תנאים והתניות בנוגע לשימוש

תנאים והתניות בנוגע לשימוש

על ידי שימוש וגלישה באתר זה (להלן "אתר") או בכל אתר אחר (להלן "אתרי הקבוצה") של קבוצת IWG PLC (להלן "הקבוצה") הנך מאשר כי קראת והבנת את התנאים וההתניות ואת כל החוקים והתקנות הרלוונטיים והנך מסכים לציית להם. אם אינך מסכים לציית לתנאי שימוש אלה, אל להשתמש באתר זה. אנו רשאים לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ומבלי ליידע אותך, על כן אנו ממליצים לך לבקר מדי פעם בעמוד זה כדי לעיין בתנאי השימוש העדכניים. על-ידי שימוש באתר זה לאחר פרסום השינויים, אתה מסכים לקבל שינויים אלו, בין אם קראת אותם ובין אם לאו.
מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות שלנו ובמדיניות שלנו בדבר קובצי Cookie, שגם הן חלות על ביקורך באתר זה.
כל החומרים, לרבות תמונות, פרטים, נתונים, איורים, עיצובים, סמלים, צילומים, סרטוני וידאו, טקסט, תוכנות, גרפיקה, קובצי Script, סמלי לוגו וכל חומר אחר המהווה חלק מאתר זה (יחד, ה"תוכן") נמצאים בבעלות בלעדית (ישירה או עקיפה) של הקבוצה ו/או של ספקי התוכן שלה. התוכן מוגן בזכויות יוצרים, בסימנים מסחריים, בסימני שירות, בסימני מסחר תלת-ממדיים ובזכויות בעלוּת או קניין רוחני אחרות שבבעלות הקבוצה. כל זכות שלא הוענקה באופן מפורש בתנאים ובהתניות שמורה לקבוצה.

כל סימני הקבוצה, סמלי הלוגו והעיצובים שלה שמופיעים בכל אחד מאתרי האינטרנט של הקבוצה הם סימנים מסחריים וסימני שירות בלעדיים (ישירים או עקיפים) של הקבוצה. לא מוענקים ולא מועברים לך אף רישיון ואף זכות לסימנים, לסמלי הלוגו ולעיצובים של הקבוצה או לכל זכות קניינית אחרת של הקבוצה. ​

כל שאר הסימנים המסחריים וסימני השירות המופיעים בכל אחד מאתרי האינטרנט של הקבוצה ושאינם בבעלות הקבוצה הם הרכוש של בעליהם בהתאמה.
מותר אך ורק שימוש פרטי ולא מסחרי באתר זה ובתוכן שבו. כל שימוש אחר באתר או בתוכן שבו אסור בהחלט, לרבות ללא הגבלה, שינוי, הסרה, מחיקה, שידור, פרסום, הפצה, אחסון בשרת Proxy, העלאה, פרסום, הפצה מחדש, מתן רישיון מחדש, מכירה, שכפול, פרסום מחדש או כל הפצה אחרת בלי אישור מפורש בכתב מאת הקבוצה או הבעלים. אינך רשאי להשתמש בשיטות מסגור כדי לתחום סימנים מסחריים או סמלי לוגו כלשהם של הקבוצה או להשתמש במטה-תגים כלשהם או בטקסט נסתר אחר בלי הסכמה מפורשת שלנו מראש. אינך רשאי לכלול קישור לאתר ללא אישור מראש ובכתב מאיתנו. השימוש בעכבישי רשת, רובוטים וכלים דומים אחרים לאיסוף וחילוץ של נתונים אסור במפורש. ​ 

