Általános felhasználási feltételek

Általános felhasználási feltételek

Jelen webhelynek (a továbbiakban „Webhely”), valamint az IWG Plc csoport (a továbbiakban „Csoport”) bármely webhelyének (a továbbiakban „Csoportwebhelyek”) használatával és böngészésével Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és önmagára nézve kötelezőnek fogadta el ezeket az Általános használati feltételeket, valamint az összes vonatkozó törvényt és jogszabályt. Ha ezeket az Általános használati feltételeket nem fogadja el önmagára nézve kötelezőnek, akkor ezt a Webhelyet nem használhatja. Bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk a jelen Általános használati feltételeket, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és tekintse át az Általános használati feltételek című részt. Ha a jelen Webhelyet módosítások közzététele után használja, akkor Ön vállalja, hogy az adott módosításokat elfogadja függetlenül attól, hogy áttekintette őket, vagy sem.
Kérjük, tekintse át az Adatvédelmi szabályzatunkat és a Cookie-szabályzatunkat, amelyek a jelen Webhely látogatására is vonatkoznak.
Minden anyag – beleértve a képeket, az információkat, adatokat, illusztrációkat, dizájnelemeket, ikonokat, fényképeket, videoklipeket, szöveget, szoftvert, grafikát, parancsfájlokat, logókat és a jelen Webhely részét képező összes egyéb anyagot is (a továbbiakban együttesen „Tartalom”) – a Csoport és/vagy a Csoport tartalomszolgáltatóinak kizárólagos (közvetett vagy közvetlen) tulajdonát képezi. A tartalmat a Csoport tulajdonában lévő szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi csomagolásra vonatkozó, illetve egyéb szellemi vagy tulajdoni jogok védik. A jelen Általános használati feltételekben nem részletezett bármely jog a Csoport számára fenntartott jog.
A Csoport kizárólagos (közvetett vagy közvetlen) védjegyének és szolgáltatási jegyének minősül a Csoport minden olyan márkajelzése, logója és dizájneleme, amely a Csoport bármely Webhelyén jelenik meg. Az ezekhez a márkajelzésekhez, logókhoz és dizájnelemekhez és a Csoport egyéb tulajdonosi jogaihoz kapcsolódó licencek vagy jogok nincsenek Önnek sem átadva sem átruházva. ​
A Csoport bármelyik webhelyén megjelenő, a Csoport tulajdonát nem képező összes egyéb márkanév és szolgáltatásnév is védjegyoltalom alatt áll.
A webhelyet és tartalmait Ön kizárólag személyes céljaira használhatja fel, kereskedelmi célokra nem. A Csoport vagy a tulajdonos kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a webhely és a tartalom bármilyen más jellegű használata, beleértve többek között a módosítást, az eltávolítást, a törlést, az áthelyezést, a közzétételt, a terjesztést, a proxy gyorsítótárának használatát, a feltöltést, az elküldést, az újraelosztást, az újraengedélyezést, az eladást, a másolást, az ismételt közzétételt, illetve minden egyéb terjesztést. Az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön nem használhat keretezési technikát a Csoport védjegyeinek és logóinak keretezésére, illetve nem használhat semmilyen metacímkét vagy más rejtett szöveget sem. Az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön nem helyezhet el a webhelyre mutató hivatkozást. Pókok, robotok, illetve hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközök használata szigorúan tilos.
Megtekintheti a webhelyen megjelenített tartalmat, illetve nyomtathat róla másolatot, és személyes használatra letöltheti a letöltésre kijelölt tartalom másolatát, de semmilyen módon sem változtathatja meg a tartalmakat, többek között a szerzői jogokkal vagy más tulajdoni viszonnyal kapcsolatos mindennemű közlések tartalmát sem. A tartalom másolásával vagy letöltésével a tartalommal kapcsolatos jogok, jogcím és érdekeltség nem kerül át Önhöz. A jelen webhelyen közzétett információ ingyenes, kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem hoz létre üzleti vagy hivatásszerű szolgáltatási kapcsolatot Ön és a Csoport között.
