Kasutustingimused

Kasutustingimused

Kasutades või lehitsedes seda veebisaiti („sait“) või mis tahes muud IWG PLC kontserni („Group“) veebisaiti („Groupi veebisaidid“), kinnitate, et olete need läbi lugenud ja sisust aru saanud ning nõustute end siduma siinsete sätete ja tingimustega ning kõikide teiste rakenduvate seaduste ja määrustega. Kui te ei nõustu siduma end siinsete sätete ja tingimustega, ei tohi te meie kodulehte kasutada. Meil on õigus siinseid sätteid ja tingimusi muuta igal ajal ja teile ette teatamata, seega soovitame seda kodulehte sätete ja tingimuste ülevaatamiseks perioodiliselt külastada. Selle saidi kasutamisel pärast seda, kui oleme postitanud muudatusi, nõustute nende muudatustega, olenemata sellest, kas olete need ka tegelikult üle vaadanud.
Vaadake üle meie privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitika, mis reguleerivad ka selle saidi külastamist.
Kõik materjalid, sealhulgas kujutised, detailid, andmed, illustratsioonid, kujundusdetailid, ikoonid, fotod, videoklipid, tekst, tarkvara, graafika, skriptid, logod ja teised materjalid, mis moodustavad osa siinsest kodulehest (ühiselt „sisu“), kuuluvad eranditult (nii otseselt kui ka kaudselt) Groupile ja/või selle sisupakkujatele. Sisu on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, kaitstud teenuste ja teiste intellektuaalsete või Groupi omandiõigustega. Kõik õigused, mis ei ole tingimustes sõnaselgelt antud, kuuluvad Groupile.
Kõik grupi kodulehtedel olevad grupi kaubamärgid, logod ja disainilahendused on grupi ainuõiguslikud kaubamärgid ja teenusemärgid (kas otseselt või kaudselt). Teile ei anta ühtegi grupi litsentsi või õigust seoses selliste märkide, logode ja disainilahendustega ega ühtegi muud grupi omandiõigust. ​
Kõik teised kaubamärgid ja kaitstud teenused, mis esinevad Groupi mis tahes kodulehel ega kuulu Groupile, on nende vastavate omanike omandid.
Siinset kodulehte ja selle sisu võib kasutada ainult isiklikul, mitte ärilisel eesmärgil. Siinse kodulehe ja selle sisu mitteesmärgipärane kasutamine on Groupi või omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud, sealhulgas sisu muutmine, eemaldamine, kustutamine, edastamine, avaldamine, levitamine, puhverserveri vahemällu salvestamine, üleslaadimine, postitamine, ümberjagamine, ümberlitsentsimine, müümine, dubleerimine, paljundamine ja igasugune muu levitamine. Te ei tohi meie kirjaliku loata kasutada ühtki kadreerimistehnikat Groupi kaubamärkide või logode lisamiseks ega kasutada ühtegi metasilti ega teist peidetud teksti. Te ei tohi linkida kodulehele meie eelneva kirjaliku loata. Ämblike, robotite ja sarnaste andmete kogumis- ja eraldamisvahendite kasutamine on rangelt keelatud.
Te võite kodulehel kuvatavat sisu vaadata ja selle välja trükkida, ning allalaadimiseks ette nähtud sisude koopiaid kasutada ainult isiklikuks otstarbeks, kuid sisu muutmine mis tahes moel on keelatud, samuti on keelatud mis tahes autoriõiguse või muude omandit tõendavate märkuste eemaldamine ja muutmine. Õigusi, tiitleid ja osalust sisus materjali kopeerimisel või allalaadimisel teile ei edastata. Siinsel kodulehel esitatud informatsioon on tasuta ning üksnes informatiivne ega loo ärilisi või ametialaseid suhteid teie ja Groupi vahel.