הנך רשאי לעיין בתכנים המוצגים באתר, להדפיס עותק שלהם ולהוריד עותק של כל תוכן המיועד להורדה, לשימושך הפרטי בלבד, אך אינך רשאי לשנות את התוכן בשום צורה, לרבות ללא הגבלה, הסרה או שינוי של הודעות על זכויות יוצרים או על זכויות בעלות אחרות. העתקה או הורדה של החומרים אינן מעבירות לך זכויות לתוכן, בעלות על התוכן או עניין בתוכן. המידע באתר מסופק ללא תשלום ולמטרות מידע בלבד והוא אינו יוצר קשר של שירותים עסקיים או מקצועיים בינך לבין הקבוצה.
הנך מסכים להשתמש באתר זה רק למטרותיך החוקיות. אינך רשאי לפרסם באתר או להעביר דרך האתר כל חומר בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, משמיץ, גס, בלתי הולם, בוטה, מעורר שנאה או כל חומר אחר אשר עלול לגרור אחריות משפטית אזרחית או פלילית. אנחנו רשאים לחשוף כל תוכן או התכתבות אלקטרונית מכל סוג שהוא (כולל הפרופיל שלך, כתובת הדוא"ל שלך ומידע אחר) (1) כמענה לדרישה מצד רשויות חוק, רגולטורים ורשויות ממשלתיות; (2) במידה וחשיפה זו נדרשת או מומלצת לצורך תפעול האתר; או (3) על מנת להגן על זכויותיהן או על הקניין הרוחני של הקבוצה ושותפותיה וכן על שלך.
הקבוצה עושה מאמצים סבירים כדי לספק מידע מדויק ועדכני, אך איננו יכולים להבטיח שכל המידע שנמצא באתר זה מדויק, מלא, מהימן, עדכני או חף משגיאות או שבאתר אין וירוסים. כמו כן, איננו אחראים על כל טעות או מידע חסר באתר זה. אם כי הננו רשאים לשנות את התכנים, להכניס שיפורים לאתר או לתקן כל טעות או חוסר מידע בכל עת וללא הודעה מוקדמת, איננו מחויבים לעשות זאת. נעשה מאמץ לעדכן את המידע בזמן, אך לא נישא באחריות על אי דיוק כלשהו. כל שימוש שתעשה במידע המסופק באתר זה הוא באחריותך בלבד והקבוצה לא תישא באחריות עבור שום אובדן מידע, אובדן רווחים או כל נזק או הפסד אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך באתר זה.
קישורים באתר זה עשויים לנתב לשירותים או לאתרים שאינם בשליטת הקבוצה או שאינם מופעלים על-ידה. הננו מספקים לך קישורים אלה לנוחיותך ולידיעתך. הקישורים אינם מהווים תמיכתנו באתר או שירות כלשהו. אין אנו אחראים על אתרים או שירותים אחרים. כל שימוש שתעשה באתר או בשירות כלשהו לאחר שעברת אליו בקישור מאתר זה, הוא על אחריותך בלבד.
אתר זה וכל התוכן שבו מסופקים על-ידי הקבוצה "כפי שהם" ו"כפי שזמינים" ללא כל ייצוג או אחריות, מפורשים או משתמעים, מכל סוג שהוא. הקבוצה מסירה מעליה באופן מפורש כל אחריות מפורשת ומשתמעת, לרבות ללא הגבלה, אחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרה של זכויות. בשום מקרה לא תישא הקבוצה בחבות כלפי אף גורם בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר וכן בגין פיצויים עונשיים, פיצויים תרופתיים, אובדן של נתונים הכנסה או רווחים, אובדן רכוש או נזק לרכוש, הפרעה למהלך העסקים או אובדן תוכניות או נתונים, אשר נובעים או קשורים לאתר זה, כל אתר או שירות המקושרים דרך אתר זה, או כל העתקה שלהם, הצגה שלהם או שימוש בהם, ללא קשר לטיעון המשפטי שעליו מתבססת התביעה, גם אם הקבוצה קיבלה התראה מראש לגבי האפשרות לנזקים שכאלו, לרבות ללא הגבלה, כל נזק שנגרם כתוצאה מטעות, מחדל, וירוס, עיכוב או הפרעה לפעילות או לשירות מכל סיבה שהיא. הקבוצה לא תישא בחבות בגין אובדן או נזקים הנובעים או קשורים לאתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי או התוכן שלהםף אשר בוצעה אליהם גישה דרך קישורים באתר זה, לשימוש שלך באתר זה או לשימוש שלך בכל ציוד או תוכנה הקשורים לאתר זה.