Ön beleegyezik abba, hogy a webhelyet kizárólag törvényes célokra használja fel. Tilos a webhelyen törvénytelen, ártalmas, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, trágár vagy gyűlöletkeltő anyagot, illetve bármilyen más olyan anyagot elhelyezni, illetve oda vagy azon keresztül továbbítani, amely polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonással járhat. Bárminemű tartalmat és elektronikus kommunikációs anyagot (beleértve az Ön profilját, e-mail-címét és egyéb adatait is) közzé tehetünk (1) törvényben vagy szabályozásban foglalt követelmények kielégítése céljából, illetve ha azt az állam megköveteli; (2) ha a közzététel a webhely üzemeltetéséhez szükséges; vagy (3) a Csoport, leányvállalatai és az Ön jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében.
A Csoport minden észszerű erőfeszítést megtesz a pontos és naprakész információ biztosítása érdekében, de nem garantáljuk, hogy a jelen webhelyen található összes információ pontos, teljes, megbízható, aktuális és hibamentes, sem pedig azt, hogy a webhelyen nem található vírus. Nem vállalunk továbbá felelősséget a jelen webhelyen található esetleges hibákért és mulasztásokért sem. Bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk a tartalmat, fejleszthetjük a webhelyet, illetve kijavíthatjuk a hibákat és megszüntethetjük a mulasztásokat, ám erre nem vagyunk kötelesek. Törekszünk a közölt információ időbeni frissítésére, de nem vállalunk felelősséget az esetleges pontatlanságokért. A jelen webhelyen megadott információ Ön általi használatának kockázatát teljes mértékben Ön vállalja; a Csoport nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért és kiesett nyereségért, illetve a jelen webhely Ön általi használatából eredő semmilyen más kárért és veszteségért.
A jelen webhelyen található hivatkozások a Csoport által nem ellenőrzött szolgáltatásokra és webhelyekre mutathatnak. Ezeket a hivatkozásokat az Ön kényelme és tájékoztatása céljából adjuk meg. A hivatkozások elhelyezése nem jelenti a webhely vagy a szolgáltatás jóváhagyását. Nem vállalunk semminemű felelősséget más webhelyekért és szolgáltatásokért. Ön a jelen webhelyen található hivatkozáson keresztül elért bármilyen webhelyet és szolgáltatást a saját felelősségére használja.
A csoport a jelen webhelyet és tartalmát „a jelenlegi állapotban” és „a rendelkezésre állás mértékében” biztosítja, bárminemű kifejezett vagy beleértett kötelezettségvállalás és garancia nélkül. A csoport kifejezetten elutasít minden kifejezett vagy beleértett garanciavállalást, beleértve, de nem kizárólag az eladhatóságot, konkrét célra való alkalmazhatóságot, jogcímet és jogsértéstől való mentességet. A csoport – a követelés jogalapjától függetlenül – semmilyen esetben sem felelős másik fél felé a jelen webhellyel, illetve a jelen webhelyről hivatkozott bármilyen más webhellyel vagy szolgáltatással kapcsolatos, abból eredő, illetve ezek másolásából, megjelenítéséből vagy használatából következő semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, járulékos, ellensúlyozó, speciális, következményes vagy egyéb kárért; adat-, bevétel vagy nyereségvesztésért; tulajdon elvesztéséért vagy károsodásáért; az üzleti tevékenység megszakadásáért, illetve program- vagy adatvesztésért; még akkor sem, ha a csoportot értesítették az ilyen kár bekövetkezésének lehetőségéről, beleértve többek között bármilyen hibából, mulasztásból, vírusból, késedelemből, illetve a működés vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő bármilyen hibát, függetlenül annak okától. A csoport nem felelős a jelen webhelyen található hivatkozásokon keresztül elérhető harmadik fél webhelyeiről vagy azok tartalmából, illetve a jelen webhely ön általi használatából vagy a jelen webhellyel kapcsolatban bármilyen berendezés használatából származó vagy azokkal bármilyen kapcsolatban lévő veszteségekért és károkért.
Egyes jogszabályok nem engedik meg a beleértett garancia korlátozását, illetve bizonyos kártérítések kizárását vagy korlátozását. Ha ezek a törvények vonatkoznak Önre, akkor elképzelhető, hogy a fenti kizárások, kivételek és korlátozások részben vagy teljes mértékben érvénytelenek, de a felelősség a törvény által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott.
