსტი, სრულყოფილი, საიმედო, ახალი და უშეცდომო და რომ საიტი არ შეიცავს ვირუსებს. აგრეთვე ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ საიტზე არსებულ შეცდომებსა და ხარვეზებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ კონტენეტები, გავაუმჯობესოთ საიტი ან გავასწოროთ შეცდომა ან ხარვეზი ნებისმიერ დროს თქვენთვის შეტყობინების გამოგზავნის გარეშე, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება, რომ განვახორციელოთ ყოველივე ეს. ჩვენ ვეცდებით, რომ დროულად განვაახლოთ ინფორმაცია, მაგრამ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე უზუსტობაზე. ამ საიტზე მოცემულ ინფორმაციას თქვენ იყენებთ მხოლოდ საკუთარი რისკის საფუძველზე და ჯგუფი პასუხს არ აგებს მონაცემებზე, მოგების დაკარგვაზე, ან სხვა სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებით.
ამ საიტზე მოცემული ბმულები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ისეთ სერვისებთან ან საიტებთან, რომლებიც არ კონტროლდება ან არ იმართება ჯგუფის მიერ. ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ბმულებს თქვენი კომფორტისა და საინფორმაციო საჭიროებისთვის. ბმულები არ წარმოადგენს მოცემული საიტის თუ სერვისის დამოწმებას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას სხვა საიტებთან და სერვისებთან დაკავშირებით. ამ საიტთან ბმულებით დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტს თუ სერვისს თქვენ იყენებთ მხოლოდ საკუთარი რისკის საფუძველზე.
ეს საიტი და მისი შიგთავსი მოწოდებულია ჯგუფის მიერ „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“, რაიმე სახის წარმომადგენლობის ან გარანტიის გარეშე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი. ჯგუფი უარყოფს ყველა გამოხატულ და ნაგულისხმევ გარანტიას, მათ შორის, სავაჭრო შეზღუდულობის ნაგულისხმევ გარანტიებს, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, სათაურს და დარღვევას. არცერთ შემთხვევაში ჯგუფი პასუხისმგებელი არ იქნება არცერთი მხარის წინაშე პირდაპირი, არაპირდაპირი, სადამსჯელო, შემთხვევითი, კომპენსაციური, განსაკუთრებული, თანმიმდევრული ან რაიმე სახის ზიანის, მონაცემთა დაკარგვის, შემოსავლის ან მოგების, ქონების, ბიზნესის დაკარგვის ან დაზიანებისათვის, პროგრამების ან მონაცემების დაკარგვისთვის, რაც ამ საიტთან ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საიტთან ან სერვისთან არის დაკავშირებული, ან მისი კოპირება, ჩვენება ან გამოყენება, მიუხედავად სამართლებრივი თეორიისა, რომელსაც ემყარება სარჩელი, თუნდაც თუ ჯგუფს ურჩიეს ასეთი ზიანის მიყენების შესახებ, შეუზღუდავად, ნებისმიერი ზიანის ჩათვლით, რაც გამოწვეულია შეცდომით, გამოტოვებით, ვირუსით, ოპერაციის ან მომსახურების შეფერხებით ან შეწყვეტით, მიზეზის მიუხედავად. ჯგუფი არ აგებს პასუხს მესამე მხარის ვებსაიტებიდან გამოწვეული დანაკარგების ან ზიანის გამო, რომელზეც წვდომა მოხდა ამ საიტზე არსებული ბმულებით, თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებაზე ან თქვენ მიერ ამ საიტთან დაკავშირებით ნებისმიერი აღჭურვილობისა თუ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებაზე.