חוקים מסוימים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או אינם מתירים החרגה של נזקים מסוימים או הגבלתם. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן כי האמור לעיל בדבר הסרת אחריות, החרגות או הגבלות לא יחול עליך בחלקו או במלואו, אך החבות תהיה מוגבלת עד למידה המרבית המותרת על פי החוק.
אתה מסכים לשפות את הקבוצה ולפטור מחבות בכל הנוגע לתביעות, טענות, חבות, אובדן או נזקים (כולל שכר טרחה של עורכי דין) הנובעים עקב הפרה שלך של התנאים וההתניות האלו או הקשורים אליה, לשימוש שלך באתר או עקב הפרה שלך של זכויות צד שלישי.
הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל סעד המותר על-פי חוק ולפי דין צדק במקרה של הפרת התנאים וההתניות האלו, לרבות, בין השאר, הזכות לחסום גישה מכתובת IP מסוימת.
כל משוב, רעיון או הצעה אחרת שהגשת דרך אתר זה ייחשבו כלא חסויים ואינם מהווים קניין רוחני והקבוצה רשאית לחשוף אותם או להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, ללא כל התחייבות לפיצוי. כל הנתונים האישיים שיימסרו לקבוצה יטופלו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
אתר זה ותכניו מוצגים אך ורק למטרת קידום השירותים הזמינים של הקבוצה. אתר זה נשלט בידי הקבוצה ומופעל על-ידה מהמשרדים שלה בשווייץ. הנך אחראי על הציות לחוקים של המדינה או השטח שממנו הנך ניגש לאתר והנך מאשר בכך כי לא תעשה שימוש במידע המצוי באתר זה בניגוד לחוקים אלה. תנאים והתניות אלו והשימוש שלך באתר זה יהיו כפופים לחוקים המהותיים של שווייץ, למעט החוקים במשפט הבינלאומי הפרטי של שווייץ ואמנות בינלאומיות, במיוחד אמנת וינה בדבר מכירת טובין בינלאומית מתאריך 11 באפריל 1980. חוסר יכולתנו לאכוף זכויות כלשהן הנובעות מתנאי שימוש אלה אינו מהווה וויתור על תנאי כלשהו מתוך תנאי שימוש אלה.

בכפוף לסעיף שלהלן, יישוב לכל תביעה או סכסוך הקשורים לתנאים ולהתניות האלו או לאתר יתבצע באמצעות בוררות. החלטת הבוררות תהיה מחייבת עבור שני הצדדים. עד כמה שמתאפשר מהחוקים הרלוונטיים, מהלך בוררות מסוים לא ימוזג עם מהלך בוררות אחר שמעורב בו צד כלשהו הקשור לתנאי שימוש אלה, בין אם דרך מהלך בוררות ייצוגי או אחר.

 

ארצות הברית בלבד: כל תביעה או מחלוקת הקשורה לתנאים ולהתניות אלה או לאתר זה (למעט במקרה של צו מניעה שהוגש על-ידי הקבוצה) בתוך ארצות הברית תיושב באמצעות בוררות בהתאם לחוקים הנוכחיים של איגוד הבוררות האמריקני. מיקומה של הבוררות יהיה בדאלאס, טקסס. החלטת הבוררות תהיה מחייבת עבור שני הצדדים. עד כמה שמתאפשר מהחוקים הרלוונטיים, מהלך בוררות מסוים לא ימוזג עם מהלך בוררות אחר שמעורב בו צד כלשהו הקשור לתנאי שימוש אלה, בין אם דרך מהלך בוררות ייצוגי או אחר.

אם נקבע כי חלק מתנאי שימוש אלה אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על שאר תנאי שימוש אלה. אף אם לא נדרש בחוק, כל תובענה הנובעת או הקשורה לשימוש באתר זה או לתנאי שימוש אלה, חייבת להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) לאחר הופעת הסיבה לתובענה, או שלא תוגש לעולם. כותרות הסעיפים בתנאים ובהתניות האלו הן למטרות נוחות בלבד.
אם יש לך שאלה כלשהי הקשורה לאתר זה, אפשר לשלוח לנו הודעת דוא"ל לכתובת  webmaster@regus.com
אתר זה הנו אתר האינטרנט של חברת Pathway IP II GmbH (חברה בקבוצה) והתוכן של האתר נקבע באופן בלעדי על-ידי Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH רשומה בשווייץ תחת מספר חברה CHE-269.357.217 והמשרד הרשום נמצא בכתובת Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Switzerland.

פברואר 2020