សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19
មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបំផុត
មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបំផុត
តម្លៃពិសេសបំផុត
តម្លៃពិសេសបំផុត
ជ្រើសរើស
បានជ្រើសរើស
មើលការពិពណ៌នាពេញលេញ
លាក់ការពិពណ៌នាពេញលេញ
False

1. ជ្រើសរើសផលិតផលការិយាល័យនិមិ្មត

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

សេវារត់សំបុត្រ

Regus Office Building outside view

ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

លេខទូរស័ព្ទលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលមានអ្នកទទួលផ្ទាល់

Regus Lounges
ចង់បានសាលអាជីវកម្មមែនទេ?

ជ្រើសរើស ការិយាល័យនិម្មិតការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

ប្រើការិយាល័យឯកជន (ឬការិយាល័យធ្វើការរួម) 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Regus Office Space
ចង់បានការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមមែនទេ?

ការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

សេវារត់សំបុត្រ

ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

លេខទូរស័ព្ទលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលមានអ្នកទទួលផ្ទាល់

ប្រើការិយាល័យឯកជន (ឬការិយាល័យធ្វើការរួម) 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
ចង់បានសាលអាជីវកម្មមែនទេ?

ជ្រើសរើស ការិយាល័យនិម្មិតការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

Regus Office Space
ចង់បានការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមមែនទេ?

ការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

ទិដ្ឋភាពរួម៖

គម្រោងអាសយដ្ឋានលក្ខណៈអាជីពរបស់យើងគឺជាផលិតផលដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានបំណងប្រែក្លាយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឱ្យមានលក្ខណៈអាជីព ឬពង្រីកវត្តមានទៅក្នុងទីក្រុង ឬប្រទេសផ្សេងៗ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក៖

 • អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
 • ប្រើអាសយដ្ឋាននេះនៅលើឯកសារទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក មិនថាជានាមប័ណ្ណ ឬបញ្ជីគេហទំព័រ/Google នោះទេ
 • យើងនឹងគ្រប់គ្រងសំបុត្រដែលផ្ញើមកអ្នក និងអាចបញ្ជូន ឬស្កេនអ៊ីមែលនានា (គិតថ្លៃបន្តិចបន្តួច)
 • គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និងកក់បន្ទប់ប្រជុំ និងការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការពេលថ្ងៃនៅក្នុងទីតាំងចំនួន 3000 កន្លែងជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

សេវារត់សំបុត្រ

Regus Office Building outside view

ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

លេខទូរស័ព្ទលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលមានអ្នកទទួលផ្ទាល់

Regus Lounges
ចង់បានសាលអាជីវកម្មមែនទេ?

ជ្រើសរើស ការិយាល័យនិម្មិតការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

ប្រើការិយាល័យឯកជន (ឬការិយាល័យធ្វើការរួម) 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Regus Office Space
ចង់បានការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមមែនទេ?

ការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

សេវារត់សំបុត្រ

ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

លេខទូរស័ព្ទលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលមានអ្នកទទួលផ្ទាល់

ប្រើការិយាល័យឯកជន (ឬការិយាល័យធ្វើការរួម) 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
ចង់បានសាលអាជីវកម្មមែនទេ?

ជ្រើសរើស ការិយាល័យនិម្មិតការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

Regus Office Space
ចង់បានការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមមែនទេ?

ការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

ទិដ្ឋភាពរួម៖

គម្រោងការិយាល័យនិមិ្មតគឺជាផលិតផលដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់យើង ហើយវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការវត្តមានអាជីវកម្មលក្ខណៈអាជីព ដែលរួមទាំងអាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មទូរសព្ទយ៉ាងទូលំទូលាយ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក៖

 • អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
 • ប្រើអាសយដ្ឋាននេះនៅលើឯកសារទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក មិនថាជានាមប័ណ្ណ ឬបញ្ជីគេហទំព័រ/Google នោះទេ
 • យើងនឹងគ្រប់គ្រងសំបុត្រដែលផ្ញើមកអ្នក និងអាចបញ្ជូន ឬស្កេនអ៊ីមែលនានា (គិតថ្លៃបន្តិចបន្តួច)
 • មានលេខទូរសព្ទក្នុងស្រុក រួមជាមួយការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ពីអ្នកទទួលភ្ញៀវលក្ខណៈអាជីពដោយបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។
 • ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងទីតាំងចំនួន 3000 កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីជួបជាមួយមនុស្សផ្សេងៗ ឬធ្វើការពីរបីម៉ោងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាជីព។
 • គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និងកក់បន្ទប់ប្រជុំ និងការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការពេលថ្ងៃនៅក្នុងទីតាំងចំនួន 3000 កន្លែងជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

សេវារត់សំបុត្រ

Regus Office Building outside view

ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

លេខទូរស័ព្ទលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលមានអ្នកទទួលផ្ទាល់

Regus Lounges
ចង់បានសាលអាជីវកម្មមែនទេ?

ជ្រើសរើស ការិយាល័យនិម្មិតការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

ប្រើការិយាល័យឯកជន (ឬការិយាល័យធ្វើការរួម) 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Regus Office Space
ចង់បានការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមមែនទេ?

ការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

សេវារត់សំបុត្រ

ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

លេខទូរស័ព្ទលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលមានអ្នកទទួលផ្ទាល់

ប្រើការិយាល័យឯកជន (ឬការិយាល័យធ្វើការរួម) 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
ចង់បានសាលអាជីវកម្មមែនទេ?

ជ្រើសរើស ការិយាល័យនិម្មិតការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

Regus Office Space
ចង់បានការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមមែនទេ?

ការិយាល័យនិម្មិតប្លឹស

ទិដ្ឋភាពរួម៖

គម្រោងការិយាល័យនិមិ្មតពិសេសគឺជាផលិតផលដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនូវការិយាល័យឯកជនសម្រាប់ធ្វើការ ជួបអតិថិជន ឬមានកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សេងៗ ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការិយាល័យពេញម៉ោង ឬការិយាល័យធ្វើការរួមទេ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក៖

 • អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
 • ប្រើអាសយដ្ឋាននេះនៅលើឯកសារទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក មិនថាជានាមប័ណ្ណ ឬបញ្ជីគេហទំព័រ/Google នោះទេ
 • យើងនឹងគ្រប់គ្រងសំបុត្រដែលផ្ញើមកអ្នក និងអាចបញ្ជូន ឬស្កេនអ៊ីមែលនានា (គិតថ្លៃបន្តិចបន្តួច)
 • មានលេខទូរសព្ទក្នុងស្រុក រួមជាមួយការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ពីអ្នកទទួលភ្ញៀវលក្ខណៈអាជីពដោយបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។
 • ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងទីតាំងចំនួន 3000 កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីជួបជាមួយមនុស្សផ្សេងៗ ឬធ្វើការពីរបីម៉ោងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាជីព។
 • ប្រើប្រាស់ការិយាល័យឯកជនដើម្បីបំពេញការងារ ជួបជាមួយអតិថិជន ឬធ្វើការសម្ភាសន៍បានរហូតដល់ 5 ថ្ងៃក្នុងមួយខែដោយឥតគិតថ្លៃ
 • គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និងកក់បន្ទប់ប្រជុំ និងការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការពេលថ្ងៃនៅក្នុងទីតាំងចំនួន 3000 កន្លែងជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង

អ្នកបានជ្រើសរើស

ការិយាល័យនិម្មិត

លាក់សេចក្ដីសង្ខេប