Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Izmantojot vai pārlūkojot šo tīmekļa vietni (turpmāk tekstā “Vietne”) vai jebkuras citas tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā “Grupas tīmekļa vietnes) no International Workplace Group plc grupas (turpmāk tekstā “Grupa”), jūs apliecināt, ka esat izlasījis un izpratis šos noteikumus un nosacījumus, kā arī piekrītat ievērot gan tos, gan arī visus saistošos normatīvos aktus. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, jums jāatsakās no šīs Vietnes lietošanas. Mēs drīkstam bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un nosacījumus, tāpēc ieteicams laiku pa laikam apmeklēt šo lapu, lai pārskatītu noteikumus un nosacījumus. Izmantojot šo Vietni pēc izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat šīm izmaiņām neatkarīgi no tā, vai tās faktiski pārskatījāt.
Lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku un sīkdatņu lietošanas politiku, kas arī attiecas uz jūsu šīs vietnes apmeklējumu.
Visi materiāli, tostarp attēli, informācija, dati, ilustrācijas, dizains, ikonas, fotogrāfijas, videoklipi, teksts, programmatūra, grafika, skripti, logotipi un citi materiāli, kas atrodami šajā Vietnē (kopā “Saturs”), pieder vienīgi (tieši vai netieši) Grupai un/vai satura sniedzējiem. Saturu aizsargā ar autortiesībām, preču zīmju, pakalpojumu zīmju, preču apdares un citām intelektuālā īpašuma tiesībām vai īpašumtiesībām, kuras pieder Grupai. Visas tiesības, kas nav skaidri noteiktas noteikumos un nosacījumos, ir paturētas Grupai.
Jebkuras grupas tīmekļa vietnēs redzamās grupas zīmes, logotipi un dizainparaugi ir grupas ekskluzīvas preču un pakalpojumu zīmes (tieši vai netieši). Jums nav piešķirtas tiesības uz šīm zīmēm, logotipiem un dizainparaugiem un citām grupas īpašumtiesībām vai atļaujas tās izmantot. ​
Visas pārējās preču un pakalpojumu zīmes, kas redzamas Grupas tīmekļa vietnēs un nepieder Grupai, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Šo vietni un tās saturu drīkst izmantot tikai personīgām vajadzībām un nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos. Stingri aizliegts izmantot šo vietni un tās saturu citiem nolūkiem, tostarp, bet ne tikai, pārveidot, izņemt, dzēst, nosūtīt, publicēt, izplatīt, saglabāt starpniekservera kešatmiņā, augšupielādēt, ievietot, no jauna izplatīt, no jauna licencēt, pārdot, pavairot, no jauna publicēt vai kā citādi izplatīt bez Grupas vai cita īpašnieka nepārprotamas rakstiskas atļaujas. Nedrīkst lietot kadrēšanas metodes Grupas preču zīmju vai logotipu norobežošanai vai izmantot meta tagus vai cita veida slēptu tekstu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Nedrīkst publicēt saiti uz šo vietni bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Īpaši aizliegts izmantot zirnekļprogrammas, robotus un tamlīdzīgus datu apkopošanas un izvilkšanas rīkus.
Atļauts aplūkot un izdrukāt vietnē redzamo saturu, kā arī lejupielādēt saturu, kurš paredzēts lejupielādēšanai, tikai personīgām vajadzībām, tomēr šo saturu nedrīkst pārveidot, tostarp, bet ne tikai, izņemt vai pārveidot paziņojumus par autortiesībām vai citām īpašumtiesībām. Kopējot vai lejupielādējot materiālus, jums netiek nodotas satura tiesības, īpašumtiesības un procenti. Šajā vietnē informācija tiek sniegta bez maksas un tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc starp jums un Grupu netiek dibinātas darījumu vai profesionālu pakalpojumu attiecības.
