phone icon
offer

לעבוד טוב יותר. לחסוך בגדול. 25% הנחה*

הורדנו את המחירים של מרחבי עבודה נבחרים* לזמן מוגבל בלבד. כך שעכשיו אפשר ליהנות יותר, בפחות. *בכפוף לתנאים ולהתניות; עבור המיקומים המשתתפים בלבד.

בחר ריג'ס

 • business addressיותר מ-4000 מיקומים ברחבי העולם
 • Mail Postבכל עיר גדולה, עיירה ומרכז תחבורה
 • Meeting roomשירות מקיף ומוכן לשימוש
 • Virtual officeדלפק קבלה באתר וצוות תמיכה ידידותי
 • Event spaceזמין בכל שעה, יום, שבוע או יותר

תנאים והתניות

 • תנאים והתניות ספציפיים
 • 1. IWG Plc תציע ללקוחות חדשים שנרשמים לתקופה בת 12 חודשים בתשלום 3 חודשים נוספים בחינם (תקופה כוללת של 15 חודשים) במיקומים נבחרים בשווקים נבחרים.
 • 2. IWG Plc תציע ללקוחות חדשים הנרשמים לתקופה בתשלום של 6-11 חודשים חודש נוסף בחינם במיקומים נבחרים בשווקים נבחרים. הצעות אלו חלות על רכישת משרדים פרטיים נבחרים והזמנות Coworking ייעודיות במרכזים המשתתפים.
 • (ביחד "הקידום").
 • 3. המבצע כפוף לזמינות ויתחיל ב-25 במרץ 2024 ויסתיים ב-30 ביוני 2024 (כולל).
 • 4. ניתן לספק את פרטי הקידום והמרכזים המשתתפים באמצעות פנייה למוקד הטלפוני שלנו.
 • תנאים והתניות כלליים
 • 1. לקוחות יהיו כפופים גם לתנאים ולהגבלות ולכללי הבית של IWG Plc החלים על הסכמי משרד פרטי ועל הסכמי Coworking ייעודיים לשירותים.
 • 2. סיום או הפרה של החוזה יגרמו לביטול המבצע וחיובים מלאים. חוזים שנחתמו לפני תחילת תקופת המבצע אינם זכאים ואינם ניתנים לביטול ולהזמנה מחדש בתוך תקופת המבצע.
 • 3. המבצע אינו ניתן להעברה ולא ניתן לנצל אותו עם כל מבצע אחר. לא ניתן להמיר את המבצע למזומן. פרטי המוצרים והשירותים נכונים בזמן הפרסום.
 • 4. לפי חוקי ההגנה על הנתונים של המדינות השונות, IWG Plc נדרשת להסב את תשומת ליבך לעובדה שבעצם ההשתתפות במבצע, וכדי לאפשר ל‑IWG Plc לקיים את ההתחייבויות שלה במסגרת מבצע זה, אתה מסכים ומאשר במפורש ל‑IWG Plc, לחברות הבנות שלה ולסוכנים החיצוניים הממונים שלה להחזיק במידע האישי שלך שאתה מספק במסגרת המבצע. הבסיס שעל פיו IWG Plc תעבד את הנתונים האישיים רשום במדיניות הפרטיות שלנו (זמינה באתר שלנו בכתובת https://www.regus.com/privacy-policy).
 • 5. IWG Plc שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את המבצע או את התנאים וההתניות האלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.