ზოგიერთი კანონმდებლობა არ უშვებს გამონაკლისებს ნაგულისხმევ გარანტიებზე და გარკვეული სახის ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას. როდესაც ეს კანონები თქვენ გეხებათ, შეიძლება ზოგიერთი ან ყველა ზემოხსენებული უარყოფა, გამონაკლისი თუ შეზღუდვა არ გეხებოდეთ, მაგრამ პასუხისმგებლობა უნდა განისაზღვროს კანონით დასაშვებ სრულ ფარგლებში.
თქვენ თანახმა ხართ, რომ აანაზღაუროთ და დაიცვათ ჯგუფი მესამე მხარის სარჩელის, მოქმედების, მოთხოვნის, ზარალის ან ზიანისგან (მათ შორის საადვოკატო მომსახურების საზღაურისა და ხარჯებისგან), რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ წესების და პირობების დარღვევასთან, თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებასთან, ან თქვენ მიერ მესამე მხარის უფლებების დარღვევასთან.
ჯგუფი უფლებას იტოვებს, რომ გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, რომელიც ეთანადება ამ წესების და პიროებების დარღვევას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, წვდომის დაბლოკვა კონკრეტული IP მისამართიდან.
თქვენ მიერ ამ საიტის მეშვეობით წარდგენილი ყველა მოსაზრება, იდეა თუ წინადადება განხილული იქნება, როგორც არაკონფიდენციალური და არამესაკუთრული და შეიძლება გამჟღავნებულ ან გამოყენებულ იქნეს ჯგუფის მიერ ნებისმიერი მიზნით, თქვენთვის კომპენსაციის გადახდის რაიმე ვალდებულების გარეშე. ჯგუფისთვის გადაცემული ყველა პირადი მონაცემები დაცული იქნება ჩვენი კონფიდენციალობის პრინციპების შესაბამისად.
ეს საიტი და მისი კონტენტი ემსახურება მხოლოდ ჯგუფის ხელმისაწვდომი სერვისების პოპულარიზაციას. ამ საიტს აკონტროლებს და მართავს ჯგუფი თავისი ოფისებიდან, რომლებიც მდებარეობს შვეიცარიაში. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ, რომ დაექვემდებაროთ იმ იურისდიქციის კანონებს, საიდანც ახდენთ ამ საიტზე წვდომას. აგრეთვე თანახმა ხართ, რომ არ განახორციელოთ წვდომა და არ გამოიყენოთ ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია ამ კანონების დარღვევით. აგრეთვე თანახმა ხართ, რომ არ განახორციელოთ წვდომა და არ გამოიყენოთ ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია ამ კანონების დარღვევით. წინამდებარე წესები და პირობები და თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენება რეგულირდება შვეიცარიის მატერიალური კანონმდებლობით, შვეიცარიის კოლიზიური სამართლის ნორმებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების, კერძოდ საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის შესახებ 1980 წლის 11 აპრილის ვენის კონვენციის, გამოკლებით. თუ ჩვენ ვერ განვახორციელებთ რაიმე უფლებას ამ წესების და პირობების შესაბამისად, ეს არ უნდა იქნეს გაგებული, როგორც უარის თქმა ამ წესების და პირობებში შემავალ რაიმე წესზე ან პირობაზე.

შემდეგი მუხლით გათვალისწინებული, ამ პირობებთან ან საიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი საჩივარი ან დაპირისპირება გადაწყდება არბირტრაჟის მეშვეობით. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულო იქნება მხარეებისთვის. სათანადო კანონის მიხედვით დაშვებულ ფარგლებში, დაუშვებელია საარბიტრაჟო განხილვის გაერთიანება სხვა საარბიტრაჟო განხილვასთან, რომელიც ეხება ამ წესებისა და პირობებისადმი დაქვემდებარებულ რომელიმე სხვა მხარეს, მიუხედავად იმისა, ეს ჯგუფური საარბიტრაჟი პროცესი იქნება თუ არა.

 

მხოლოდ აშშ: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებული, ან ამ საიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი სარჩელი ან დავა (ჯგუფის მიერ გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა), გადაწყდება საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ, ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციის წესების შესაბამისად, რომლებიც იქნება მოქმედი მოცემულ მომენტში. საარბიტრაჟო სასამართლო ჩატარების ადგილი იქნება დალასი, ტეხასი. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულო იქნება მხარეებისთვის. სათანადო კანონის მიხედვით დაშვებულ ფარგლებში, დაუშვებელია საარბიტრაჟო განხილვის გაერთიანება სხვა საარბიტრაჟო განხილვასთან, რომელიც ეხება ამ წესებისა და პირობებისადმი დაქვემდებარებულ რომელიმე სხვა მხარეს, მიუხედავად იმისა, ეს ჯგუფური საარბიტრაჟი პროცესი იქნება თუ არა.

თუ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ ამ წესების და პირობების რომელიმე დებულება არის იურიდიულად ძალადაკარგული ან შეუძლებელია მისი განხორციელება, ასეთი გადაწყვეტილება ვერ მოახდენს ზეგავლენას წესების და პირობების დანარჩენ ნაწილზე. ნებისმიერი საპირისპირო საკანონმდებლო აქტის ან კანონის მიუხედავად, ნებისმიერი სარჩელი ან მოქმდების მიზეზი, რომელიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია ამ საიტის გამოყენებასთან, ან ამ წესებთან და პირობებთან, უნდა იქნეს წარდგენილი ერთი (1) წლის განმავლობაში, ამგვარი სარჩელის ან მოქმედების მიზეზის წარმოშობის შემდეგ, ან უნდა იქნეს სამუდამოდ დახურული. განყოფილებების სათაურები ამ წესებსა და პირობებში ემსახურება მხოლოდ მოსახერხებელ დიზაინს.
თუ გაქვთ კითხვები ამ საიტთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტით:  webmaster@regus.com
მოცემული საიტი წარმოადგენს Pathway IP II GmbH-ის (ჯგუფის წევრი კომპანიის) ვებსაიტს და ამ საიტის კონტენტს განსაზღვრავს ექსკლუზიურად Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH რეგისტრირებულია შვეიცარიაში, კომპანიის ნომრით CHE-269.357.217 და მისი რეგისტრირებული ოფისის მისამართია Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Switzerland.

2020 წლის თებერვალი