Te nõustute kodulehte kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel. Teil on keelatud postitada või edastada kodulehele või selle kaudu mis tahes ebaseaduslikku, kahjulikku, ohtlikku, laimavat, ahistavat, teotavat, vulgaarset, ebasündsat, roppu, vihkamist täis materjali või mis tahes muud materjali, mis võib seaduse järgi algatada tsiviil- või kriminaalvastutuse. Me võime avaldada igat liiki sisu või elektroonilise suhtluse (sealhulgas teie profiili, e-posti aadressi ja muud andmed): 1) seaduse, määruse või valitsuse päringule vastamiseks; 2) kui avaldamine on vajalik või asjakohane kodulehe kasutamiseks; 3) Groupi, selle haruettevõtete ning teie õiguste ja omandi kaitsmiseks.
Group teeb põhjendatud jõupingutusi täpse ja värskeima informatsiooni edastamiseks, kuid me ei garanteeri, et kogu siinsel kodulehel olev informatsioon on täpne, täielik, usaldusväärne, värskeim või veatu, või et koduleht on viirustevaba. Me ei vastuta ka ühegi vea ega lünga eest sellel kodulehel. Kuigi me võime muuta sisu, teha kodulehel parandusi või kõrvaldada vigu või lünki mis tahes ajal ja teid enne teavitamata, ei ole me kohustatud seda tegema. Me püüame informatsiooni värskendada õigel ajal, kuid me ei vastuta ühegi ebatäpsuse eest. Igasugune sellel kodulehel esitatud informatsiooni kasutamine teie poolt toimub täielikult teie enda vastutusel ning Group ei vastuta andmete kadumise, saamata jäänud tulu ega muude kahjude või kadude eest, mis tekkisid siinse kodulehe kasutamisest.
Lingid siinsel kodulehel võivad juhtida teenuste või kodulehtede juurde, mida ei kontrolli ega kasuta Group. Neid linke pakume teie mugavuse ja informatsiooni tagamiseks. Lingid ei ole kodulehe või teenuse kinnitus. Me ei võta vastutust ega kohustusi teiste kodulehtede või seal pakutavate teenuste eest. Kõikide sellel kodulehel olevate teiste kodulehtede või teenuste linkide kasutamine toimub teie enda vastutusel.
Siinset kodulehte ja selle sisu pakub group põhimõttel „nagu on“ ja „nagu see on kasutatav“, andmata mis tahes garantiisid, väljendatud või enesestmõistetavaid. Group keeldub kõikidest väljendatud ja enesestmõistetavatest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, turunduse enesestmõistetavatest garantiidest, eriliseks eesmärgiks sobivuse, nimetuse ja rikkumatuse garantiidest. Group ei vastuta ühelgi juhul ühegi osapoole ees mis tahes otseste, kaudsete, rahaliselt hüvitatavate, juhuslike, hüvitatavate, eriliste, tuletatud või teiste mis tahes kahjude eest, andmete kaotamise, tulu või kasu, omandi kadumise või kahjustamise, äritegevuse katkestamise või programmide või andmete kadumise eest, mis on tekkinud siinsel kodulehel või seoses sellega, samuti kopeerimise, kuvamise või eelnimetatu kasutamise eest, hoolimata juriidilisest teooriast, millel pretensioon põhineb, isegi juhul, kui ettevõtet group on teavitatud selliste kahjustuste võimalikkusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik kahjud, mis on tekkinud mis tahes veast, lüngast, viirusest, kasutamise või teenuse viivitusest või katkemisest hoolimata põhjusest. Group ei vastuta kadude ja kahjude eest, mis on tekkinud või kuidagi seotud mis tahes kõrvaliste osapoolte kodulehtede või nende sisuga, kuhu on sisenetud siinsel kodulehel olevate linkide abil, sellise kodulehe kasutamisest või selle kodulehega seotud tarkvaravahendi kasutamisest.
Teatud seadused ei luba piiranguid enesestmõistetavatele garantiidele, või teatud kahjude väljaarvamist või piiramist. Kui sellised seadused teie puhul kehtivad, ei tohi mõnda või ühtegi ülal esitatud keeldumist, väljaarvamist ega piirangut rakendada, kuid vastutus piiratakse täies ulatuses seaduse kohaselt.