Ön beleegyezik, hogy a jelen feltételek megsértéséből, a webhely Ön általi használatából, vagy harmadik fél jogainak Ön általi megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos, harmadik féltől érkező mindennemű követelés, kereset, igény és kártérítés esetén kártalanítja a Csoportot, és kötelezettségeiért helyt áll (beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket is).
A Csoport fenntartja magának a jogot arra, hogy a törvény szerinti és jelen feltételek megsértésével arányos összes jóvátételi lehetőséggel éljen, beleértve többek között egy konkrét IP-címhez való hozzáférés letiltásának jogát.
Az Ön által a jelen webhelyen keresztül adott összes visszajelzést, ötletet és egyéb javaslatot nem bizalmas és nem más tulajdonát képező adatként kezeljük, azokat a Csoport – ellentételezési kötelezettség nélkül – bármilyen célra felhasználhatja. A Csoport számára átadott összes személyes adatot az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük.
A jelen Webhely és a Tartalom kizárólag a Csoport elérhető szolgáltatásainak népszerűsítésére szolgál. A jelen Webhelyet a Csoport ellenőrzi és üzemelteti a Svájcban működő központi irodájából. Ön a felelős azért, hogy betartsa az Ön országában érvényes törvényeket, és beleegyezik abba, hogy a jelen Webhelyen található információhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt törvényellenes módon. Jelen Általános használati feltételekre, valamint a Webhely Ön általi használatára a Svájcban hatályos anyagi jog rendelkezések vonatkoznak, kivéve azokban az esetekben, amikor a svájci jogszabályok a nemzetközi egyezményekkel ellentmondásban vannak, különösen az 1980. április 11-én kelt áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Egyezménnyel. Ha nem tudjuk érvényesíteni a jelen Általános használati feltételek szerint fennálló bármelyik jogunkat, az nem jelenti a jelen Általános használati feltételek bármelyikéről történő lemondást.
A következő záradék értelmében a jelen Általános használati feltételekkel vagy a jelen Webhellyel kapcsolatos kifogást vagy vitát választottbíróság útján kell rendezni. A választottbíró döntése kötelező a felekre nézve. A választottbírósági eljárás bármilyen – a jelen Általános használati feltételek hatálya alá tartozó – másik felet érintő választottbírósági eljárással való összevonása az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárt, történjen az akár csoportos választottbírósági eljárás keretében, akár más módon.
Kizárólag az Egyesült Államokban érvényes: A jelen feltételekre vagy jelen Webhelyre vonatkozó bármilyen kifogást vagy vitát (kivéve a Csoport által bírói végzés útján kért mentesítést) az American Arbitration Association mindenkor hatályos szabályai szerinti választottbírósági eljárás útján kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye a Texas állambeli Dallas. A választottbíró döntése kötelező a felekre nézve. A választottbírósági eljárás bármilyen – a jelen Általános használati feltételek hatálya alá tartozó – másik felet érintő választottbírósági eljárással való összevonása az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárt, történjen az akár csoportos választottbírósági eljárás keretében, akár más módon.
Ha megállapításra kerül, hogy a jelen feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, akkor ez a megállapítás nem érinti a fennmaradó feltételek érvényességét. A jelen webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos, illetve a jelen feltételek értelmében felmerülő mindennemű kifogást és keresetet a kifogás vagy kereset felmerülésétől számított egy (1) éven belül be kell nyújtani, vagy végleg le kell mondani róla. A jelen feltételek részeinek címei kizárólag kényelmi szempontokat szolgálnak.
Ha kérdése merülne fel a jelen Webhellyel kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt a következő címre: webmaster@regus.com
Jelen Webhely a Pathway IP II GmbH (a Csoport tagjának) honlapja. A Webhely minden tartalmát a Pathway IP II GmbH határozza meg. A Pathway IP II GmbH Svájcban bejegyzett vállalat (cégjegyzékszám: CHE-269.357.217), bejegyzett irodájának címe: Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Svájc.

2020. február