Jūs apņematies izmantot šo vietni tikai likumīgiem mērķiem. Aizliegts ievietot vietnē, nosūtīt uz vietni vai ar vietnes starpniecību nosūtīt nelikumīgus, kaitīgus, apdraudošus, aizskarošus, kaitinošus, neslavu ceļošus, vulgārus, piedauzīgus, zaimojošus, naidpilnus un cita veida materiālus, par kuriem saskaņā ar tiesību aktiem var iestāties civiltiesiskā atbildība vai kriminālatbildība. Mēs drīkstam izpaust jebkādu saturu vai elektronisko saziņu (tostarp jūsu profila informāciju, e-pasta adresi un citu informāciju): 1) lai pēc valdības pieprasījuma vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sniegtu vajadzīgās ziņas; 2) ja tā ir jāatklāj vai to ir pieņemami atklāt šīs vietnes darbības nolūkā; 3) lai aizsargātu Grupas, tās filiāļu un jūsu tiesības vai īpašumu.
Grupa izmanto samērīgas metodes precīzas un aktuālas informācijas sniegšanai, taču mēs negarantējam, ka šajā vietnē publicētā informācija ir precīza, pilnīga, uzticama, aktuāla un nekļūdīga vai ka vietnē nav vīrusu. Tāpat mēs neatbildam par kļūdām vai izlaidumiem vietnes tekstā. Kaut arī mēs drīkstam bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā pārveidot saturu, uzlabot šo vietni vai izlabot kļūdas vai izlaidumus tekstā, mums tomēr nav pienākums to darīt. Mēs cenšamies laicīgi atjaunināt informāciju, taču neatbildam par neprecizitātēm tajā. Jūs pilnībā uzņematies risku par šajā vietnē sniegtās informācijas izmantošanu, un Grupa neatbild par zaudētiem datiem, zaudētu peļņu vai citiem kaitējumiem vai zaudējumiem, kas izriet no šīs vietnes lietošanas.
Šajā vietnē publicētās saites var nodrošināt piekļuvi pakalpojumiem vai vietnēm, kuras Grupa nepārvalda un nevar ietekmēt. Mēs šīs saites nodrošinām jūsu ērtībai un informatīvos nolūkos. To nolūks nav veicināt konkrētās vietnes vai pakalpojumus. Mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par citām vietnēm vai pakalpojumiem. Jūs pilnībā uzņematies risku par to vietņu vai pakalpojumu izmantošanu, kam var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes.
Grupa nodrošina šo vietni un tās saturu “kā ir” un “kā pieejams” bez tiešas vai netiešas pārstāvības vai garantijām. Grupa nepārprotami noliedz visas tiešās vai netiešās garantijas, tostarp, bet ne tikai, netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim, īpašumtiesībām un tiesību aktu nepārkāpšanu. Grupa nekādā gadījumā nevienai personai neatbild par tiešiem, netiešiem, sodāmiem, netīšiem, tīšiem, kompensējamiem, izrietošiem vai citiem kaitējumiem, zaudētiem datiem, ieņēmumiem vai peļņu, īpašuma zaudēšanu vai bojāšanu, uzņēmējdarbības pārtraukumu vai zaudētām programmām vai datiem, kas rodas, izmantojot šo vietni, citas vietnes vai pakalpojumus, kam var piekļūt no šīs vietnes, vai arī kopējot, attēlojot vai izmantojot minēto saturu, kā arī saistībā ar minēto saturu, neraugoties uz to tiesību teoriju, kura ir pretenzijas pamatā, pat ja grupa ir informēta par šādiem iespējamiem kaitējumiem, tostarp, bet ne tikai, kaitējumiem, kas radušies, kļūdas neizpildes, vīrusu, aizkaves, darbības vai pakalpojuma pārtraukuma dēļ, neskatoties uz cēloni. Grupa neatbild par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas, izmantojot trešo personu tīmekļa vietnes vai to saturu, kam var piekļūt no šīs vietnes, lietojot šo vietni vai ar to saistītu programmatūras nodrošinājumu, kā arī saistībā ar minēto vietni.
Atsevišķi tiesību akti nepieļauj noteiktus ierobežojumus netiešām garantijām vai noteiktu kaitējumu veidu izslēgšanai vai ierobežošanai. Ja uz jums attiecas minētie tiesību akti, daži vai visi no iepriekšminētajiem izņēmumiem, atrunām vai ierobežojumiem var netikt piemēroti, taču atbildība tiek maksimāli ierobežota, cik vien tas ir juridiski pieļaujams.
Jūs apņematies atlīdzināt zaudējumus un nodrošināt Grupas tiesisko interešu aizsardzību pret trešo personu pretenzijām, darbību, prasībām, zaudējumiem vai kaitējumu (tostarp izdevumiem saistībā ar advokāta pakalpojumiem un atlīdzību advokātam), kas rodas, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus, izmantojot šo vietni vai pārkāpjot trešo personu tiesības, vai saistībā ar to.