Te nõustute Groupi mitte süüdistama ja vabastama seda vastutusest kõigi kolmandate osapoolte pretensioonide, tegevuse, nõuete, kadude või kahjustuste eest (sealhulgas juristitasudest ja kuludest), mis on põhjustatud siinsete sätete ja tingimuste või nendega seotud kodulehe kasutamisest või mis tahes kolmanda osapoole õiguste teiepoolsest rikkumisest.
Group jätab endale õiguse taotleda kõiki seaduses ja omandiõiguses kasutatavaid abinõusid siinsete sätete ja tingimuste rikkumise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, õigust blokeerida ligipääs teatud IP-aadressilt.
Siinse kodulehe kaudu teie antud tagasidet, ideid ja ettepanekuid käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja omandiõigust mittepuudutavatena ning Group võib neid avaldada või kasutada mis tahes eesmärgil kohustuseta seda teile hüvitada. Kõiki Groupile edastatud isikuandmeid käsitletakse meie privaatsuspõhimõtete kohaselt.
Siinset kodulehte ja selle sisu kuvatakse ainult Groupi teenuste reklaamimise eesmärgil. Group kontrollib ja kasutab siinset kodulehte oma büroodest Šveitsis. Teie kohustus on kinni pidada selle riigi jurisdiktsiooni seadustest, kust te siinsele kodulehele sisenete, ning nõustute sellega, et te ei sisene siinsele kodulehele ega kasuta siin esitatud informatsiooni seadusi rikkudes. Neid tingimusi ja selle saidi kasutamist teie poolt reguleerivad Šveitsi materiaalõigusaktid, välja arvatud Šveitsi kollisiooninormid ja rahvusvahelised lepingud, eriti 11. aprilli 1980. aasta Viini konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. Meie võimetus rakendada õigusi siinsete sätete ja tingimuste raames ei tähenda siinsete sätete ja tingimuste mis tahes sätetest või tingimustest loobumist.
Järgmise punkti alusel lahendab kõik nende tingimuste või selle kodulehega seotud nõuded ja vaidlused vahekohus. Vahekohtuniku otsus on osapooltele siduv. Kohanduva seaduse alusel ei kaasata vahekohtusse ühtegi teist osapoolt, kes on seotud nende sätete ja tingimustega, ei vahekohtu menetluse kaudu ega ka kuidagi teisiti.
Ainult Ameerika Ühendriikides: kõik siinsete sätete ja tingimustega või siinse kodulehega seotud pretensioonid ja vastuolud (erandiks on Groupi taotletud kohtukeeld), lahendatakse vahekohtus Ameerika vahekohtute liidu kehtivate eeskirjade kohaselt. Vahekohtu asukoht on Dallases, Texase osariigis. Vahekohtuniku otsus on osapooltele siduv. Kohanduva seaduse alusel ei kaasata vahekohtusse ühtegi teist osapoolt, kes on seotud nende sätete ja tingimustega, ei vahekohtu menetluse kaudu ega ka kuidagi teisiti.
Kui selgub, et siinsete sätete ja tingimuste mõni klausel on kehtetu või ei jõustu, ei mõjuta nimetatud asjaolu siinsete sätete ja tingimuste ülejäänud osa. Vaatamata mis tahes vastupidisele määrusele või seadusele tuleb kõik siinsest kodulehest või selle kasutamisestavaldunud faktid, või siinsete sätete ja tingimuste raames tekkinud pretensioonid või vahejuhtumid paigutada arhiivi üks (1) aasta pärast sellise pretensiooni või vahejuhtumi tekkimist või tõkestada nende kasutamine lõplikult. Lõikude pealkirjad siinsetes tingimustes on mõeldud üksnes selle materjali kasutamise lihtsustamiseks.
Siinse kodulehega seotud küsimuste puhul saatke meile e-kiri aadressil webmaster@regus.com
Siinne koduleht on Pathway IP II GmbH (kontserni liige) veebileht ja selle sisu määrab ainult Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH on registreeritud Šveitsis ettevõtte numbriga CHE-269.357.217 ja selle registreeritud aadress on Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Switzerland.

Veebruar 2020