Our response to COVID-19

תנאים והתניות בנוגע לשימוש

תנאים והתניות בנוגע לשימוש

על ידי שימוש וגלישה באתר זה (להלן "אתר") או בכל אתר אחר (להלן "אתרי הקבוצה") של קבוצת IWG PLC (להלן "הקבוצה") הנך מאשר כי קראת והבנת את התנאים וההתניות ואת כל החוקים והתקנות הרלוונטיים והנך מסכים לציית להם. אם אינך מסכים לציית לתנאי שימוש אלה, אל להשתמש באתר זה. אנו רשאים לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ומבלי ליידע אותך, על כן אנו ממליצים לך לבקר מדי פעם בעמוד זה כדי לעיין בתנאי השימוש העדכניים. על-ידי שימוש באתר זה לאחר פרסום השינויים, אתה מסכים לקבל שינויים אלו, בין אם קראת אותם ובין אם לאו.

פברואר 2020