Grupa patur tiesības taisnīgi rast visus iespējamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja ir pārkāpti šie noteikumi un nosacījumi, tostarp, bet ne tikai, tiesības bloķēt piekļuvi vietnei no konkrētas IP adreses.
Atsauksmes, idejas un citi ieteikumi, ko iesniedzat ar šīs vietnes starpniecību, netiek uzskatīti par konfidenciāliem datiem vai par tādiem, uz kuriem attiecas īpašumtiesības, un Grupa drīkst tos izpaust vai izmantot jebkādiem mērķiem bez atlīdzības. Grupa ar visiem saņemtajiem personas datiem rīkojas saskaņā ar savu privātuma politiku.
Šī vietne un tās saturs ir paredzēts vienīgi Grupas pakalpojumu reklamēšanai. Šo Vietni pārvalda un darbina Grupas biroji Šveicē. Jūs atbildat par tās jurisdikcijas tiesību aktu ievērošanu, no kuras esat piekļuvuši šai vietnei, kā arī apliecināt, ka piekļūsiet šajā vietnē publicētajai informācijai un to izmantosiet, nepārkāpjot minētos tiesību aktus. Šos Noteikumus un nosacījumus un to, kā jūs lietojat šo Vietni, regulē Šveices materiālo tiesību normas, izņemot gadījumu, kad Šveices tiesību normas ir pretrunā ar starptautiskajām līgumtiesībām un jo īpaši 1980. gada 11. aprīļa Vīnes Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja mēs neīstenojam kādas no šajos noteikumos un nosacījumos minētajām tiesībām, tas nav uzskatāms kā atteikšanās no šiem noteikumiem un nosacījumiem.
Saskaņā ar nākamo punktu jebkura pretenzija vai strīds, kas saistīts ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai attiecas uz šo vietni, tiks risināts šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas lēmums ir saistošs abām pusēm. Šķīrējtiesu neapvieno ar citām šķīrējtiesām (ne grupu šķīrējtiesas sēdēm, ne kā citādi), kurās iesaistītas citas puses, uz ko attiecas šie noteikumi un nosacījumi, cik vien tas ir iespējams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Tikai Amerikas Savienotajās Valstīs: visas pretenzijas vai pretrunas saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai šo vietni (izņemot Grupas rīkojumu saņemt palīdzību) Amerikas Savienotajās Valstīs atrisina šķīrējtiesa atbilstīgi Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas tābrīža noteikumiem. Šķīrējtiesa atrodas Dalasā, Teksasā. Šķīrējtiesas lēmums ir saistošs abām pusēm. Šķīrējtiesu neapvieno ar citām šķīrējtiesām (ne grupu šķīrējtiesas sēdēm, ne kā citādi), kurās iesaistītas citas puses, uz ko attiecas šie noteikumi un nosacījumi, cik vien tas ir iespējams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Ja tiek konstatēts, ka kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem nav spēkā vai to nav iespējams īstenot, tas neattiecas uz pārējiem noteikumiem un nosacījumiem. Neskatoties uz to, ja tiesību aktos noteikts citādi, visām pretenzijām un pieteikumiem lietu ierosināšanai, kas rodas, izmantojot šo vietni vai noteikumus un nosacījumus, kā arī saistībā ar tiem, jābūt iesniegtiem viena (1) gada laikā kopš brīža, kad radusies šāda pretenzija vai ierosinātās lietas cēlonis. Pretējā gadījumā to vairs nav iespējams izdarīt. Šo noteikumu un nosacījumu sadaļu virsraksti sniegti tikai ērtības labad.
Ja jums rodas jautājumi saistībā ar šo vietni, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu: webmaster@regus.com
Šī Vietne pieder Pathway IP II GmbH (Grupas dalībnieks), un tās saturu nosaka tikai un vienīgi Pathway IP II GmbH. Uzņēmums Pathway IP II GmbH ir reģistrēts Šveicē ar uzņēmuma reģistrācijas numuru CHE-269.357.217, un uzņēmuma juridiskā adrese ir Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Switzerland.

2020. gada februāris