Vår hantering av covid-19

Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att använda eller surfa på denna webbplats (”Webbplatsen”) eller någon av de andra webbplatserna (”Koncernens Webbplatser”) tillhörande IWG PLC-koncernen (”Koncernen”) intygar du att du har läst och förstått och går med på att omfattas av dessa Villkor och alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Om du inte går med på att omfattas av dessa Villkor får du inte använda Webbplatsen. Vi kan ändra Villkoren när som helst och utan föregående meddelande till dig, så vi föreslår att du regelbundet besöker den här sidan och granskar Villkoren. Genom att använda denna Webbplats efter att vi publicerat eventuella ändringar, samtycker du till de ändringarna, oavsett om du faktiskt har granskat dem.
Se vår Integritetspolicy och Cookiepolicy som också gäller för ditt besök på den här Webbplatsen.
Allt material, inräknat bilder, detaljer, data, illustrationer, utformning, ikoner, fotografier, videoklipp, text, programvara, grafik, skript, logotyper och annat material som är en del av denna Webbplats (tillsammans ”Innehållet”) ägs uteslutande (antingen direkt eller indirekt) av koncernen och/eller dess leverantörer av innehåll. Innehållet skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, mönsterskydd och andra immateriella rättigheter eller äganderättigheter som innehas av koncernen. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen anges i Villkoren förbehålls koncernen.

Alla koncernens märken, logotyper och mönster som finns på någon av koncernens Webbplatser är varumärken och servicemärken som uteslutande tillhör koncernen (antingen direkt eller indirekt). Ingen licens för eller rätt till sådana varumärken, logotyper och mönster och andra av koncernens äganderätter beviljas eller tilldelas dig. ​

Alla andra varumärken och tjänstemärken som förekommer på några av koncernens Webbplatser och inte ägs av koncernen tillhör respektive ägare.
Du får endast använda den här Webbplatsen och dess Innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk. All annan användning av Webbplatsen eller dess Innehåll är strängeligen förbjuden, och detta innefattar utan inskränkning, ändringar, borttagning, överföring, publicering, distribution, proxycachning, uppladdning, vidaredistribution, vidarelicensiering, försäljning, duplicering, ompublicering eller annan spridning utan uttryckligt tillstånd i förväg från koncernen eller ägaren. Du får inte på något sätt använda ramar för att omgärda varumärken eller logotyper tillhörande koncernen eller använda metataggar eller annan dold text utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Du får inte länka till Webbplatsen utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Användning av spindlar, robotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg är strängeligen förbjuden. ​

Du får endast visa och skriva ut en kopia av innehållet som visas på Webbplatsen och ladda ner en kopia av innehåll som är avsedd för nedladdning för personligt bruk, men du får inte ändra innehållet på något sätt, och detta innefattar utan inskränkning, borttagning eller ändring av meddelanden om upphovsrätt eller övrigt ägande. Rättigheterna, äganderätten och intresset i innehållet överförs inte till dig genom kopiering eller nedladdning av materialet. Informationen som tillhandahålls på denna Webbplats är gratis och endast för informationsändamål och skapar inte ett affärs- eller professionellt serviceförhållande mellan dig och koncernen.
Du förbinder dig att endast använda Webbplatsen för lagliga ändamål. Du får inte använda Webbplatsen för att publicera eller överföra olagligt, skadligt, hotfullt, smädligt, besvärande, kränkande, vulgärt, obscent, vanvördigt eller hatiskt material eller annat material som skulle kunna vara straffbart enligt lag. Vi får avslöja innehåll eller elektronisk kommunikation av alla slag (inräknat din profil, e-postadress och annan information) (1) om det krävs enligt lag eller bestämmelse eller av myndigheter, (2) om avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för driften av Webbplatsen, eller (3) för att skydda rättigheter eller egendom som tillhör koncernen, dess dotterbolag och dig.
Koncernen gör rimliga ansträngningar att tillhandahålla aktuell och korrekt information, men vi garanterar inte att någon information på Webbplatsen är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell eller felfri eller att Webbplatsen är fri från virus. Vi ansvarar inte heller för några fel eller utelämnanden på Webbplatsen. Även om vi kan ändra Innehållet, förbättra Webbplatsen eller korrigera fel eller utelämnanden när som helst och utan att meddela dig har vi ingen skyldighet att göra detta. Vi kommer att sträva efter att uppdatera informationen så snart som möjligt, men ansvarar inte för eventuella felaktigheter. All användning av informationen på Webbplatsen sker helt på egen risk och koncernen ansvarar inte för förlust av data, förlust av intäkter eller för några andra skador eller förluster som uppstår till följd av din användning av Webbplatsen.
Länkar på den här Webbplatsen kan leda till tjänster eller webbplatser som inte kontrolleras eller drivs av koncernen. Vi tillhandahåller länkarna för att du enkelt ska kunna hitta information. Länkarna är ingen reklam för den förknippade webbplatsen eller tjänsten. Vi påtar oss inget ansvar för andra webbplatser eller tjänster. All användning av webbplatser eller tjänster via länk från denna Webbplats sker helt på egen risk.
Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls av koncernen i befintligt och tillgängligt skick utan någon garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd. Koncernen avsäger sig uttryckligen alla uttryckliga och underförstådda garantier, och detta innefattar utan inskränkning, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och icke-intrång. Under inga omständigheter kommer koncernen att vara ansvarig gentemot någon part för direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, kompenserande, särskilda, efterföljande eller andra skador av något slag, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom, affärsavbrott, eller förlust av program eller data, som härrör från eller i samband med denna Webbplats, någon annan webbplats eller tjänster som är länkade via denna Webbplats, eller någon kopiering, visning eller användning därav, oavsett vilken juridisk teori som yrkandet bygger på, och till och med om koncernen har underrättats om möjligheten till sådana skador, och detta innefattar utan inskränkning, eventuella skador som härrör från misstag, utelämnande, virus, fördröjning eller drift-eller serviceavbrott oavsett orsak. Koncernen är inte ansvarig för förluster eller skador som uppstår på grund av eller på något sätt relaterade till tredjepartswebbplatser eller deras innehåll som nås via länkar på den här Webbplatsen, din användning av denna Webbplats eller din användning av programvara i samband med denna Webbplats.

Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutande eller begränsningar av vissa skador. Om dessa lagar gäller för dig kanske alla eller vissa av ovanstående begränsningar inte gäller; ansvarsskyldigheten begränsas då enligt vad som maximalt tillåts i lagen.
Du accepterar att gottgöra och hålla koncernen skadeslöst i förhållande till en eventuell tredje parts krav, åtgärder, förluster eller skador (inräknat advokatkostnader) som beror på eller är relaterade till din överträdelse av dessa Villkor, din användning av Webbplatsen eller ditt brott mot en tredje parts rättigheter.
Koncernen förbehåller sig rätten att vidta alla juridiskt tillgängliga åtgärder för att söka kompensation för överträdelser av dessa Villkor, inräknat men inte begränsat till rätten att blockera anslutning från en viss IP-adress.
Alla kommentarer, idéer och andra förslag som du lämnar via denna Webbplats kommer att behandlas som icke konfidentiella och utan äganderätt, och kan komma att göras tillgängliga eller användas av koncernen för olika syften och utan skyldighet att kompensera dig. Alla personliga uppgifter som lämnas till koncernen kommer att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy.
Den här Webbplatsen och dess Innehåll visas endast i syfte att marknadsföra koncernens tillgängliga tjänster. Webbplatsen kontrolleras och drivs av koncernen från koncernens kontor i Schweiz. Du har ansvaret att följa lagarna i det lagstiftningsområde från vilket du ansluter till Webbplatsen, och du intygar att du inte kommer att ansluta till eller använda informationen på den här Webbplatsen på ett sätt som strider mot sådana lagar. Dessa villkor och din användning av denna webbplats kommer att regleras av materiell rätt i Schweiz, med undantag för de schweiziska lagvalsreglerna och internationella fördrag, i synnerhet Wienkonventionen om internationella köp av varor daterad 11 april 1980. Underlåtenhet från vår sida att hävda några rättigheter enligt dessa Villkor innebär inte att några villkor i detta dokument upphävs.

Med förbehåll för följande klausul kommer eventuella anspråk eller kontroverser i samband med dessa Villkor eller relaterade till denna Webbplats att lösas genom förlikning. Förlikningsmannens beslut är bindande för parterna. Enligt vad som i största utsträckning tillåts i lagen kommer ingen förlikning att kopplas till en förlikning som innefattar någon annan part som omfattas av dessa Villkor, varken genom gemensamt förlikningsförfarande eller på annat sätt.

 

Endast USA: Alla krav och tvister relaterade till dessa Villkor eller till denna Webbplats (med undantag för förbudsföreläggande från koncernen) inom USA:s gränser kommer att avgöras genom förlikning i enlighet med aktuella regler från American Arbitration Association. Platsen för förlikningen kommer att vara Dallas, Texas. Förlikningsmannens beslut är bindande för parterna. Enligt vad som i största utsträckning tillåts i lagen kommer ingen förlikning att kopplas till en förlikning som innefattar någon annan part som omfattas av dessa Villkor, varken genom gemensamt förlikningsförfarande eller på annat sätt.

Om det finns ett beslut om att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller inte kan tillämpas inverkar detta beslut inte på återstoden av dessa Villkor. Oberoende av stadga eller lag om motsatsen måste alla krav eller uppkommande ärenden som beror på eller är relaterade till användningen av denna Webbplats eller är relaterade till dessa Villkor registreras inom ett (1) år efter att kravet eller ärendet uppkommit, annars kan de aldrig behandlas. Avsnittsrubrikerna i dessa Villkor har endast en förtydligande funktion.
Om du har frågor om Webbplatsen kan du kontakta oss via webmaster@regus.com
Denna Webbplats är webbplatsen för Pathway IP II GmbH (medlem av koncernen) och innehållet på denna Webbplats bestäms enbart av Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH är registrerat i Schweiz med företagsnummer CHE-269.357.217 och har säte på Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Schweiz.

Februari 2020